Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 29.09.2021

Datum vydání: 15.10.2021

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syrovátka č. 20 ze dne 29.09.2021

 

Přítomni: Jaroslav Žalský, Aleš Saidl, Ing. arch Jana Marečková, Hynek Souček, Alena Kakrdová,

Omluveni: Ing. Petr Richter, Ing. Lukáš Smejkal.

Zasedání bylo zahájeno v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce v úterý 29.09.2021 v 17:00 hodin.

Body zasedání:

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu zasedání
 3. Budoucí smlouva VB 332/1
 4. Dodatek ke kupní smlouvě
 5. Převod vodovodu na VaK návrh (nový vodovod)
 6. Smlouva KHP na vodu
 7. Schválení plánu rozvoje sportu obce Syrovátka
 8. Projednání místního poplatku za komunální odpad
 9. Projednání žádosti o zahájení komplexních pozemkových úprav v katastru obce
 10. Změna rozpočtu č. 5 na rok 2021
 11. Diskuse, různé

 

 

Ad 1)   Starosta navrhnul na zapisovatele Aleš Saidla, na ověřovatele Alenu Kakrdovou a Ing. arch. Janu Marečkovou. Aleš Saidl oznámil, že funkci zapisovatele přijímá. K ověřovatelům nebyly žádné připomínky. Bylo proto přistoupeno k návrhu na hlasování zapisovatele Aleše Saidla a ověřovatelů Aleny Kakrdové a Ing. arch. Jany Marečkové.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 298/21 Z20 bylo schváleno.

 

 

Ad 2)   Schválení programu zasedání – nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění. Bylo proto navrženo program zasedání schválit.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 299/21 Z20 bylo schváleno.

 

 

Ad 3)   Budoucí smlouva VB 332/1

Obec Syrovátka byla oslovena žádostí o spolupráci při uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu, která je součástí distribuční soustavy elektrické energie. Jedná se o potřebný doklad v souvislosti s akcí Syrovátka, p. č. 332/1/1,6x RD, úprava TS-knn. Žádost zaslala společnost ELPO s r.o. v zastoupení ČEZ Distribuce, a.s.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2020537/VB/01, Syrovátka, p. č. 332/1/1,6x RD, úprava TS-knn.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 300/21 Z20 bylo schváleno.

 

 

Ad 4) Dodatek ke kupní smlouvě

Dořešení práv věcných břemen Kupních smluv u pozemků p. č. 332/6 a pozemek p. č. 332/12.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1 Kupní smlouvy na pozemek p. č. 332/6 a podpisem Dodatku č. 1 Kupní smlouvy na pozemek p. č. 332/12.

Příloha č.1 - Dodatek č. 1 Kupní smlouvy na pozemek p. č. 332/6 a Dodatek č. 1 Kupní smlouvy na pozemek p. č. 332/12

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 301/21 Z20 bylo schváleno.

 

 

Ad 5) Převod vodovodu na VaK návrh (nový vodovod)

Projednání stanovení zásad spolupráce a úprava vzájemných práv a povinností mezi smluvními stranami vzniklých v souvislosti s přípravou a realizací stavby vodárenské infrastruktury „IS a komunikace pro nové RD Syrovátka – vodovod“ mezi VODOVODY a KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, a.s. (budoucí vlastník vodárenské infrastruktury), Královéhradecká provozní, a.s., (budoucí provozovatel vodárenské infrastruktury) a obcí Syrovátka jako vkladatelem.


Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu projednáním podmínek pro převod vodovodního řádu vybudovaného v roce 2020 k 6 novým stavebním pozemkům se společnostmi VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, a.s. (budoucí vlastník vodárenské infrastruktury), Královéhradecká provozní, a.s., (budoucí provozovatel vodárenské infrastruktury) a obcí Syrovátka.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 302/21 Z20 bylo schváleno.

 

 

Ad 6) Smlouva KHP na vodu

Projednání přenechání vodovodního řádu DN 110 dl. 304,5 m umístěného v obci Syrovátka pro nové RD sloužící jako vodovod pro veřejnou potřebu.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením Smlouvy o pachtu a provozování vodárenské infrastruktury a vydáním plné moci pro společnost Královéhradecká provozní, a.s.

 

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 303/21 Z20 bylo schváleno.

