Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 18.05.2023

Datum vydání: 04.06.2023

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syrovátka č. 5 ze dne 18. 05. 2023.

 

Přítomni: Aleš Saidl, Ing. arch. Jana Marečková, RNDr. František Bárta, Pavel Rejmont, Daniel Renčín

Omluveni: Alena Kakrdová, Ing. Petr Richter

Zasedání bylo zahájeno v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce ve středu 18. 05. 2023 v 17,00 hodin.

 

 Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu zasedání
 3. Schválení podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj zaměřené na obnovu místních komunikací
 4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemenena p. č.: 332/3, 332/1, 332/5
 5. Nová Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství
 6. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2022
 7. Schválení účetní závěrky za rok 2022
 8. Čtení kroniky obce za rok 2022
 9. Diskuse, různé

 

Ad 1/   Starosta navrhnul na zapisovatele RNDr. Františka Bártu, na ověřovatele Ing. arch. Janu Marečkovou a Pavla Rejmonta. RNDr. František Bárta oznámil, že funkci zapisovatele přijímá. K ověřovatelům nebyly žádné připomínky. Bylo proto přistoupeno k návrhu na hlasování zapisovatele RNDr. Františka Bárty a ověřovatelů Ing. arch. Jany Marečkové a Pavla Rejmonta.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Syrovátka určuje ověřovateli zápisu Ing. arch. Janu Marečkovou a Pavla Rejmonta a zapisovatelem RNDr. Františka Bártu.

 

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 41/23 Z5 bylo schváleno.

 

 

Ad 2/   Schválení programu zasedání – nebyly vzneseny žádné připomínky a doplnění. Bylo proto navrženo program schválit.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka schvaluje program zasedání, tak jak byl zveřejněn na úřední desce obce Syrovátka.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 42/23 Z5 bylo schváleno.

 

 

Ad 3/   Schválení podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj zaměřené na obnovu místních komunikací.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu místní komunikace směrem na Trávník na p.č.: 151 v k. ú. Syrovátka z Programu obnovy venkova vypsaného MMR a pověřuje starostu podáním žádosti ve spolupráci s firmou EGRANT s.r.o. do 5. 6. 2023.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 43/23 Z5 bylo schváleno.

 

 

Ad 4/   Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemenena p. č.: 332/3, 332/1, 332/5.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p. č.: 332/3, 332/1 a 332/5 s firmou Tlapnet s.r.o. na provedení stavby optické sítě pod názvem „Optická síť Tlapnet, Syrovátka – novostavby RD“ a pověřuje starostu jejím podpisem do 30.5.2023.

Příloha č. 1 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 44/23 Z5 bylo schváleno.

 

 

Ad 5/   Nová Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem s datem účinnosti od 1. 7. 2023.

Příloha č.2 - Smlouva o spolupráci

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 45/23 Z5 bylo schváleno.

 

 

Ad 6/   Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2022.

Návrh Závěrečného účtu obce byl zveřejněn podle zákona na úřední desce od 28. 04. 2023 do 18. 05. 2023. Byl zveřejněn text, který shrnuje všechny podstatné informace o hospodaření, jako přílohy byly zveřejněny účetní výkazy a zpráva o kontrole hospodaření, kterou provedly auditorky Krajského úřadu. Z textu hospodaření vyplynulo, že při kontrole nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2022 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 bez výhrad.

 

Příloha č. 3 – Závěrečný účet

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 46/23 Z5 bylo schváleno.

 

 

Ad 7/   Schválení účetní závěrky za rok 2022.

Z výkazu zisku a ztrát obce Syrovátky je zřejmé, že za účetní období roku 2022 dosáhly náklady výše 5.797.814,06 Kč a výnosy 8.584.462,50 Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období tedy činí + 2.786.648,44 Kč. Uvedený výsledek hospodaření bude k datu schválení účetní závěrky obce převeden na účet „Výsledek hospodaření minulých účetních období“. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření se týkají hlavní činnosti obce. Hospodářskou činnost obec Syrovátka neprovozuje.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Syrovátka, sestavenou k 31. 12. 2022, a dále schvaluje převod výsledku hospodaření běžného účetního období roku 2022 ve výši         
+ 2.786.648,44 Kč, který vyplývá z výkazu zisku a ztráty, na účet „Výsledek hospodaření minulých účetních období“.

Příloha č. 4 – Účetní závěrka

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 47/23 Z5 bylo schváleno.

 

 

Ad 8/   Čtení kroniky obce za rok 2022

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zápis do obecní kroniky za rok 2022, tak jak byl zapsán obecním kronikářem.

 

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 48/23 Z5 bylo schváleno.

 

 

Ad 9/   Diskuze, různé

 

Starosta informoval:

 

 1. Delegaci na XIX. sněm Svazu měst a obcí ČR ve dnech 18. a 19. 5. 2023 v Olomouci - plná moc k hlasování za naší obec byla udělena xxxxxxxxxx
 2. Žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci, k. ú. Syrovátka Akce: HK, Syrovátka, p. č. 317/6, SŽDC, přel. Kn
 3. Opětovně upozornil na ohlašovací povinnost občanů při nových stavbách a dodržování parametrů stanovených v PD jednotlivých stavebníků
 4. O proběhlém vítání občánků dne 16. 5. 2023
 5. O průběhu prací na PD dokumentaci chodníku na Osičky
 6. O probíhající stavbě nové komunikace v lokalitě pod cukrovarem
 7. O zakoupení nového koše a pouzder se sáčky pro pejskaře

 

 

4 přílohy celkem + prezenční listiny zastupitelů a občanů.

 

Starosta Saidl ukončil jednání zastupitelstva v 18,05 hod.

 

Zapisovatel:                 RNDr. František Bárta

 

Ověřovatelé podpisů:   Ing. arch. Jana Marečková

                       

                                    Pavel Rejmont

 

                                    Aleš Saidl - starosta

 

 

 

Datum vyhotovení zápisu: 18. 05. 2023

 

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>