Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 27.09.2023

Datum vydání: 11.10.2023

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syrovátka č. 7 ze dne 27. 09. 2023

Přítomni: Aleš Saidl, Ing. arch. Jana Marečková, RNDr. František Bárta, Pavel Rejmont, Alena Kakrdová, Ing. Petr Richter, Daniel Renčín

Omluveni: 0

 

Zasedání bylo zahájeno v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce ve středu 27.09.2023 v 17,00 hodin.

 Program:

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu zasedání
 3. Schválení strategického plánu obce na roky 2024 až 2033
 4. Schválení realizace projektu vybudování kapacity dětské skupiny v obci na p.č. 4,5 a 6 dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině pro podání žádosti z Národního plánu obnovy
 5. Zpráva kontrolního výboru
 6. Změna rozpočtu č. 4 pro rok 2023
 7. Diskuse, různé

 

Ad 1/   Starosta navrhnul na zapisovatele RNDr. Františka Bártu, na ověřovatele Ing. arch. Janu Marečkovou a Pavla Rejmonta. RNDr. František Bárta oznámil, že funkci zapisovatele přijímá. K ověřovatelům nebyly žádné připomínky. Bylo proto přistoupeno k návrhu na hlasování zapisovatele RNDr. Františka Bárty a ověřovatelů Ing. arch. Jany Marečkové a Pavla Rejmonta.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Syrovátka určuje ověřovateli zápisu Ing. arch. Janu Marečkovou a Pavla Rejmonta a zapisovatelem RNDr. Františka Bártu.

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 55/23  Z7 bylo schváleno.

 

Ad 2/   Schválení programu zasedání – nebyly vzneseny žádné připomínky a doplnění. Bylo proto navrženo program schválit.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Syrovátka schvaluje program zasedání, tak jak byl zveřejněn na úřední desce obce Syrovátka.

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 56/23  Z7 bylo schváleno.

 

Ad 3/   Schválení strategického plánu obce na roky 2024 až 2033.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický plán obce na roky 2024 -2033 a pověřuje starostu jeho podpisem.

 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 57/23  Z7 bylo schváleno.

Ad 4/   Schválení realizace projektu vybudování kapacity dětské skupiny v obci na p. č. 4, a 5 dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině pro podání žádosti z Národního plánu obnovy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací projektu vybudování kapacity dětské skupiny v obci na p. č. 4 a5 v k. ú. Syrovátka pod názvem „Objekt dětské skupiny Syrovátka“. Žádost o podporu bude předložena do Národního plánu obnovy, výzvy č. 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor. Celkové plánované výdaje na realizaci projektu činí 32 000 000,- Kč s DPH a budou financovány včetně neuznatelných výdajů z rozpočtu obce.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci a všemi činnostmi spojenými s projektem:

 • Podepisování žádosti o podporu
 • Podepisování žádosti o platbu
 • Podepisování zprávy o realizaci
 • Podepisování zprávy o udržitelnosti
 • Podepisování žádosti o změnu
 • Podepisování žádosti o přezkum

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 58/23 Z7 bylo schváleno.

 

Ad 5/   Zpráva kontrolního výboru

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.

Příloha č. 1 – Zpráva kontrolního výboru

 

Ad 6/   Změna rozpočtu č. 4 na rok 2023.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 4 na rok 2023.

Příloha č. 2 –Změna rozpočtu

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 59/23 Z7 bylo schváleno.

 

Ad 7/   Diskuze, různé

Starosta informoval ve věci přípravy stezky do obce Osičky. Proběhne jednání mezi starostkou Osiček a starostkou Syrovátky.

Starosta otevřel diskuzi nad návrhem připravovaných vyhlášek o využití veřejného prostranství, poplatky za psy, vyhláška o odpadech.

Starosta poděkoval za organizaci akce Závody v kuželkách.

Proběhla rozprava o způsobu oplocení sousedící s veřejným prostorem u nové výstavby pod cukrovarem.

Zastupitel Dan Renčín přednesl návrh na pronájem bazénu ve Všestarech pro občany obce – přednostně pro matky s dětmi. Starosta obce jej pověřil organizací akce. Obec zaplatí hodinový pronájem ve výši cca 3000 – Kč, bez DPH. Doprava bude individuální.

 

2 přílohy celkem + prezenční listiny zastupitelů a občanů.

 

Starosta Saidl ukončil jednání zastupitelstva v 18,00 hod.

 

 

Zapisovatel:                 RNDr. František Bárta

 

 

Ověřovatelé podpisů:   Ing. arch. Jana Marečková

                       

 

                                    Pavel Rejmont

           

 

                                    Aleš Saidl – starosta

 

 

Datum vyhotovení zápisu: 27. 09. 2023

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>