Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 09.12.2020

Datum vydání: 04.01.2021

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syrovátka č. 15 ze dne 9.12.2020.

 

Přítomni: Jaroslav Žalský, Alena Kakrdová, ing. arch. Jana Marečková, ing. Lukáš Smejkal, Hynek Souček

Omluveni: ing. Petr Richter, Aleš Saidl

 

Zasedání bylo zahájeno v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce ve středu 9.12.2020 v 17,00 hodin.

 

 

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu zasedání
 3. Záměr prodeje pozemku p.č. 200/3 v k. ú. Syrovátka – návrh snížení ceny prodeje pozemku
 4. Žádost o dotaci Knihovny města Hradce Králové
 5. Žádost obce o poskytnutí dotace z programu VISK3 Ministerstva kultury na nový program pro Obecní knihovnu
 6. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí Syrovátka, p.č. 200/1 v k. ú. Syrovátka, smyčka knn
 7. Dohody o provedení práce pro zastupitele
 8. Schválení a podepsání smlouvy na provoz aplikace Česká obec
 9. Projednání obecních vyhlášek
 10. Schválení ceny stočného na rok 2021
 11. Schválení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
 12. Schválení podání žádosti o dotaci SFDI na komunikace – sjezdy, lávku a sjezdy pod Třesickým potokem
 13. Schválení dodatku smlouvy na svoz odpadů na rok 2021
 14. Schválení rozpočtu na rok 2021
 15. Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2023
 16. Změna rozpočtu na rok 2020
 17. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2020 – jmenování předsedy a členů komise
 18. Čtení obecní kroniky
 19. Zpráva finančního výboru
 20. Žádost Mysliveckého spolku Háj Osice o dotaci na rok 2021
 21. Diskuse, různé

 

 

Ad 1/    Starosta navrhnul na zapisovatele Petra Slonka, na ověřovatele Janu Marečkovou a Alenu Kakrdovou. Petr Slonek oznámil, že funkci zapisovatele přijímá. K ověřovatelům nebyly žádné připomínky. Bylo proto přistoupeno k návrhu na hlasování zapisovatele Petra Slonka a ověřovatelů Janě Marečkové a Aleny Kakrdové.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 249/20 Z15 bylo schváleno.

 

 

Ad 2/    Starosta navrhl změnu názvu bodu č.12 na nový název „Schválení podání žádosti o dotaci ze SFDI na chodníky směrem ke dráze a obnova chodníku směr Osice“ a změnu programu o doplnění bodu č. 21 -  Doplněk č. 1 k provoznímu řádu multifunkčního sportoviště. Diskuse po změně programu bude bod č. 22. Nikdo další z přítomných neměl nic k doplnění anebo úpravě programu zasedání. Bylo navrženo program zasedání schválit.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 250/20 Z15 bylo schváleno.

 

 

Ad 3/   Záměr prodeje pozemku p.č. 200/3 v k. ú. Syrovátka – návrh snížení ceny prodeje pozemku. Starosta seznámil přítomné s problematikou tohoto bodu, jak ho připravil místostarosta:

Zastupitelstvo obce Syrovátka na svém jednání dne 30. 9. 2020 schválilo prodej pozemku parc. číslo 200/3 o výměře 167 m2 (dále jen pozemek). Záměr č. 2 na prodej pozemku byl zveřejněn na úřední desce za odhadní cenu 92.000,- Kč vč. DPH. Záměr byl vyvěšen dne 03.11.2020 a z úřední desky byl sejmut 19.11.2020. Obec neobdržela žádnou nabídku.

            Na základě Metodického doporučení MVČR získaného internetovým průzkumem (příloha č. 1 zápisu) byla prodejní cena ponížena o 5% z celkové odhadní ceny a zveřejněn Záměr č. 3 na prodej za cenu 87.619,- Kč vč. DPH. Záměr byl vyvěšen dne 20.11.2020 a z úřední desky byl sejmut 07.12.2020. Obec neobdržela opět žádnou nabídku.

         Na základě výše uvedených informací a vynaložené přiměřené snaze se obci nepodařilo pozemek prodat. Z těchto důvodů místostarosta navrhuje využít § 39, odstavec 2 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a prodejní cenu snížit.

Důvody pro snížení prodejní ceny:

                 Přístup k pozemku je možný pouze přes pozemky, které nevlastní obec, a je nedostupný pro obecní techniku. Obec pozemek nevyužívala a nebylo v jejích možnostech pozemek udržovat. Pozemek bez pravidelné údržby zarostl travními a keřovými nálety, které přerůstají na sousední pozemky. Za několik let se stal skládkou biologicky rozložitelného odpadu a dalšího nerozložitelného odpadu. Náklady na výpočet snížení ceny jsou v příloze č.1.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh podaný místostarostou na snížení prodejní ceny obecního pozemku p. č. 200/3 v k. ú. Syrovátka dle přiloženého návrhu na novou prodejní cenu v hodnotě 32.603 Kč,- včetně DPH.

