Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 13.12.2023

Datum vydání: 10.01.2024

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syrovátka č. 8 ze dne 13.12.2023.

 

Přítomni: Aleš Saidl, Ing. arch. Jana Marečková, RNDr. František Bárta, Ing. Petr Richter, Alena Kakrdová, Daniel Renčín

Omluveni: Pavel Rejmont

 

Zasedání bylo zahájeno v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce ve středu 13. 12. 2023 v 17,00 hodin.

 

 Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu zasedání
 3. Žádost o podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v rámci stavby „IZ-12-2002208 Syrovátka, čp. 86, stran. přel. pilíře knn“
 4. Schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „3. Výzva MAS Hradecký venkov – IROP- Bezpečnost dopravy“ vazba na výzvu IROP: č.60 „Doprava –SC5.1(CLLD)“
 5. Dodatek č. 30 ke smlouvě 20599/97 Hradecké služby a.s.
 6. Projednání výše stočného na rok 2024
 7. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
 8. Obecně závazná Vyhláška o místním poplatku ze psů
 9. Dohody zastupitelů o provedení práce
 10. Schválení rozpočtu Obce Syrovátka na rok 2024
 11. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2025 – 2026
 12. Inventarizace majetku Obce Syrovátka–určení komise.
 13. Zpráva finančního výboru
 14. Změna rozpočtu na rok 2023
 15. Souhlas k žádosti o stanovisko se stavbou RD na  p. č. 295/1 v k. ú. Syrovátka
 16. Žádost o finanční příspěvek na činnost myslivosti v roce 2024 spolku Háj Osice
 17. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Knihovně města Hradec Králové na rok 2024
 18. Stanovení kompetencí starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
 19. Pověření starosty podpisem smlouvy s firmou Gas Net
 20. Diskuse, různé

 

 

Ad 1/   Starosta navrhnul na zapisovatele RNDr. Františka Bártu, na ověřovatele Alenu Kakrdovou a Ing. arch. Janu Marečkovou. RNDr. František Bárta oznámil, že funkci zapisovatele přijímá. K ověřovatelům nebyly žádné připomínky. Bylo proto přistoupeno k návrhu na hlasování zapisovatele RNDr. Františka Bárty a ověřovatelů Aleny Kakrdové a Ing. arch. Jany Marečkové.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Syrovátka určuje ověřovateli zápisu paní Alenu Kakrdovou a paní Ing. arch. Janu Marečkovou a zapisovatelem pana RNDr. Františka Bártu.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 60/23 Z8 bylo schváleno.

 

 

Ad 2/   Schválení programu zasedání – starosta přednesl žádost o doplnění programu jednání o bod 19. Pověření starosty podpisem Kupní smlouvy číslo 1000025574 s firmou GasNet, s. r.o. na úplatný převod funkční plynovodní přípojky ID 1203623 u čísla popisného 35, na parcelních číslech 4 a 36/1 v délce 9,51m za cenu 616,- Kč a původní bod č. 19 Diskusi, různé přesunout na bod č. 20. Bylo navrženo program schválit s odůvodněným doplněním.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka schvaluje program zasedání, tak jak byl zveřejněn na úřední desce obce Syrovátka a doplněn o nový bod na dnešním jednání.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 61/23 Z8 bylo schváleno.

 

 

Ad 3/   Žádost o podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v rámci stavby „IZ-12-2002208 Syrovátka, čp. 86, stran. přel. pilíře knn“.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. „IZ-12-2002208“ do 15.12.2023.

Příloha č.1 - Smlouva

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 62/23 Z8 bylo schváleno.

 

 

Ad 4/   Schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „3. Výzva MAS Hradecký venkov – IROP – Bezpečnost dopravy“ vazba na výzvu IROP: č.60 „Doprava –SC5.1(CLLD)“

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „3. Výzva MAS Hradecký venkov – IROP – Bezpečnost dopravy“ vazba na výzvu IROP: č.60 „Doprava –SC5.1(CLLD)“

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 63/23 Z8 bylo schváleno.

