Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 17.04.2024

Datum vydání: 07.05.2024

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syrovátka č. 10 ze dne 17. 04. 2024.

 

Přítomni: Aleš Saidl, Ing. arch. Jana Marečková, RNDr. František Bárta, Ing. Petr Richter, Alena Kakrdová, Daniel Renčín, Pavel Rejmont

Omluveni: 0

Zasedání bylo zahájeno v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce ve středu 17. 04. 2024 v 17,00 hodin.

 

 Program:

 

  1.        Určení ověřovatelů a zapisovatele
  2.        Schválení programu zasedání
  3.        Žádost TJ Slavoj Syrovátka, z.s. o dotaci na činnost na rok 2024
  4.      Smlouva o horizontální spolupráci při digitalizaci objektů DTI ve veřejném vlastnictví pro Digitální                         technickou mapu Královéhradeckého kraje
  5.        Strategický plán rozvoje Mikroregionu Urbanická brázda na období 2024 -2030
  6.        Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na provedení stavby „Obnova chodníku v obci Syrovátka“
  7.        Územní studie zastavitelné plochy pod ozn. Z2 v ÚP Syrovátka
  8.        Diskuse, různé

 

Ad 1/   Starosta navrhnul na zapisovatele RNDr. Františka Bártu, na ověřovatele Alenu Kakrdovou a Ing. arch. Janu Marečkovou. RNDr. František Bárta oznámil, že funkci zapisovatele přijímá. K ověřovatelům nebyly žádné připomínky. Bylo proto přistoupeno k návrhu na hlasování zapisovatele RNDr. Františka Bárty a ověřovatelů Aleny Kakrdové a Ing. arch. Jany Marečkové.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Syrovátka určuje ověřovateli zápisu paní Alenu Kakrdovou a paní Ing. arch.Janu Marečkovou a zapisovatelem pana RNDr. Františka Bártu.

 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 90/24 Z10 bylo schváleno.

 

 

Ad 2/   Schválení programu zasedání – nebyly vzneseny žádné připomínky a doplnění. Proto bylo navrženo program schválit.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka schvaluje program zasedání, tak jak byl zveřejněn na úřední desce obce Syrovátka.

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 91/24 Z10 bylo schváleno.

 

Ad 3/   Žádost TJ Slavoj Syrovátka, z.s. o dotaci na činnost na rok 2024.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení dotace TJ Slavoj Syrovátka, z.s. na činnost na rok 2024 ve výši 60.000,00 Kč a pověřuje starostu podpisem dotační smlouvy.

Příloha č.1 - Žádost

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 92/24 Z10 bylo schváleno.

 

Ad 4/   Smlouva o horizontální spolupráci při digitalizaci objektů DTI ve veřejném vlastnictví pro Digitální technickou mapu Královéhradeckého kraje.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o horizontální spolupráci při digitalizaci objektů DTI ve veřejném vlastnictví pro Digitální technickou mapu Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu jejím podpisem do 24.04.2024.

Příloha č. 2 - Smlouva

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 93/24 Z10 bylo schváleno.

 

Ad 5/   Strategický plán rozvoje Mikroregionu Urbanická brázda na období 2024 -2030

Zastupitelstvo obce bere na vědomí nový zpracovaný Strategický plán rozvoje Mikroregionu Urbanická brázda na období 2024 -2030.

Ad 6/   Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na provedení stavby „Obnova chodníku v obci Syrovátka“

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo na provedení stavby „Obnova chodníku v obci Syrovátka“ do 19. 4. 2024.

Příloha č. 3 – Dodatek č. 2

Hlasování: Pro 7 Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 94/24 Z10 bylo schváleno.

 

Ad 7/   Územní studie zastavitelné plochy pod ozn. Z2 v ÚP Syrovátka

Návrh usnesení: ZO Syrovátka schvaluje pořízení aktualizace územní studie zastavitelné plochy pod označením Z2 v ÚP Syrovátka (pořízené na základě požadavku územního plánu), v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), ve spojení s ustanovením § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

ZO Syrovátka schvaluje, v souladu s ustanovením § 6. odst. 6b) stavebního zákona, pořízení této územní studie úřadem územního plánování, tj.  odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 95/24 Z10 bylo schváleno.

 

 

Ad 8/   Diskuse, různé

Starosta informoval o pozvánce na májové setkání seniorů Mikroregionu v Praskačce. Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 30. 4. 2024 na obecní úřad.

Starosta informoval o poptávce na nového pracovníka obce s nástupem od 1. ledna 2024.

Starosta informoval zastupitele o požadavku xxxxxxxxxx na rozšíření sjezdu k RD č. p. xxxx na pozemcích obce p. č. xxxxx a xxxxx k. ú. Syrovátka. Zastupitelé nemají k podané žádosti připomínky.

Starosta informoval o požadavcích na doplnění žádosti o stavební povolení na stavbu chodníku do Osiček.

Starosta informoval o přípravách prodeje obecních pozemků pod cukrovarem, a to přednostně pro obyvatele obce u nichž je předpoklad setrvání v obci. 

 

3 přílohy celkem + prezenční listiny zastupitelů a občanů.

 

Starosta Saidl ukončil jednání zastupitelstva v 18,15 hod.

 

 

Zapisovatel:                 RNDr. František Bárta

 

 

Ověřovatelé podpisů:   Ing. arch. Jana Marečková

                       

                                    Alena Kakrdová

 

                                    Aleš Saidl - starosta

 

 

Datum vyhotovení zápisu: 17. 4. 2024

 

 

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>