Příloha č. 1 (Návrh na snížení)

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 251/20 Z15 bylo schváleno.

 

 

Ad 4/    Žádost o dotaci Knihovny města Hradce Králové.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace Knihovně města H. Králové ve výši 6.000,- Kč na nákup knih v rámci regionálních knihovnických služeb.     

Příloha č. 2 ( Žádost).

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 252/20 Z15 bylo schváleno.

 

 

Ad 5/   Žádost obce o poskytnutí dotace z programu VISK3 Ministerstva kultury na nový program pro Obecní knihovnu.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na získání dotace z programu VISK3 -Zapojení knihovny Syrovátka do regionálního systému Tritius REKS Knihovny města Hradce Králové. Požadovaná výše dotace (dle žádosti): 18.000,- Kč. Celkové náklady na projekt (dle žádosti): 27.100,- Kč. Žádost podá místostarosta do 10.12.2020.

Příloha č. 3 (Dokumentace pro podání žádosti)

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 253/20 Z15 bylo schváleno.

 

 

Ad 6/    Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí Syrovátka, p.č. 200/1 v k. ú. Syrovátka, smyčka knn.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2021176/2 Syrovátka, p.č. 200/1, smyčka knn a pověřuje starostu podpisem do 31.12.2020.      

Příloha č. 4 (Návrh smlouvy)

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 254/20 Z15 bylo schváleno.

 

 

Ad 7/    Dohody o provedení práce pro zastupitele.

1/ Smlouva na dohodu

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o provedení prací pro obec pro Ing. arch. Janu Marečkovou na administrativní práce, spojené s vedením stavební agendy Obecního úřadu. Dohoda se uzavírá na dobu od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 1.

Usnesení č. 255/20 Z15 bylo schváleno. 

2/ Smlouva na dohodu

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o provedení prací pro obec pro Aleš Saidla na údržbu zeleně obecních pozemků obce Syrovátka. Dohoda se uzavírá na dobu od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 256/20 Z15 bylo schváleno.

 

 

Ad 8/    Schválení a podepsání smlouvy na provoz aplikace Česká obec.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje využívání komunikační mobilní aplikace „Česká obec“ v roce 2021 a pověřuje starostu podpisem smlouvy do 31.12.2020 s termínem zahájení „ostrého“ provozu od 02.01.2021.

Příloha č.5 (Návrh smlouvy)    

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 257/20 Z15 bylo schváleno.

 

 

Ad 9/    Projednání obecních vyhlášek.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Syrovátka – beze změn

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů – beze změn.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – beze změn.

Obecně závazná vyhláška č. 4 / 2019 o poplatku za komunální odpad dle poplatku z popelnic

 

Zastupitel ing. Lukáš Smejkal navrhnul navýšení poplatku za popelnice pro rok 2021 o cca 5%. V současné době se vybírá poplatek v takové výši, kolik se platí firmě Hradecké služby. Dá se předpokládat, že firma cenu pro rok 2021 navýší (smlouva prozatím nebyla doručena), navíc obec doplácí cca 150 až 160 tisíc ročně na separaci, nebezpečném a objemném odpadu. Proto navrhuje vydat novou vyhlášku o poplatku za komunální odpad, platnou od 01.01.2021:

 

                a) nádoba do 120 l včetně při svozu 1× za 4 týdny …………………    1.184,-Kč;

                b) nádoba do 120 l včetně při svozu 1× za 2 týdny …………………    1.827,-Kč;

                c) nádoba do 240 l včetně při svozu 1× za 4 týdny …………………    1.961,- Kč;

                d) nádoba do 240 l včetně při svozu 1× za 2 týdny …………………    3.158,- Kč;

                e) jednorázový pytel ………………………………………………           80,- Kč.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2021 následující poplatky za popelnice a na základě schválených cen vydává Obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad:

                a) nádoba do 120 l včetně při svozu 1× za 4 týdny …………………    1.184,-Kč;

                b) nádoba do 120 l včetně při svozu 1× za 2 týdny …………………    1.827,-Kč;

                c) nádoba do 240 l včetně při svozu 1× za 4 týdny …………………    1.961,- Kč;

                d) nádoba do 240 l včetně při svozu 1× za 2 týdny …………………    3.158,- Kč;

                e) jednorázový pytel ………………………………………………           80,- Kč.

           

Příloha č.6 (Návrh vyhlášky)

Hlasování: Pro 1, Proti 4, Zdržel se 0

Usnesení č. 258/20 Z15 nebylo schváleno.

