Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 11.12.2019

Datum vydání: 10.01.2020

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syrovátka č. 9 ze dne 11. 12. 2019.

 

Přítomni: Jaroslav Žalský, Jana Marečková, Aleš Saidl, Alena Kakrdová, Petr Richter, Lukáš Smejkal

Omluveni: Hynek Souček

 

Zasedání bylo zahájeno v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce ve středu 11. 12. 2019 v 17,00 hodin.

 

Program:

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele.

2. Schválení programu zasedání.

3. Smlouva GasNet, s r.o. .

4. Smlouva o právu provést stavbu sjezdu a omezení SS KHK.

5. Žádost o dotaci knihovna HK.

6. Vyhláška odpady.

7. Vyhlášky poplatky.

8. Reklamační řád odpady.

9. Projednání a schválení rozpočtu obce.

10. Projednání a schválení rozpočtového výhledu obce 2021-2022.

11. Změna rozpočtu č. 9/2019.

12. Stočné na rok 2020.

13. Popelnice cena.

14. Inventarizace k 31. 12. 2019 – jmenování předsedy a členů komise.

15. Diskuze, různé.

 

 

Ad 1/ Starosta navrhnul na zapisovatele Aleš Saidla, na ověřovatele Janu Marečkovou a Petra Richtra. Aleš Saidl oznámil, že funkci zapisovatele přijímá. K ověřovatelům nebyly žádné připomínky. Bylo proto přistoupeno k návrhu na hlasování zapisovatele Aleše Saidla a ověřovatelů Janě Marečkové a Petru Richterovi.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 75/19 Z9 bylo schváleno.

 

 

Ad 2/ Nikdo z přítomných neměl nic k doplnění anebo úpravě programu zasedání. Bylo navrženo program zasedání schválit.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 76/19 Z9 bylo schváleno.

 

 

Ad 3/ Smlouva GasNet, s r.o.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo dává souhlas a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou GasNet, s r.o. na p. č. 35.

Příloha kopie smlouvy

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 77/19 Z9 bylo schváleno.

 

 

Ad 4/ Smlouva o právu provést stavbu sjezdu a omezení SS KHK.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo dává souhlas a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o právu provést stavbu sjezdu a omezování užívání nemovitosti se Správou silnic Královéhradeckého kraje na p. č. 36/2.

Příloha kopie smlouvy

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 78/19 Z9 bylo schváleno.

 

 

Ad 5/  Žádost o dotaci knihovna HK

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace Knihovně města H. Králové ve výši 6.000,- Kč na nákup knih v rámci regionálních knihovnických služeb.        

Příloha kopie žádosti

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 79/19 Z9  bylo schváleno.

 

Ad 6/ Vyhláška odpady

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Syrovátka.

Příloha vyhláška č. 1/2019

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 80/19 Z9  bylo schváleno.

 

Ad 7/ Vyhlášky poplatky ze psů a veřejného prostranství.

a/ Návrhy usnesení:        1) pan Aleš Saidl předložil Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku ze                                              psů, kde navrhl poplatek za jednoho psa ve výši 60,-Kč.

                                   2) pan Lukáš Smejkal předložil protinávrh, v kterém navrhl poplatek za jednoho psa ve výši                                           120,-Kč.

Hlasování o návrhu č. 2: Pro návrh: Lukáš Smejkal, Petr Richter,

                                   Proti návrhu: Jaroslav Žalský, Aleš Saidl, Jana Marečková, Alena Kakrdová,

                                   Zdržel se: nikdo.

                                   Návrh usnesení nebyl schválen.

Hlasování o návrhu č. 1: Pro návrh: Jaroslav Žalský, Aleš Saidl, Jana Marečková, Alena Kakrdová

                                   Proti návrhu: Lukáš Smejkal, Petr Richter;

                                   Zdržel se: nikdo.

                                   Návrh usnesení byl schválen.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku ze psů, kde poplatek za jednoho psa činí 60,-Kč.

Příloha vyhláška č.2/2019

Usnesení č. 81/19 Z9 bylo schváleno.

 

b/ Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Příloha vyhláška č. 3/2019

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 82/19 Z9  bylo schváleno.

             

 

Ad 8/ Reklamační řád kanalizace.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Reklamační řád odvádění odpadních vod v obci Syrovátka.         

Příloha Reklamační řád

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 83/19 Z9 bylo schváleno.

 

 

Ad 9/ Projednání a schválení rozpočtu obce.

            Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2020, jak ho připravil xxxxxxxxxxxxxx. Rozpočet byl vyvěšen 25. 11.2019 minimálně po dobu 15 dní, jak ukládá zákon. Žádné připomínky ani návrhy nebyly po dobu vyvěšení vzneseny. xxxxxxxxxxxx seznámil zastupitele s drobnou úpravou, která byla do rozpočtu před jeho projednáním zapracována.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Syrovátka na rok 2020. Předpokládané celkové příjmy rozpočtu jsou 6.987.098,00 Kč, předpokládané celkové výdaje rozpočtu jsou 11.916.040,10 Kč. Financování (splátky dlouhodobého úvěru) je 2.158.282 Kč. Zastupitelstvo schvaluje rozpočet jako schodkový s tím, že schodek rozpočtu ve výši 4.928.942,10 Kč a splátky úvěru budou kryty zůstatkem na běžných účtech obce. Zastupitelstvo schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tříd (příjmy) a dle paragrafů (výdaje), a to podle tabulky č. 1 v tabulkové části  materiálu „Návrh rozpočtu“, který je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva. 

