Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 14.09.2022

Datum vydání: 22.09.2022

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syrovátka č. 25 ze dne 14.9.2022.

 

Přítomni: Jaroslav Žalský, Ing. arch. Jana Marečková, Ing. Petr Richter, Aleš Saidl,  

Omluveni: Alena Kakrdová, Hynek Souček, Ing. Lukáš Smejkal.

 

Zasedání bylo zahájeno v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce ve středu 14. 09. 2022 v 17,00 hodin.

 

 

Program:

 1.  Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2.  Schválení programu zasedání
 3.  Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2022733/VB/01 Syrovátka, p.č. 229/2                 v k.ú. Syrovátka – smyčka knn
 4.  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby – pozemek p.č.         395/3 a 271 v k.ú. Syrovátka
 5.  Smlouva o upsání akcií, prohlášení a zápis o vnesení infrastrukturního majetku obce do majetku   společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
 6.  Smlouva o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS Fenix
 7.  Zpráva kontrolního výboru
 8.  Stavba "Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo)" -   projednání žádosti o souhlas se stavbou pro účely vydání územního rozhodnutí
 9.  Změna rozpočtu č. 4 na rok 2022
 10.  Diskuse, různé

 

 

Ad 1/   Starosta navrhnul na zapisovatele Aleš Saidla, na ověřovatele Ing. Petra Richtera a Ing. arch. Janu Marečkovou. Aleš Saidl oznámil, že funkci zapisovatele přijímá. K ověřovatelům nebyly žádné připomínky. Bylo proto přistoupeno k návrhu na hlasování zapisovatele Aleše Saidla a ověřovatelů Ing. Petra Richtera a Ing. arch. Jany Marečkové.

 

Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 355/22 Z25 bylo schváleno.

 

 

Ad 2/   Schválení programu zasedání – nebyly vzneseny žádné připomínky a doplnění. Bylo proto navrženo program schválit.

 

Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 356/22 Z25 bylo schváleno.

 

Ad 3/   Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2022733/VB/01 Syrovátka, p.č. 229/2 v k.ú. Syrovátka – smyčka knn.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-2022733/VB/01 Syrovátka, p.č. 229/2 v k.ú. Syrovátka – smyčka knn

Příloha č.1 - Smlouva

Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 357/22 Z25 bylo schváleno.

 

Ad 4/   Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby – pozemek p.č. 395/3 a 271 v k.ú. Syrovátka

Návrh usnesení: Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby – pozemek p.č. 395/3 a 271 v k.ú. Syrovátka

Příloha č. 2- Smlouva

Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 358/22 Z25 bylo schváleno.

 

Ad 5/   Smlouva o upsání akcií, prohlášení a zápis o vnesení infrastrukturního majetku obce do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Smlouvy o upsání akcií, prohlášení a zápisu o vnesení infrastrukturního majetku obce do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Příloha č.3 – Smlouva, vklad a vnesení

Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 359/22 Z25 bylo schváleno.

 

Ad 6/   Smlouva o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS Fenix

Návrh usnesení: Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Smlouvy o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS Fénix.

Příloha č. 4 – Smlouva

Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 360/22 Z25 bylo schváleno.

 

 

Ad 7/   Zpráva kontrolního výboru

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru, jak ji přednesl Ing. Petr Richter v zastoupení předsedy výboru.

 

Příloha č.5 - Zpráva

 

 

 

Ad 8/   Stavba "Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo)" - projednání žádosti o souhlas se stavbou pro účely vydání územního rozhodnutí

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce dává souhlas se stavbou pro účely vydání územního rozhodnutí pro stavbu „Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo)" dle DÚR z 11/2020

Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 361/22 Z25 bylo schváleno.

Ad 9/   Změna rozpočtu č. 4 na rok 2022

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č. 4 na rok 2022.

 

Příloha č.6 - Změna rozpočtu

Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 362/22 Z25 bylo schváleno.

 

 

Ad10/  Diskuze, různé

 

Starosta informoval o reklamaci vychýlené lampy v nové výstavbě inženýrských sítí na p.č. 332/1 – zhotovitel provede odstranění vady díla na vlastní náklady.

Místostarosta informoval o:

 1. o rozhodnutí Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury č.j. 8976/SFDI/221073/15213/2022 o příspěvku č. 216 na akci „Obnova chodníku v obci Syrovátka – I. Etapa“. Žádosti o dotaci nebylo vyhověno z důvodu nesplnění náležitostí žádosti stanovených v Pravidlech pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupnění dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2022.
 2. o stanovisku k žádosti o vyjádření na akci – studie umístění chodníku podél silnice III/32316 mezi obcemi Syrovátka a Osičky. Správa silnic Královéhradeckého kraje souhlasí s navrženou studií pro řešení umístění chodníku v dotčené lokalitě a požaduje další stupeň projektové dokumentace k odsouhlasení. V souvislosti s jejich vyjádřením ZN/1112/SS/2022 byl osloven projektant k podání nabídky na zpracování požadované PD.

                       

 

6 příloh celkem + prezenční listiny zastupitelů a občanů.

 

Starosta Žalský ukončil jednání zastupitelstva v 18,10 hod.

 

Zapisovatel:                 Aleš Saidl

 

Ověřovatelé podpisů:   Ing. arch. Jana Marečková

                       

                                    Ing. Petr Richter

 

                                    Jaroslav Žalský - starosta

 

 

 

Datum vyhotovení zápisu: 14.9.2022

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>