Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 29.06.2021

Datum vydání: 16.07.2021

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syrovátka č. 19 ze dne 29. 06. 2021

 

Přítomni: Jaroslav Žalský, Aleš Saidl, Ing. arch Jana Marečková, Hynek Souček

Omluveni: Ing. Petr Richter Ing. Lukáš Smejkal, Alena Kakrdová

Zasedání bylo zahájeno v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce v úterý 29. 06. 2021 v 17:00 hodin.

 

Body zasedání:

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

2. Schválení programu zasedání

3. Vyjádření k novostavbě RD na parc. č. 229/2 v k.ú. Syrovátka

4. Komunitní energetika – projednání připojení do Paktu starostů pro udržitelnou energetiku k datu 30. 06. 2021.

5. Změna rozpočtu č. 3 a 4 / 2021

      6. Diskuse, různé.

 

 

Ad 1) Starosta navrhnul na zapisovatele Aleš Saidla, na ověřovatele Hynka Součka a Ing. arch. Janu Marečkovou. Aleš Saidl oznámil, že funkci zapisovatele přijímá. K ověřovatelům nebyly žádné připomínky. Bylo proto přistoupeno k návrhu na hlasování zapisovatele Aleše Saidla a ověřovatelů Hynka Součka a Ing. arch. Jany Marečkové.

Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 292/21 Z19 bylo schváleno.

 

Ad 2) Schválení programu zasedání – nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění. Bylo proto navrženo program zasedání schválit.

Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 293/21 Z19 bylo schváleno.

 

 

Ad 3) Vyjádření k novostavbě RD na parc. č. 229/2 v k.ú. Syrovátka.

Obec obdržela dne 16. 04. 2021 e-mailem žádost o vyjádření k:

- k nové kanalizační přípojce
- k novému sjezdu
- z pozice vlastníka sousední parcely
- k vedení nových přípojek (kanalizace, voda, elektro, plyn) v rámci pozemku obecní komunikace. Na VZ dne 5. 5. 2021 byl stavebník vyzván k doplnění a přepracování dokumentace. Podmínky obce byly splněny.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr stavby rodinného domu na pozemku p.č. 229/2 v k.ú. Syrovátka za podmínek stanovených ve vyjádření obce přiloženém v příloze.

 

Příloha č. 1 Vyjádření a situace

Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 294/21 Z19 bylo schváleno.

 

Ad 4) Komunitní energetika – projednání připojení do Paktu starostů pro udržitelnou energetiku k datu 30. 06. 2021.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka schvaluje přistoupení obce k Paktu starostů a primátorů. Zastupitelstvo obce Syrovátka podporuje uzavření Dohody mezi společností ENVIROS, s.r.o., se sídlem Dykova 53/10, 101 00 Praha 10, IČO: 61503240 a Hradecký venkov o.p.s., na zpracování díla Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima skupiny obcí Hradecký venkov (SECAP). Obec Syrovátka bere na vědomí, že Akční plán vzniká jako součást projektu CEESEU a podporuje aktivity tohoto projektu, do kterých se bude aktivně zapojovat.

 

Hlasování: Pro 0, Proti 4, Zdržel se 0

Usnesení č. 295/21 Z19 nebylo schváleno.

 

Ad 5) Změna rozpočtu č.3 a 4 /2021.

a) 26.05.2021 - oznámení o ukončení realizace stavby dle žádosti č. 4121618909 - Syrovátka, p.č. 332/1, 6xRD, úprava TS+knn. Doplacení zbývající částky. 37.500 Kč. 

Usnesení: zastupitelstvo obce bere na vědomí změnu rozpočtu č. 3 na rok 2021, schválenou starostou.  

Příloha č.2  Změna rozpočtu č. 3

 

b) příjem dotace 18.000 Kč na knihovnu (počítač, knihovní systém atd.). Celkové odhadované náklady do 40 tisíc.
V příjmech dotace 207 Kč za pronájem plynárenského zařízení.
Přesun peněz 3.576 tis. Kč na stavbu chodníků a sjezdů.

 

Usnesení: zastupitelstvo obce  schvaluje změnu rozpočtu č. 4 na rok 2021.  

Příloha č.3 Změna rozpočtu č. 4

Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 296/21 Z19 bylo schváleno.

 

 

Ad 6) Diskuze, různé.

1) Přijetí dotace ze státního rozpočtu „Veřejné informační služby knihoven“.,

 

Usnesení: zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury z programu Veřejné informační služby knihoven ve výši 18 tisíc Kč, a to na projekt "Zapojení knihovny Syrovátka do regionálního systému Tritius REKS Knihovny města Hradce Králové".

Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 297/21 Z19 bylo schváleno.

 

2)Starosta informoval o nutnosti koupě nového mulčovacího stroje za obecní malotraktor. Vybral mulčovač  BCLR 125 od firmy Autoprodej ROHAN spol.s.r.o.

 

3) Místostarosta informoval o :

- realizaci zpevněné plochy pro kontejnery o obchodu, stavbu provede stavitelství Čipera;

- průběhu jednání se SÚS H. Králové o převodu pozemků pro stezku na Osičky;

- probíhajících revizí el. spotřebičů a budov v majetku obce;

- změně legislativy v odpadovém hospodářství, v důsledku toho dojde ke změně placení poplatků za popelnice k datu 01. 01. 2022;

- nabídce firmy Hradecké služby na možnost odpadového systému „door to door“ (DTD), tzn. nádoby na plast, papír přímo k jednotlivým domům;

- nákupu nové plechové garáže do prostoru bývalého výkupu ovoce;

- dražbě vozidla KIA firmou AUCREAL s.r.o. ve středu 30. 06. 2021;

- řešení stavu budovy p.č. 35.

 

 

Starosta Žalský ukončil jednání zastupitelstva v 17,30 hodin.

Zapisovatel:                Aleš Saidl

Ověřovatelé podpisů: Hynek Souček

                                    Ing. arch. Jana Marečková

                                    Jaroslav Žalský - starosta

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>