Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 19.02.2020

Datum vydání: 20.03.2020

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syrovátka č. 11 ze dne 19.2.2020.

 

Přítomni: Jaroslav Žalský, Aleš Saidl, Alena Kakrdová, Petr Richter, Lukáš Smejkal, Hynek Souček

Omluven: Jana Marečková

Zasedání bylo zahájeno v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce ve středu 19.2.2020 v 17:00 hodin .

 

Program:

 1. určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. schválení programu zasedání
 3. Projednání výsledku výběrového řízení
 4. Projednání výběru technického dozoru investora
 5. diskuze, různé

 

Ad 1) Starosta navrhnul na zapisovatele Hynka Součka, na ověřovatele Aleš Saidl a Petr Richter. Hynek Souček oznámil, že funkci zapisovatele přijímá. K ověřovatelům nebyly žádné připomínky. Bylo proto přistoupeno k návrhu na hlasování zapisovatele Hynka Součka a ověřovatelů Aleše Saidla a  Petra Richtera.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 109/20 Z11 bylo schváleno.

 

Ad 2) Nikdo z přítomných neměl nic k doplnění anebo úpravě programu zasedání. Bylo navrženo program zasedání schválit.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 110/20 Z11 bylo schváleno.

 

Ad 3) projednání výsledku výběrového řízení: Syrovátka – inženýrské sítě pro nové RD. Vítězná firma PP – Group CZ s.r.o. z kapacitních důvodů odstoupila ze soutěže.

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Syrovátka pověřuje starostu k podpisu smlouvy s firmou Stavoka a.s., která se umístila na 2. místě a to do 29.2.2020.

Příloha č. 1 (email o odstoupení PP – Group CZ, s.r.o.)

Příloha č. 2 (protokol z jednání hodnotící komise a z posouzení a hodnocení nabídek)

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 111/20 Z11 bylo schváleno.

 

Ad 4) projednání výsledku výběrového řízení na provedení technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci Syrovátka – inženýrské sítě pro nové RD.

Příloha č. 3 (rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka schvaluje výběr technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP a pověřuje starostu obce k podepsání příkazní smlouvy s panem Ing. Karlem Hegenbartem, IČO: 16463471, který podal nejnižší nabídku 226.270,- Kč.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 112/20 Z11 bylo schváleno.

 

Ad 5)     diskuze, různé

 1. zřízení věcného břemene mezi obcí Syrovátka a GasNet,s.r.o. IČO 27295567 – plynová přípojka pro pana xxxxxxxxxxx, u čísla popisného xxx.

Příloha č. 4 (Smlouva o zřízení věcného břemene)

Návrh usnesení: Zastupitelé obce souhlasí se zřízením věcného břemene a pověřují starostu k podepsání smlouvy.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0

Usnesení č. 113/20 Z11 bylo schváleno

 

 1. TJ Slavoj Syrovátka žádá o dotaci na rok 2020 ve výši 95.000,- Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka schvaluje dotaci ve výši 95.000,- Kč

Příloha č. 5 (žádost)

Hlasování: Pro 5 , Proti 0, Zdržel se 1 (Saidl)

Usnesení č. 114/20 Z11 bylo schváleno.

 

 1. Pan xxxxxxxxxxxx podal žádost o povolení zřízení vodovodní přípojky do domu č.p. xxx, p.č. xxx/x.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s vybudováním vodovodní přípojky.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 115/20 Z11 bylo schváleno

 

 1. Změna rozpočtu č. 1/ 2020.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka schvaluje změnu rozpočtu č. 1/2020 (částka 37.500,- Kč do výdajů).

Příloha č. 6 (změna rozpočtu)

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 116/20 Z11 bylo schváleno.

 

 1. dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřená na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění mezi obcí Syrovátka a Muzeem Východních Čech Hradec Králové, IČO: 00088382

Příloha č. 7 (Dohoda)

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka pověřuje starostu podpisem dohody.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 117/20 Z11 bylo schváleno.

 

 1. Smlouva o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) uzavřená dle paragrafu 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Příloha č. 8 (Smlouva o zřízení pověřence)

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení pověřence mezi dobrovolným svazkem obcí regionu Urbanická Brázda, IČO: 70971358

Hlasování: Pro 6 , Proti 0, Zdrželo se 0

Usnesení č. 118/20 Z11 bylo schváleno.

 

 

Příloha č. 9 – Prezenční listina zastupitel a občanů obce Syrovátka

 

 

 

 

Starosta Žalský ukončil jednání zastupitelstva v 18:00 hodin.

Zapisovatel:                       Hynek Souček

Ověřovatelé podpisů:       Aleš Saidl

                                             Petr Richter

                                             Jaroslav Žalský - starosta

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>