 

 

Ad 5/   Dodatek č. 30 ke smlouvě 20599/97 Hradecké služby a.s.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 30 ke smlouvě 20599/97 se společností Hradecké služby a.s. s platností od 01.01.2024 a pověřuje starostu jeho podpisem.

Příloha č.2–Dodatek

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 64/23 Z8 bylo schváleno.

 

 

Ad 6/   Projednání výše stočného na rok 2024

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje výši stočného 27 Kč/1m3 na rok 2024. Při směrném čísle odběru 36 m3 na osobu a rok je tato částka 972 Kč / osoba /rok s výjimkou dětí do 3 let, za které tento poplatek nebude vybírán v případě, že dosáhnou tento věk do 30. 9. 2024

Hlasování: Pro 6 Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 65/23 Z8 bylo schváleno.

 

 

Ad 7/   Obecně závazná Vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou Vyhlášku o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, minimální základ dílčího poplatku byl stanoven na 60 litrů se sazbou poplatku 0,70 Kč za jeden litr.

Příloha č.3- Vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 66/23 Z8 bylo schváleno.

 

 

Ad8/    Obecně závazná Vyhláška o místním poplatku ze psů

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou Vyhlášku o místním poplatku ze psů

Příloha č. 4 - Vyhláška o místním poplatku ze psů

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 67/23 Z8 bylo schváleno.

 

 

Ad9/    Dohody zastupitelů o provedení práce

1/ Smlouva na dohodu

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o provedení prací pro obec pro Ing. arch. Janu Marečkovou na administrativní práce, spojené s vedením stavební agendy Obecního úřadu. Dohoda se uzavírá na dobu od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Příloha č.5 – Dohoda

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 1.

Usnesení č. 68/23 Z8 bylo schváleno.

 

2/ Smlouva na dohodu

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o provedení prací pro obec pro Aleše Saidla na údržbu zeleně obecních pozemků a zimní údržbu chodníků a obecních komunikací obce Syrovátka. Dohoda se uzavírá na dobu od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Příloha č. 6 –Dohoda

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 69/23 Z8 bylo schváleno.

 

 

Ad10/ Schválení rozpočtu Obce Syrovátka na rok 2024

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Syrovátka na rok 2024. Předpokládané celkové příjmy rozpočtu jsou 9.760.680,00 Kč, předpokládané celkové výdaje rozpočtu jsou 12.286.769,00 Kč. Zastupitelstvo schvaluje rozpočet jako schodkový s tím, že schodek rozpočtu ve výši 2.526.089,00 Kč bude kryt zůstatkem na běžných účtech obce. Zastupitelstvo schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tříd (příjmy) a dle paragrafů (výdaje), a to podle tabulky č. 1 v tabulkové části materiálu „Návrh rozpočtu“, který je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva

Příloha č. 7 –Rozpočet

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 70/23 Z8 bylo schváleno.

 

 

Ad11/  Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2025 – 2026

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 – 2026

Příloha č. 8 –Střednědobý výhled

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 71/23 Z8 bylo schváleno.

 

 

Ad 12/ Inventarizace majetku Obce Syrovátka – určení komise.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi v níže uvedeném složení předseda: RNDr. František Bárta a členové: Pavel Rejmont a Petr Slonek. Pověřuje starostu proškolením členů inventarizační komise do15. 12. 2023 a členy komise provedením inventur majetku obce do 25. 01. 2024.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 72/23 Z8 bylo schváleno.

