Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 14.12.2022

Datum vydání: 20.12.2022

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syrovátka č. 3 ze dne 14.12.2022.

 

Přítomni: Aleš Saidl, Ing. arch. Jana Marečková, RNDr. František Bárta, Ing. Petr Richter, Alena Kakrdová, Pavel Rejmont, Daniel Renčín

Omluveni: 0

 

Zasedání bylo zahájeno v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce ve středu 14. 12.2022 v 17,00 hodin.

 

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu zasedání
 3. Schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě mandátní o technické pomoci při provozu kanalizace Syrovátka, sepsané dne 4.10.2011
 4. Schválení podání žádosti o dotaci z Dotačního programu Královéhradeckého kraje Účel 1 Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura
 5. Dodatek č. 29  ke smlouvě 20599/97 Hradecké služby a.s.
 6. Projednání výše stočného na rok 2023
 7. Vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 8. Dohody zastupitelů o provedení práce
 9. Schválení rozpočtu Obce Syrovátka na rok 2023
 10. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2024–2025
 11. Inventarizace majetku Obce Syrovátka– určení komise.
 12. Zpráva finančního výboru
 13. Změna rozpočtu na rok 2022
 14. Žádost o souhlas se stavbou objektu pro rodinnou rekreaci na p. č. 358/8 v k. ú. Syrovátka
 15. Diskuse, různé

 

 

Ad 1/   Starosta navrhnul na zapisovatele RNDr. Františka Bártu, na ověřovatele Alenu Kakrdovou a Ing. arch. Janu Marečkovou. RNDr. František Bárta oznámil, že funkci zapisovatele přijímá. K ověřovatelům nebyly žádné připomínky. Bylo proto přistoupeno k návrhu na hlasování zapisovatele RNDr. Františka Bárty a ověřovatelů Aleny Kakrdové a Ing. arch. Jany Marečkové.

                                                                                            

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Syrovátka určuje ověřovateli zápisu paní Alenu Kakrdovou a paní Ing. arch. Janu Marečkovou a zapisovatelem pana RNDr. Františka Bártu.

 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 22/22 Z3 bylo schváleno.

 

 

Ad 2/   Schválení programu zasedání – nebyly vzneseny žádné připomínky a doplnění. Bylo proto navrženo program schválit.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka schvaluje program zasedání, tak jak byl zveřejněn na úřední desce obce Syrovátka.

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 23/22 Z3 bylo schváleno.

Ad 3/   Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě mandátní o technické pomoci při provozu kanalizace Syrovátka, sepsané dne 4.10.2011

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě mandátní o technické pomoci při provozu kanalizace Syrovátka, sepsané dne 4.10. 2011.

 Příloha č.1 - Dodatek

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 24/22 Z3 bylo schváleno.

 

Ad 4/   Schválení podání žádosti o dotaci z Dotačního programu Královéhradeckého kraje, Účel 1 Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Dotačního programu Královéhradeckého kraje Účel 1 Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 25/22 Z3 bylo schváleno.

 

Ad 5/   Dodatek č. 29 ke smlouvě 20599/97 Hradecké služby a.s.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 29 ke smlouvě 20599/97 se společností Hradecké služby a.s. s platností od 01. 01. 2023 a pověřuje starostu jeho podpisem.

Příloha č. 2 – Dodatek

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 26/22 Z3 bylo schváleno.

 

Ad 6/   Projednání výše stočného na rok 2023

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje výši stočného 25 Kč/1m3 na rok 2023. Při směrném čísle odběru 36 m3 na osobu a rok je tato částka 900 Kč / osoba / rok s výjimkou dětí do 3 let, za které tento poplatek nebude vybírán i v případě, že dosáhnou tento věk v dotčeném roce. Obec tímto podporuje rodiny s dětmi na mateřské dovolené.

 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 27/22 Z3 bylo schváleno.

 

Ad 7/   Vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce nenavyšuje výši poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a ponechává výši poplatku na ceně 660,- Kč (osoba s trvalým pobytem nebo majitel nemovitosti) za rok 2023. Obec tímto podporuje své občany v této ekonomicky složité době. Vyhláška se tímto měnit nebude.

 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 28/22 Z3 bylo schváleno.

 

Ad 8/   Dohody zastupitelů o provedení práce

1/ Smlouva na dohodu

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o provedení prací pro obec pro Ing. arch. Janu Marečkovou na administrativní práce spojené s vedením stavební agendy Obecního úřadu. Dohoda se uzavírá na dobu od 01.01.2023 do 31.12.2023.

 

Příloha č.3 - Dohoda

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 1.

Usnesení č. 29/22 Z3 bylo schváleno.

 

 2/ Smlouva na dohodu

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o provedení prací pro obec pro Aleš Saidla na údržbu zeleně obecních pozemků obce Syrovátka. Dohoda se uzavírá na dobu od 01.01.2023 do 31.12.2023.

