Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 20.04.2022

Datum vydání: 29.04.2022

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syrovátka č. 23 ze dne 20.04.2022.

 

Přítomni: Jaroslav Žalský, Alena Kakrdová, Ing. arch. Jana Marečková, Ing. Petr Richter, Aleš Saidl, Hynek Souček

Omluveni:  Ing. Lukáš Smejkal

 

Zasedání bylo zahájeno v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce ve středu 20.04.2022 v 17,00 hodin.

 

 

Program:

 1.        Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2.        Schválení programu zasedání
 3.        Schválení vytvoření samostatného dotačního programu či poskytnutí nízkoúročené nebo bezúročné                     půjčky z rozpočtu obce Syrovátka na nákup a instalaci akumulačních nádrží domácností.
 4.        Schválení Časového plánu obce Syrovátka pro provádění opatření Programu zlepšování kvality                               ovzduší pro zónu Severovýchod CZ05 dle aktualizace zveřejněné ve Věstníku MŽP 27. ledna 2021
 5.        Převod pozemků v k.ú. Syrovátka p.p.č. 321/7 a 321/8 – vydání stanoviska
 6.        Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
 7.        Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 36/3, 332/1 a 428/3 akce“Syrovátka vodovod pro nové                     rodinné domy“
 8.        Projednání žádosti novostavby rodinného domu na p.č.286/1
 9.        Žádost TJ Slavoj Syrovátka, z.s. o dotaci na činnost na rok 2022
 10.        Změna rozpočtu č.2 na rok 2022
 11.        Diskuse, různé

 

 

 

Ad 1/   Starosta navrhnul na zapisovatele Aleš Saidla, na ověřovatele Alenu Kakrdovou a Ing. arch. Janu Marečkovou. Aleš Saidl oznámil, že funkci zapisovatele přijímá. K ověřovatelům nebyly žádné připomínky. Bylo proto přistoupeno k návrhu na hlasování zapisovatele Aleše Saidla a ověřovatelů Aleny Kakrdové a Ing. arch. Jany Marečkové.

 

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 335/23 Z22 bylo schváleno.

 

 

Ad 2/   Schválení programu zasedání – nebyly vzneseny žádné připomínky a doplnění. Bylo proto navrženo program schválit.

 

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 336/23 Z22 bylo schváleno.

 

 

 

Ad 3/   Schválení vytvoření samostatného dotačního programu či poskytnutí nízkoúročené nebo bezúročné půjčky z rozpočtu obce Syrovátka na nákup a instalaci akumulačních nádrží domácností

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce nedoporučuje schválení vytvoření samostatného dotačního programu či poskytnutí nízkoúročené nebo bezúročné půjčky z rozpočtu obce Syrovátka na nákup a instalaci akumulačních nádrží domácností.

 

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 337/23 Z22 bylo schváleno.

 

 

Ad 4/   Schválení Časového plánu obce Syrovátka pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Severovýchod CZ05 dle aktualizace zveřejněné ve Věstníku MŽP 27.ledna 2021.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Časový plán obce Syrovátka pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Severovýchod CZ05 dle aktualizace zveřejněné ve Věstníku MŽP 27. ledna 2021.

 

Příloha č. 1 (Časový plán)

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 338/23 Z22 bylo schváleno.

 

 

Ad 5/   Převod pozemků v k.ú. Syrovátka p.p.č. 321/7 a 321/8 – vydání stanoviska

Záměr o darování pozemků SSKHK byl zveřejněn od 16.3.2022 na úřední desce obce. Nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků 321/7 a 321/8 v k.ú. Syrovátka z LV 10001 do vlastnictví Králové hradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

 

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 339/23 Z22 bylo schváleno.

 

 

Ad 6/   Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.

Obec obdržela jako akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. pozvánku na valnou hromadu, která se koná 01.06.2022 v Hradci Králové. Obec je minoritní akcionář, z tohoto důvodu vzniká právo účasti na valné hromadě. Nikdo ze zastupitelů neprojevil zájem o účast.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozhodnutí nedelegovat zástupce obce na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

 

Příloha č. 2 (pozvánka na valnou hromadu)

Hlasování: Pro6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 340/23 Z22 bylo schváleno.

 

 

Ad 7/   Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 36/3, 332/1 a 428/3 akce “Syrovátka vodovod pro nové rodinné domy“.

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na p.č. 36/3, 332/1 a 428/3.

 

Příloha č.3 Smlouva

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 341/23 Z22 bylo schváleno.

 

 

Ad 8/   Projednání žádosti novostavby rodinného domu na p.č.286/1

Obec obdržela e-mailem žádost o vyjádření k umístění a výstavbě rodinného domu na výše uvedeném pozemku. Žádost respektuje podmínky územního plánu, není důvod nevyhovět.

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr stavby rodinného domu na pozemku p.č. 286/1 v k.ú. Syrovátka za podmínek stanovených ve vyjádření obce.

 

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 342/23 Z22 bylo schváleno.

 

 

Ad 9/   Žádost TJ Slavoj Syrovátka, z.s. o dotaci na činnost na rok 2022

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení dotace TJ Slavoj Syrovátka, z.s. na činnost na rok 2022 ve výši 95.000,00 Kč.