Příloha Návrh rozpočtu

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 84/19 Z9 bylo schváleno.

 

 

Ad 10/ Projednání a schválení rozpočtového výhledu obce 2021-2022.

Zastupitelstvo projednalo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022, jak byl připraven. Střednědobý výhled rozpočtu byl před projednáním vyvěšen, jak ukládá zákon.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022.

Příloha střednědobý výhled

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 85/19 Z9 bylo schváleno.

 

 

Ad 11/ Změna rozpočtu č. 9/2019.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č. 9 na rok 2019.          

Příloha změna rozpočtu

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 86/19 Z9 bylo schváleno.

 

 

Ad 12/ Stočné na rok 2020.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje výši stočného na cenové úrovni roku 2019 tj.: 665,- Kč/osoba/rok.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 87/19 Z9 bylo schváleno.

 

 

Ad 13/ Popelnice cena.

Návrhy usnesení: 1) pan Jaroslav Žalský předložil návrh s následujícími cenami:

                a) nádoba do 120 l včetně při svozu 1× za 4 týdny …………………    1.128,-Kč;

                b) nádoba do 120 l včetně při svozu 1× za 2 týdny …………………    1.740,-Kč;

                c) nádoba do 240 l včetně při svozu 1× za 4 týdny …………………    1.868,- Kč;

                d) nádoba do 240 l včetně při svozu 1× za 2 týdny …………………    3.008,- Kč;

                e) jednorázový pytel …………………………………………………..  80,- Kč.

 

                         2) pan Lukáš Smejkal předložil protinávrh s následujícími cenami:

                a) nádoba do 120 l včetně při svozu 1× za 4 týdny …………………    1.184,-Kč;

                b) nádoba do 120 l včetně při svozu 1× za 2 týdny …………………    1.827,-Kč;

                c) nádoba do 240 l včetně při svozu 1× za 4 týdny …………………    1.961,- Kč;

                d) nádoba do 240 l včetně při svozu 1× za 2 týdny …………………    3.158,- Kč;

                e) jednorázový pytel …………………………………………………..  80,- Kč.

               

                         3) pan Petr Richter předložil protinávrh s následujícími cenami:

                a) nádoba do 120 l včetně při svozu 1× za 4 týdny …………………    1.188,-Kč;

                b) nádoba do 120 l včetně při svozu 1× za 2 týdny …………………    1.800,-Kč;

                c) nádoba do 240 l včetně při svozu 1× za 4 týdny …………………    1.928,- Kč;

                d) nádoba do 240 l včetně při svozu 1× za 2 týdny …………………    3.068,- Kč;

                e) jednorázový pytel …………………………………………………..  80,- Kč.

 

                Hlasování o návrhu č. 3: Pro návrh: Jaroslav Žalský, Aleš Saidl, Petr Richter,

                                                   Proti návrhu: nikdo,

                                                   Zdržel se: Lukáš Smejkal, Alena Kakrdová, Jana Marečková.

                                                   Návrh usnesení nebyl schválen.

                Hlasování o návrhu č. 2: Pro návrh: Lukáš Smejkal,

                                                   Proti návrhu: Jaroslav Žalský, Aleš Saidl, Alena Kakrdová, Jana Marečková,

                                                   Zdržel se: Petr Richter.

                                                  Návrh usnesení nebyl schválen.

                Hlasování o návrhu č. 1: Pro návrh: Jaroslav Žalský, Aleš Saidl, Alena Kakrdová, Jana Marečková

                                                   Proti návrhu: Lukáš Smejkal,

                                                   Zdržel se: Petr Richter.

                                                   Návrh usnesení byl schválen.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2020 následující poplatky za popelnice a na základě schválených cen vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o poplatku za komunální odpad:

                a) nádoba do 120 l včetně při svozu 1× za 4 týdny …………………    1.128,-Kč;

                b) nádoba do 120 l včetně při svozu 1× za 2 týdny …………………    1.740,-Kč;

                c) nádoba do 240 l včetně při svozu 1× za 4 týdny …………………    1.868,- Kč;

                d) nádoba do 240 l včetně při svozu 1× za 2 týdny …………………    3.008,- Kč;

                e) jednorázový pytel …………………………………………………..           80,- Kč.

Usnesení č. 88/19 Z9 bylo schváleno.

 

 

Ad 14/ Inventarizace k 31. 12. 2019 – jmenování předsedy a členů komise.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi v níže uvedeném složení předseda: Aleš Saidl a členové: Petr Slonek a Petr Richter.          

