Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 28.06.2023

Datum vydání: 13.07.2023

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syrovátka č. 6 ze dne 28. 06. 2023

 

Přítomni: Aleš Saidl, Ing. arch. Jana Marečková, RNDr. František Bárta, Pavel Rejmont, Alena Kakrdová, Ing. Petr Richter

Omluveni: Daniel Renčín

Zasedání bylo zahájeno v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce ve středu 28.06.2023 v 17,00 hodin.

 

 Program:

  1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu zasedání
  3. Schválení podání žádosti o dotaci ve Výzvě Národního plánu obnovy – Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
  4. Schválení dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby „Komunikace k novým rodinným domům v obci Syrovátka“.
  5. Schválení přijetí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na základě žádosti podané obcí v dotačním fondu č. 23POVU-0019.
  6. Změna rozpočtu obce č. 3 pro rok 2023.
  7. Diskuse, různé

 

Ad 1/   Starosta navrhnul na zapisovatele RNDr. Františka Bártu, na ověřovatele Ing. arch. Janu Marečkovou a Pavla Rejmonta. RNDr. František Bárta oznámil, že funkci zapisovatele přijímá. K ověřovatelům nebyly žádné připomínky. Bylo proto přistoupeno k návrhu na hlasování zapisovatele RNDr. Františka Bárty a ověřovatelů Ing. arch. Jany Marečkové a Pavla Rejmonta.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Syrovátka určuje ověřovateli zápisu Ing. arch. Janu Marečkovou a Pavla Rejmonta a zapisovatelem RNDr. Františka Bártu.

 

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 49/23  Z6 bylo schváleno.

 

 

Ad 2/   Schválení programu zasedání – nebyly vzneseny žádné připomínky a doplnění. Bylo proto navrženo program schválit.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka schvaluje program zasedání, tak jak byl zveřejněn na úřední desce obce Syrovátka.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 50/23  Z6 bylo schváleno.

 

Ad 3/   Schválení podání žádosti o dotaci ve Výzvě Národního plánu obnovy – Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci ve Výzvě Národního plánu obnovy – Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině do 15.11.2023. Žádost zpracuje xxxxxxx.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 51/23  Z6 bylo schváleno.

 

Ad 4/   Schválení dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby „Komunikace k novým rodinným domům v obci Syrovátka“.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby „Komunikace k novým rodinným domům v obci Syrovátka“ a pověřuje starostu jeho podpisem do 30.07.2023.

Příloha č. 1- Dodatek č.1

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 52/23 Z6 bylo schváleno.

 

Ad 5/   Schválení přijetí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na základě žádosti podané obcí v dotačním fondu KHK č. 23POVU-0019.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na základě žádosti podané obcí v dotačním fondu KHK č. 23POVU-0019 a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 23POVU-0019 do 30.06.2023.

Příloha č.2 - Smlouva

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 53/23 Z6 bylo schváleno.

 

Ad 6/   Změna rozpočtu č. 3 na rok 2023.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 3 na rok 2023.

 

Příloha č. 3 – Změna rozpočtu

 

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 54/23 Z6 bylo schváleno.

 

Ad 7/   Diskuze, různé

Starosta informoval o jednání Mikroregionu Urbanická brázda konané v Obědovicích 27.06.2023.

 

Mikroregion na kolech – organizuje Lhota pod Libčany dne 26.08.2023.

 

Starosta informoval o stavu projektové dokumentace pro chodník na Osičky – čeká se na vyjádření SÚS Hradec Králové.

 

Starosta informoval o žádosti xxxxxxx o příspěvek na elektrickou energii.

 

 

3 přílohy celkem + prezenční listiny zastupitelů a občanů.

 

Starosta Saidl ukončil jednání zastupitelstva v 18,40 hod.

 

Zapisovatel:                 RNDr. František Bárta

 

Ověřovatelé podpisů:   Ing. arch. Jana Marečková

                       

                                    Pavel Rejmont

           

                                    Aleš Saidl – starosta

 

 

 

 

 

 

Datum vyhotovení zápisu: 28.06.2023

 

 

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>