 

Příloha č.4 Žádost

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 343/23 Z22 bylo schváleno.

 

 

Ad10/  Změna rozpočtu č.2

Z důvodů: nákup technologického zařízení na bezdrátové odvlhčení zdiva elektroosmózou do objektu kabin a převodu peněz na bytové hospodářství, opravy a udržování.

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č.2 na rok 2022.

 

Příloha č.5 Změna rozpočtu

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 344/23 Z22 bylo schváleno.

 

 

Ad11/  Diskuze, různé

 1. Místostarosta informoval o:
 • programu a organizaci pálení čarodějnic dne 30.4.2022,
 • ukončení prací na vyhotovení studie chodníku na Osičky, studie zaslána k vyjádření na SSKHK,
 • jednání ohledně zadržení dešťové vody z pole u remízka s Lesy ČR a schůzce dne 27.4.2022,
 • zabezpečení věnce k památníku padlých – zajistí paní Kakrdová,
 • o realizaci výsadby stromků, která darovalo hnutí Přísaha za každý hlas, který obdrželo během voleb v minulém roce, bylo vysazeno 11 ks z 15 slíbených kusů, patronát nad stromky převzal Myslivecký spolek Háj Osice,
 • o ověření ceny v místě a čase obvyklé u nákupu technologického zařízení na bezdrátové odvlhčení zdiva elektroosmózou.

 

V závěru zasedání proběhla mezi přítomnými zastupiteli diskuze týkající se možnosti umístění „mobilheimů“ na území obce a možnosti úprav veřejných prostranství (obecních ploch veřejné zeleně) ve vazbě na pozemky rodinných domů:

 1. V souvislosti s narůstajícími dotazy občanů obce, týkající se možnosti umístění mobilních domů za účelem bydlení na území obce, zastupitelé vzájemně konzultovali tuto problematiku, zejm. pak postoj obce k případné žádosti o povolení umístění mobilního domu, a to se závěrem:
  • jedná se o stavbu (neboť za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby), která musí splňovat požadavky stanovené zákonnými předpisy a obecně záleží na posouzení konkrétního případu příslušným stavebním úřadem, zda a jakým postupům podle stavebního zákona navrhovaný záměr podléhá
  • stavbu lze umístit pouze v souladu s územním plánem, přičemž podmínkou je architektonické začlenění domku do území, resp. i záměr stavby mobilheimu (či  „domů“ postavených z unimobuněk či z lodních kontejnerů) musí být mimo jiné v souladu s charakterem území a místní infrastrukturou (soulad cíli a úkoly územního plánování dle stavebního zákona)
  • zejména pak s přihlédnutím ke stávajícímu charakteru zástavby v obci (doposud bez jediné stavby alternativního bydlení) zastupitelé většinově deklarují, že ze všeobecného hlediska nebude obcí podporováno umístění běžně prezentovaných mobilních domů a v případě staveb, které nebudou respektovat charakter územní do kterého budou umisťovány, nebude obcí udělen souhlas s jejich umístěním (stavby splňující veškeré požadavky dané zákonnými a normovými předpisy a odpovídající architektonickým hodnotám území budou posuzovány individuálně).
 1. V souvislosti s dotazy občanů obce, týkající se možnosti realizace zpevněných ploch na veřejném prostranství (veřejné zeleně) za účelem umístění parkovacích stání soukromých vozidel vlastníků přilehlých domů, zastupitelé vzájemně konzultovali tuto problematiku úprav veřejného prostranství se zelení a to se závěrem:
  • přítomnými zastupiteli byla většinově deklarována shoda na nesouhlasu resp. zákazu budování parkovacích míst na plochách veřejné zeleně, která by následně sloužila pouze a jen konkrétním osobám (v daném případě vlastníkům přilehlých nemovitostí), tzn. která by nemohla být využívána všemi občany, dle zákonných předpisů jsou vlastníci nemovitostí povinni řešit odstavování svých vozidel na pozemku rodinného domu a toto platí i v případě, že vlastníci mají zájem na plochách veřejných prostranství realizovat parkovací stání tzv. „pro návštěvy“
  • zastupitelé tímto respektují, resp. uplatňují zákonná ustanovení, mj. zákon č.128/2000 Sb., o obcích, který v ustanovení § 34 definuje pojem veřejného prostranství jako nezastavěné prostory mezi budovami v obcích a městech, ulice, náměstí chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání (a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru) – z této definice je zřejmé, že není ani důležité kdo je vlastníkem pozemku, ale jaké funkce pozemek plní.

 

 

 

5 příloh celkem + prezenční listiny zastupitelů a občanů.

 

Starosta Žalský ukončil jednání zastupitelstva v 17,40 hod.

 

Zapisovatel:                Aleš Saidl

 

Ověřovatelé podpisů: Ing. arch. Jana Marečková

                       

                                    Alena Kakrdová

 

                                    Jaroslav Žalský - starosta

 

 

 

 

 

Datum vyhotovení zápisu: 21.04.2022

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>