 

 

Ad 13/ Zpráva finančního výboru

Byla přednesena zpráva o činnosti – finančního výboru – kontrole vyúčtování dotací, poskytnutých Mysliveckému spolku Háj Osice, TJ Slavoj Syrovátka a Knihovně města Hradce Králové. Bylo konstatováno, že nedošlo k žádnému pochybení při vyúčtování dotací. Dotace byly ve všech případech čerpány podle stanovených podmínek, dotace Mysliveckého spolku Háj Osice, Knihovny města Hradce Králové a TJ Slavoj Syrovátka byly plně vyčerpány. Kontrola a zápis byly provedeny dne 23. 11. 2023.

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu na vědomí

Příloha č. 9 – Zpráva

 

 

Ad 14/ Změna rozpočtu na rok 2023

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předběžné rozpočtové opatření č. 5 na rok 2023.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 73/23 Z8 bylo schváleno.

 

 

Ad15/  Souhlas k žádosti o stanovisko se stavbou RD na p. č. 295/1 v k. ú. Syrovátka

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem umístění novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 295/1 katastrální území Syrovátka dle přílohy: „Koordinační situace“ a s odvedením splaškových vod navrhovaného objektu do obecní kanalizace dle „podmínek připojení nových kanalizačních přípojek“ ad příloha.

Souhlas u místěním přípojek technické infrastruktury na obecních pozemcích p. č. 393 a 271 k.ú. Syrovátka se podmiňuje zajištěním řádného zabezpečení staveniště proti úrazu žadatelem; stanovením a dodržením maximální délky doby realizace stavby v daném místě 7-10 dní s uvedením tohoto staveniště na veřejném prostranství do původní, tj. stávající podoby – a zajištěním kontroly finální úpravy pozemku v daném místě žadatelem, vč. udržování tohoto stavu ze strany žadatele po dobu 4 roky od realizace.

Souhlas je podmíněn doplněním projektové dokumentace o výše uvedené podmínky a zastupitelstvo pověřuje Ing. Arch. Janu Marečkovou zasláním sdělení o podmínkách obce žadateli do 20. 12. 2023.

Příloha č. 10 – Žádost

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 74/23 Z8 bylo schváleno.

 

 

Ad 16/ Žádost o finanční příspěvek na činnost myslivosti v roce 2024

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč na činnost mysliveckého spolku Háj Osice na rok 2024

Příloha č. 11 – Žádost

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 75/23 Z8 bylo schváleno.

 

 

Ad 17/ Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Knihovně města Hradec Králové pro rok 2024

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 6 000,- Kč na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb.

Příloha č. 12- Žádost

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 76/23 Z8 bylo schváleno.

 

 

Ad 18/ Stanovení kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

 a) do výše 100 000,- Kč u jednotlivých závazných ukazatelů

 b) u příjmů neomezeně

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 77/23 Z8 bylo schváleno.

 

 

Ad 19/ Pověření starosty podpisem Kupní smlouvy číslo 1000025574 s firmou GasNet, s. r.o. na úplatný převod funkční plynovodní přípojky ID 1203623 u čísla popisného 35, na parcelních číslech 4 a 36/1 v délce 9,51m za cenu 616,- Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Kupní smlouvy číslo 1000025574 s firmou GasNet, s. r.o. na úplatný převod funkční plynovodní přípojky ID 1203623 u čísla popisného 35, na parcelních číslech 4 a 36/1 v délce 9,51m za cenu 616,- Kč

Příloha č.13- Kupní smlouva

 

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 78/23 Z8 bylo schváleno.

 

 

Ad/20  Diskuse, různé

Informace o úspěšném vyúčtování komunikace pod cukrovarem, na níž byla poskytnuta dotace z POV.

 

 

13 příloh celkem + prezenční listiny zastupitelů a občanů.

 

Starosta Saidl ukončil jednání zastupitelstva v 19,10 hod.

 

Zapisovatel:                 RNDr. František Bárta

 

Ověřovatelé podpisů:   Ing. arch. Jana Marečková

                                         Alena Kakrdová

 

 

                                       Aleš Saidl - starosta

 

 

Datum vyhotovení zápisu: 13.12.2023

 

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>