 

 

Ad 7) Schválení Plánu rozvoje sportu obce Syrovátka

Projednání plánu rozvoje sportu obce Syrovátka na roky 2021-2025. Plán je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Cílem plánu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob financovaní podpory sportu v obci. Plán je i výchozím dokumentem pro získání dotací ve sportovní oblasti.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Plán rozvoje sportu obce Syrovátka na roky 2021-2025, tak jak byl předložen.

Příloha č. 2 - Návrh Plánu rozvoje sportu obce Syrovátka

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 304/21 Z20 bylo schváleno.

 

 

Ad 8) Projednání místního poplatku za komunální odpad

S účinností od 1. 1. 2021 byl novelizován zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“). Do soustavy místních poplatků byly zařazeny nové poplatky za komunální odpad

- poplatek za obecní systém odpadového hospodářství,

- poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Obec může zavést pro poplatkové období pouze jeden z poplatků. Místostarosta seznámil přítomné se čtyřmi možnostmi vybírání poplatku.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zavedení Poplatku za obecní systém odpadového hospodářství od 01.01.2022.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 305/21 Z20 bylo schváleno.

 

 

Ad 9) Projednání žádosti o zahájení komplexních pozemkových úprav v katastru obce

Na základě žádosti obce Syrovátka na řešení stavu koryta Třesického potoka po přívalovém dešti dne 11. 7. 2021, vyzvalo Povodí Labe, s. p., obec Syrovátka, k podání žádosti o zahájení komplexních pozemkových úprav z důvodu vyřešení nežádoucího odtoku ze zemědělských pozemků změnou osevních postupů, vybudování průlehů atd.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o zahájení komplexních pozemkových úprav z důvodu vyřešení nežádoucího odtoku ze zemědělských pozemků změnou osevních postupů, vybudování průlehů atd.

 

Příloha č. 3 – Odpověď Povodí Labe, s. p. na žádost obce Syrovátka

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 306/21 Z20 bylo schváleno.

 

 

Ad 10) Změna rozpočtu č. 5 na rok 2021

Účetní P. Slonek seznámil zastupitele s připravenou změnou rozpočtu č. 5 na rok 2021. V příjmové části jsou to přijaté peníze, zařazené do položky dotací (kompenzační bonus, proplacení části úroků z úvěru, který obec splácí za splaškovou kanalizaci, záloha dotace na volby do Polanecké sněmovny Parlamentu ČR), výdaje se týkají předpokládaných nákladů na volby do PSP ČR a platba za novou nautilu, když původní po třinácti letech dosloužila.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 5 na rok 2021.

Příloha č. 4 – změna rozpočtu č. 5 na rok 2021

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 307/21 Z20 bylo schváleno.

 

 

Ad 11) Diskuse, různé

a) xxxxxxxxxx vznesla dotaz na možnost realizace cyklostezky mezi obcemi Syrovátka a Osičky - v jednání je řešení cyklostezky po pravé straně dotčené cesty, převedením pozemku od SS KHK, místostarosta zaurguje vyjádření SS KHK;

            b) xxxxxxxxxx vznesl dotaz na řešení kamionové dopravy v obci – situace bude řešena s Policií ČR a písemně bude osloven Odbor dopravně správních agend KHK s dotazem na možnosti řešení;

            c) xxxxxxxxxx vznesl dotaz na stav a řešení dešťové kanalizace v části obce u nádraží – starosta objedná kamerovou revizi kanalizace a prověří možnost odvodu dešťové vody na pole za hlavní cestou;

            d) xxxxxxxxxx vznesl dotaz na opravu propadlých míst v obecním chodníku po napojení nových domů – starosta přislíbil, že se tomuto problému bude intenzivně věnovat;

            e) xxxxxxxxxx navrhl zvážení změny termínu konání turnaje v ruských kuželkách (letošní termín kolidoval s několika společenskými akcemi v okolních obcích) – návrh bude zvážen při volbě termínu v příštím roce.

 

 

Starosta Žalský ukončil jednání zastupitelstva v 19,30 hodin.

Zapisovatel:                Aleš Saidl

Ověřovatelé podpisů: Alena Kakrdová

                                    Ing. arch. Jana Marečková

                                    Jaroslav Žalský - starosta

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>