Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Datum vydání: 15.08.2017

1. Oficiální název

Obec Syrovátka

 

2. Důvod a způsob založení

Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990 vznikla obec jakožto samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl s účinností od 12.11.2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

 

Obec Syrovátka je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

  • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
  • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
  • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů

chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 

3. Organizační struktura

Obecní úřad

Starosta - Aleš Saidl

Místostarosta – RNDr. František Bárta

 

 

 

Zastupitelstvo

Alena Kakrdová

Ing. arch. Jana Marečková

Pavel Rejmont

Daniel Renčín

Ing. Petr Richter

 

Finanční výbor

předseda: Ing. arch. Jana Marečková

členové: Ing. Božena Dušková, Alena Kakrdová

 

Kontrolní výbor

předseda: Pavel Rejmont

členové: Ing. Petr Richter, Daniel Renčín

 

 

4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Syrovátka

Syrovátka 69

503 27 Lhota pod Libčany

 

Úřední hodiny: 

Pondělí 07:30 - 16:00

Středa   07:30 - 17:00

 

Telefonní čísla: pevná linka: 495 451 128

mobil starosty: 725 081 330

mobil místostarosty: 724 171 894
                          

Adresa internetové stránky: http://www.syrovatka.cz/

email:

 

5. Bankovní spojení

108 084 6309 / 0800 Česká spořitelna

6. IČ

00269671

 

7. DIČ

neplátce DPH

 

8. Dokumenty

Rozpočet – viz úřední deska 

Územní plán obce – viz úřední deska

 

9. Žádosti o informace

Žadatelem o informace je každá fyzická i právnická osoba.10. Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

 

11. Opravné prostředky

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informací 

 

13. Popisy postupů

Řešení životních situací - Portál GOV

 

14. Předpisy

Nejdůležitější předpisy pro jednání a rozhodování

Místní vyhlášky – viz odkaz

 

15. Úhrady za poskytování informací

 

Položka

 Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

bezplatně

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

bezplatně

Ověřování podpisů a listin

dle zákona

 

16. Licenční smlouvy

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

viz odkaz

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>