Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 15.06.2022

Datum vydání: 29.06.2022

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syrovátka č. 24 ze dne 15.6.2022.

 

Přítomni: Jaroslav Žalský, Alena Kakrdová, Ing. arch. Jana Marečková, Ing. Petr Richter, Aleš Saidl, Hynek Souček

Omluveni:  Ing. Lukáš Smejkal

 

Zasedání bylo zahájeno v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce ve středu 15.06. 2022 v 17,00 hodin.

 

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu zasedání
 3. Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 215 a 399 v k.ú. Syrovátka
 4. Stanovení počtu členů zastupitelstva v obci Syrovátka pro volební období 2022-2026
 5. Čtení obecní kroniky za rok 2021
 6. Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou RD č.p.86
 7. Projednání žádosti záměru změny povolené (nezahájené) stavby RD na p.č.: 332/11
 8. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021
 9. Schválení účetní závěrky za rok 2021
 10. Změna rozpočtu č.3 na rok 2022
 11. Diskuse, různé.

 

 

Ad 1/   Starosta navrhnul na zapisovatele Aleš Saidla, na ověřovatele Alenu Kakrdovou a Ing. arch. Janu Marečkovou. Aleš Saidl oznámil, že funkci zapisovatele přijímá. K ověřovatelům nebyly žádné připomínky. Bylo proto přistoupeno k návrhu na hlasování zapisovatele Aleše Saidla a ověřovatelů Aleny Kakrdové a Ing. arch. Jany Marečkové.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zapisovatele a ověřovatele.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 345/22 Z24 bylo schváleno.

 

 

Ad 2/   Schválení programu zasedání – nebyly vzneseny žádné připomínky a doplnění. Bylo proto navrženo program schválit.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 346/22 Z24 bylo schváleno.

 

 

Ad 3/   Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 215 a 399 v k.ú. Syrovátka

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na p.č. 215 a 399 s firmou GasNet, s.r.o. .

Příloha č. 1 Smlouva

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 347/22 Z24 bylo schváleno.

 

 

Ad 4/   Stanovení počtu členů zastupitelstva v obci Syrovátka pro volební období 2022-2026

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje stanovení počtu 7 zastupitelů pro volební období 2022 - 2026

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 348/22 Z24 bylo schváleno.

 

 

Ad 5/   Čtení obecní kroniky za rok 2021

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zápis do obecní kroniky za rok 2021, tak jak byl zapsán obecním kronikářem.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 349/22 Z24 bylo schváleno.

 

 

Ad 6/   Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou RD č.p.86

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se stavebními úpravami RD č.p. 86 po provedené úpravě projektové dokumentace projektantem xxxxxxxxxx ze dne 27.5.2022.

Příloha č. 2 Koordinační situace stavby

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 350/22 Z24 bylo schváleno.

 

 

Ad 7/   Projednání žádosti záměru změny povolené (nezahájené) stavby RD na p.č.: 332/11

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí se záměrem změny povolené stavby RD na parc. Č. 332/11.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 351/22 Z24 bylo schváleno.

 

 

Ad 8/   Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021

Návrh Závěrečného účtu obce byl zveřejněn podle zákona na úřední desce od 30.05.2022 do 15.06.2022. Byl zveřejněn text, který shrnuje všechny podstatné informace o hospodaření, jako přílohy byly zveřejněny účetní výkazy a zpráva o kontrole hospodaření, kterou provedly auditorky Krajského úřadu. Z textu hospodaření vyplynulo, že při kontrole nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad.

Příloha č.3 závěrečný účet

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 352/22 Z24 bylo schváleno.

 

 

Ad 9/   Schválení účetní závěrky za rok 2021

Z výkazu zisku a ztrát obce Syrovátky je zřejmé, že za účetní období roku 2021 dosáhly náklady výše 5.109.838,99 Kč a výnosy 7.814.824,74 Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období tedy činí + 2.704.985,75 Kč. Uvedený výsledek hospodaření bude k datu schválení účetní závěrky obce převeden na účet „Výsledek hospodaření minulých účetních období“. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření se týkají hlavní činnosti obce. Hospodářskou činnost obec Syrovátka neprovozuje.

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Syrovátka, sestavenou k 31.12.2021, a dále schvaluje převod výsledku hospodaření běžného účetního období roku 2021 ve výši + 2.704.985,75 Kč, který vyplývá z výkazu zisku a ztráty, na účet „Výsledek hospodaření minulých účetních období“.

Příloha č.4 Účetní závěrka

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 353/22 Z24 bylo schváleno.

 

 

Ad 10/ Změna rozpočtu č.3 na rok 2022

Účetní seznámil s navrženými změnami, které se v příjmech týkají vyššími příjmy oproti schválenému rozpočtu, ve výdajové části s nepředpokládanými výdaji, případně výdaji, které budou vyšší, než bylo uvažováno.

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č.3 na rok 2022.

 

Příloha č.5 Změna rozpočtu

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 354/22 Z24 bylo schváleno.

 

 

Ad 11/ Diskuze, různé

 1. Místostarosta informoval o kladném vyjádření Lesů České republiky, s.p. k obecní žádosti na obnovu dešťové svodnice a zádrže přívalové vody z obecních pozemků na pozemky Lesů České republiky, s.p. .

 

 

 

5 příloh celkem + prezenční listiny zastupitelů a občanů.

 

Starosta Žalský ukončil jednání zastupitelstva v 18,20 hod.

 

Zapisovatel:                 Aleš Saidl

 

Ověřovatelé podpisů:   Ing. arch. Jana Marečková

                       

                                    Alena Kakrdová

 

                                    Jaroslav Žalský - starosta

 

 

 

 

 

Datum vyhotovení zápisu: 15.6.2022

 

 

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>