 

Příloha č. 4 –Dohoda

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 1.

Usnesení č. 30/22 Z3 bylo schváleno.

 

Ad 9/   Schválení rozpočtu Obce Syrovátka na rok 2023

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Syrovátka na rok 2023. Předpokládané celkové příjmy rozpočtu jsou 9.015.200,00 Kč, předpokládané celkové výdaje rozpočtu jsou 14.030,663,00 Kč. Zastupitelstvo schvaluje rozpočet jako schodkový s tím, že schodek rozpočtu ve výši 5.015.463,00 Kč bude kryt zůstatkem na běžných účtech obce. Zastupitelstvo schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tříd (příjmy) a dle paragrafů (výdaje), a to podle tabulky č. 1 v tabulkové části materiálu „Návrh rozpočtu“, který je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva

 

Příloha č. 5 – Rozpočet

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 31/22 Z3 bylo schváleno.

 

Ad10/  Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2024 – 2025

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 – 2025

Příloha č. 6 – Střednědobý výhled

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 32/22 Z3 bylo schváleno.

 

Ad 11/ Inventarizace majetku Obce Syrovátka – určení komise.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi ve složení předseda: RNDr. František Bárta a členové: Pavel Rejmont a Petr Slonek. Pověřuje starostu proškolením členů inventarizační komise a členy komise provedením inventur majetku obce do 25. 01. 2023.

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 33/22 Z3 bylo schváleno.

Ad 12/ Zpráva finančního výboru

Byla přednesena zpráva o činnosti – finančního výboru – kontrole vyúčtování dotací, poskytnutých Mysliveckému spolku Háj Osice (15 000,- Kč) , TJ Slavoj Syrovátka (95 000,- Kč)  a Knihovně města Hradce Králové (6 000,- Kč). Bylo konstatováno, že nedošlo k žádnému pochybení při vyúčtování dotací. Dotace byly ve všech případech čerpány podle stanovených podmínek, dotace Mysliveckému spolku Háj Osice a Knihovně města Hradce Králové byly plně vyčerpány. Z dotace pro TJ Slavoj Syrovátka bylo vyčerpáno 62 030,41 Kč – zbývající finanční obnos ve výši 32 969,59 byl zaslán zpět na účet obce Syrovátka, tj. vrácen. Kontrola a zápis byly provedeny 07.12. 2022.

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu na vědomí.

Příloha č. 7 – Zápis z jednání finančního výboru obce Syrovátka ze dne 7. 12. 2022

 

 

Ad 13/ Změna rozpočtu na rok 2022

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předběžné rozpočtové opatření č. 6 na rok 2022.

 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 34/22 Z3 bylo schváleno.

 

Ad 14/ Žádost o souhlas se stavbou objektu pro rodinnou rekreaci na p. č. 358/8 v k. ú. Syrovátka

Zastupitelstvo obce tento bod odkládá do doby dodání opravené projektové dokumentace.

 

Ad 15/ Diskuse, různé

 

Pan starosta informoval o údržbě zimních komunikací, včetně dohody s Agrodružstvem Lhota pod Libčany, které by na základě telefonické výzvy udržovalo vybrané cesty. Kontaktní osoba pro občany v případě kalamity je starosta Aleš Saidl.

 

Starosta podal žádost o změnu usměrnění dopravy na silnici od přejezdu směrem do obce (přechody a místa pro přecházení).

 

Starosta předal informace z jednání Dobrovolného svazku obcí Urbanická brázda.

 

Pro období leden až březen zajisti pan starosta mobilní služebnu České pošty. Podrobnosti jsou v aplikaci Česká obec, ve vývěskách obce a na obecním úřadě.

 

Pan starosta informoval o přípravách voleb prezidenta republiky.

 

Pan starosta informoval o nabídce možného odkoupení pozemků ležící od dráhy podél cesty vpravo směrem k severu, včetně argumentů, proč na nabídku nereagovat.

 

Pan starosta pozval občany na silvestrovské setkání u obecního úřadu dne 31. 12. 2022 od 19,30 hod. Vzhledem k hlasové produkci (ohňostroj) prosí občany, aby od 20,00 do 20,10 hod. zajistili klidná místa pro choulostivá domácí zvířata.

 

 

přílohy celkem 7 + prezenční listiny zastupitelů a občanů.

 

 

Starosta Saidl ukončil jednání zastupitelstva v 18,40 hod.

 

Zapisovatel:                 RNDr. František Bárta

 

Ověřovatelé podpisů:   Ing. arch. Jana Marečková

                       

                                    Alena Kakrdová

 

                                    Aleš Saidl - starosta

 

 

 

Datum vyhotovení zápisu: 16. 12. 2022

 

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>