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 89/19 Z9 bylo schváleno.

 

 

Ad 15/Diskuze, různé

a/ Žádost o dotaci mysliveckého spolku Háj Osice

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč.

Příloha kopie žádosti

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 90/19 Z9  bylo schváleno.

 

b/ Předseda kontrolního výboru přednesl zprávu o činnosti – viz příloha. Současně odpověděl na dotaz z minulého veřejného zasedání a objasnil činnost kontrolního výboru dle Zákona o obcích č. 128/200 Sb., §119, bod 3.

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu na vědomí.

Příloha zpráva KV.

 

c/ Aleš Saidl informoval o výsledcích průzkumu zájmu o instalaci zpomalovacích prahů v obytné zóně – bylo rozneseno 57 dotazníků, na OÚ bylo doručeno 13 odpovědí z toho deset bylo proti a 3 pro instalaci. Problém s rychle jezdícími vozidly v obytné zóně bude dále řešen.

 

d/ Předsedkyně finančního výboru přednesla zprávu o stavu vyúčtování poskytnutých dotací mysliveckého spolku Háj Osice, TJ Slavoj Syrovátka,  z.s. a Knihovně města H. Králové. Bylo konstatováno, že všechny dotace byly vyúčtovány správně.

 

e/ Změna rozpočtu č. 10

Návrh usnesení: ZO dává starostovi pravomoc k provedení rozpočtových změn č. 10, a to v neomezené výši za období od 12. 12. – 31. 12. 2019.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 91/19 Z9  bylo schváleno.

 

f/ Udělení odměn

xxxxxxxxxxxxxx navrhuje zastupitelstvu poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi Aleši Saidlovi ve výši jednoho měsíčního platu s tímto zdůvodněním: mimořádná aktivita při organizaci kulturních akcí (cirkusové představení, letní kina, dětské dny, ohňostroj), sledování realizace akcí v obci (MF hřiště, revitalizace zeleně), zajištění dalších akcí (správce MF hřiště, vybavení MF hřiště, zámková dlažba, altán, malotraktor, přejezdy u samoobsluhy, nákup kontejneru), aktivita při výběrových řízeních, ať již malého rozsahu, ale i přípravy VŘ inženýrských sítí.

Návrh usnesení: ZO Schvaluje poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi Aleši Saidlovi ve výši jednoho měsíčního platu.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 1.

Usnesení č. 92/19 Z9  bylo schváleno.

 

g/ Udělení odměn

xxxxxxxxxxxxxxx navrhl  zastupitelstvu poskytnutí mimořádné odměny  zastupitelce paní Aleně Kakrdové s tímto zdůvodněním: zajištění kulturních akcí (zájezdy do divadla), nákupy a příprava adventu, Mikuláše a zajištění setkání zástupců Mikroregionu Urbanická brázda. Místostarosta navrhl odměnu ve výši 5.000,- Kč.

Návrh  usnesení: ZO schvaluje poskytnutí mimořádné odměny zastupitelce paní Aleně Kakrdové ve výši 5.000 Kč.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 1.

Usnesení č. 93/19 Z9  bylo schváleno.

 

h/ Smlouva na dohodu

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s dohodou o provedení prací pro obec pro Ing. arch. Janu Marečkovou na administrativní práce, spojené s vedením agendy Obecního úřadu. Dohoda se uzavírá na dobu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 1.

Usnesení č. 94/19 Z9  bylo schváleno.

 

ch/ Smlouva na dohodu

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s dohodou o provedení prací pro obec pro Aleš Saidla na údržbu zeleně obecních pozemků obce Syrovátka. Dohoda se uzavírá na dobu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 1.

Usnesení č. 95/19 Z9  bylo schváleno.

 

i/ xxxxxxxxxxxxxxx podala stížnost na zvyšující se počet psích exkrementů na veřejných prostranstvích. Aleš Saidl provede průzkum trhu na nákup košů a sáčků na psí exkrementy, které budou v příštím roce zakoupeny a instalovány. Zároveň proběhne písemné upozornění majitelů psů o platnosti Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Syrovátka.

 

j/ xxxxxxxxxxxxxxxx upozornil na stav vodovodních přípojek nových rodinných domů na vodovodní řád, jmenovitě na zabudování jejich vývodů do obecního chodníku. Jaroslav Žalský provede kontrolu a zdokumentování,  v případě zjištění nedostatků zabezpečí jejich odstranění.

 

k/ Smlouva DAS – starosta na středu dne 18. 12. 2019 zabezpečí schůzku se zástupcem pojišťovny právní ochrany, zastupitelstvo následně rozhodne o trvání smlouvy s pojišťovnou DAS.

 

 

Přílohy celkem + prezenční listiny zastupitelů a občanů.

 

Starosta Žalský ukončil jednání zastupitelstva ve 20:15hod.

 

Zapisovatel:                Aleš Saidl

 

Ověřovatelé podpisů:   Petr Richter

                              

                                 Jana Marečková

 

                                 Jaroslav Žalský - starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>