Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 16.03.2021

Datum vydání: 15.04.2021

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syrovátka č. 17 ze dne 16.03.2021

 

Přítomni: Jaroslav Žalský, Ing. Petr Richter, Aleš Saidl, Alena Kakrdová, Hynek Souček,

Omluveni:  Jana Marečková, Ing. Lukáš Smejkal

Zasedání bylo zahájeno v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce v úterý 16. 03. 2021 v 16:00 hodin .

 

Program:

  1. Určení ověřovatelů a zapisovatele;
  2. Schválení programu zasedání;
  3. Smlouva o zřízení věcného břemene s právem volného příchodu, průchodu a průjezdu, pohybu na Povinných pozemcích a odchodu z nich ve prospěch nemovitosti 332/13, zatěžující část pozemku p.č.332/1, orná půda a p.č. 36/3, ostatní plocha, oba ležící v katastrálním území a obci Syrovátka;
  4. Diskuze, různé.

 

Ad 1) Starosta navrhnul na zapisovatele Aleš Saidla, na ověřovatele Alenu Kakrdovou a Ing. Petra Richtera. Aleš Saidl oznámil, že funkci zapisovatele přijímá. K ověřovatelům nebyly žádné připomínky. Bylo proto přistoupeno k návrhu na hlasování zapisovatele Aleše Saidla a ověřovatelů Aleny Kakrdové a Ing. Petra Richtera.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 280/21 Z17 bylo schváleno.

 

Ad 2) Schválení programu zasedání – nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění. Bylo proto navrženo program zasedání schválit.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 281/21 Z17 bylo schváleno.

 

Ad 3) Smlouva o zřízení věcného břemene s právem volného příchodu, průchodu a průjezdu, pohybu na Povinných pozemcích a odchodu z nich ve prospěch nemovitosti 332/13, zatěžující část pozemku p. č.332/1, orná půda a p. č. 36/3, ostatní plocha, oba ležící v katastrálním území a obci Syrovátka.

Starosta oznámil přítomným, že právo vzniklo na základě Článku IV., odstavec č. 4 Kupní smlouvy na prodej pozemku parcelního č. 332/1 z roku 2016. Právo volného příchodu, průchodu a průjezdu, pohybu je zakresleno v projektové dokumentaci stavebníka a je označeno v legendě pod číslem 10, která je přílohou č.1 smlouvy. Právo se povoluje v šíři 3 m. Náklady na zřízení věcného břemene zaplatí majitel nemovitosti p. č. : 332/1.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene za výše uvedených podmínek a pověřuje starostu obce Syrovátka podpisem Smlouvy do 17. 3. 2021.

Příloha č. 1 - Smlouva

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 282/21 Z17 bylo schváleno.

 

Ad 4) Diskuze, různé

  1. Projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Syrovátka

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo Obce Syrovátka po projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Syrovátka, předloženého odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové

I. O v ě ř u j e

soulad Změny č. 2 Územního plánu Syrovátka s „Politikou územního rozvoje České republiky“ a s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem, dle Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Syrovátka,

- zastupitelstvo obce Syrovátka neshledalo žádný rozpor.

II. S c h v a l u j e

vyhodnocení výsledků projednání Změny č. 2 Územního plánu Syrovátka, zpracované pořizovatelem v souladu s § 53 odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) - dle Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Syrovátka.

III. R o z h o d u j e  o  v y d á n í  Změny č. 2 Územního plánu Syrovátka

formou opatření obecné povahy, podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 54 odst. 2 – 3 a § 55 stavebního zákona a dále § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád).

Příloha č. 2 – Předkládací zpráva k vydání Změny č. 2 Změny ÚP Syrovátka a odůvodnění.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 283/21 Z17 bylo schváleno.

  1. Starosta informoval, že bude probíhat nové připomínkování „ Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové.“
  2. Místostarosta informoval o provedené revizi dětského hřiště, zahájení prací na opravě rozhlasu a zájmu xxxxxxxxxx o koupi obecního pozemku č. 5 o rozloze 784 m2.

 

Starosta Žalský ukončil jednání zastupitelstva v 17:00 hodin.

Zapisovatel:                Aleš Saidl

Ověřovatelé podpisů: Ing. Petr Richter

                                    Alena Kakrdová

                                    Jaroslav Žalský - starosta

 

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>