 

 

Ad 10/ Schválení ceny stočného na rok 2021.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje výši stočného 18,48 Kč/1m3. Při směrném čísle odběru 36 m3 na osobu a rok je částka 665,- Kč/osoba/rok.      

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 259/20 Z15 bylo schváleno.

 

 

Ad 11/ Schválení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací zpracované firmou Kalvoda služby s.r.o.   

Příloha č. 7

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 260/20 Z15 bylo schváleno.

 

 

Ad 12/ Schválení podání žádosti o dotaci ze SFDI na chodníky směrem ke dráze a obnova chodníku směr Osice.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na získání dotace z programu SFDI –„Bezpečnost“ pod názvem „Bezpečné a bezbariérové chodníky - nová výstavba směrem ke dráze“. Žádost podá firma EGRANT ve spolupráci s místostarostou do 29. 01. 2021.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 261/20 Z15 bylo schváleno.

 

Ad 13/ Schválení dodatku smlouvy na svoz odpadů na rok 2021.

Návrh dodatku na rok 2021 nebyl doručen – bod zaniká.

 

 

Ad 14/ Schválení rozpočtu na rok 2021.

            Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2021, jak ho připravil účetní obce. Rozpočet byl vyvěšen 24. 11.2020 minimálně po dobu 15 dní, jak ukládá zákon. Žádné připomínky ani návrhy nebyly po dobu vyvěšení vzneseny. Účetní obce seznámil zastupitele s úpravou, která byla do rozpočtu před jeho projednáním zapracována – k dnešnímu dni není dokončena stavba inženýrských sítí, takže poslední faktury za stavební práce, dozor a archeologický výzkum budou placeny v roce 2021.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Syrovátka na rok 2021. Předpokládané celkové příjmy rozpočtu jsou 5.934.286,00 Kč, předpokládané celkové výdaje rozpočtu jsou 11.314.264,00 Kč. Financování (splátky dlouhodobého úvěru) je 999.562 Kč. Zastupitelstvo schvaluje rozpočet jako schodkový s tím, že schodek rozpočtu ve výši 5.379.978,00 Kč a splátky úvěru budou kryty zůstatkem na běžných účtech obce. Zastupitelstvo schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tříd (příjmy) a dle paragrafů (výdaje), a to podle tabulky č. 1 v tabulkové části  materiálu „Návrh rozpočtu“, který je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva. 

Příloha č. 8 (Návrh rozpočtu)

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 262/20 Z15 bylo schváleno.

 

 

Ad 15/ Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2023.

Zastupitelstvo projednalo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2023, jak byl připraven. Střednědobý výhled rozpočtu byl před projednáním vyvěšen, jak ukládá zákon.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2023.

Příloha č. 9  (Střednědobý výhled)

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 263/20 Z15 bylo schváleno.

 

 

 Ad 16/ Změna rozpočtu na rok 2020. Jedná se o předběžné rozpočtové opatření na finanční operace, které vzniknou za období od 10.12. do 31.12.2020.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předběžné rozpočtové opatření č. 8 na rok 2020.          

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 264/20 Z15bylo schváleno.

 

 

Ad 17/ Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2020 – jmenování předsedy a členů komise

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi v níže uvedeném složení předseda: Aleš Saidl a členové: Petr Slonek a Hynek Souček  

Příloha č. 10 (Změna rozpočtu)

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 265/20 Z15 bylo schváleno.

 

 

Ad 18/ Čtení obecní kroniky.

xxxxxxxxxx seznámil zastupitele seznámil zastupitele s textem zápisu do kroniky za rok 2019. Starosta požádal o opravu textu, týkající se multifunkčního hřiště. xxxxxxxxxx upozornil, že obecní traktor se neprodával v roce 2019, ale až v únoru 2020. Na dotaz ohledně množství jmen v textu odpověděl xxxxxxxxxx, že od všech má doložené souhlasy. Podle dohody xxxxxxxxxx opraví dané nepřesnosti a zpracuje zápis do čistopisu.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zápis do kroniky za rok 2019.    

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 266/20 Z15 bylo schváleno.

 

 

Ad 19/ Zpráva finančního výboru.

Byla přednesena zpráva o kontrole vyúčtování dotací, poskytnutých Mysliveckému spolku Háj Osice, TJ Slavoj Syrovátka a Knihovně města Hradce Králové. Bylo konstatováno, že dotace byla ve všech případech čerpána podle stanovených podmínek, dotace byly plně vyčerpány. Kontrola a zápis byly provedeny 02.12.2020.

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu na vědomí.    

Příloha č.11 (Zpráva FV)         

 

 

Ad 20/  Žádost Mysliveckého spolku Háj Osice o dotaci na rok 2021.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč.

Příloha č.12 (Žádost o dotaci)  

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 267/20 Z15 bylo schváleno.

 

 

Ad 21/  Doplněk č. 1 k provoznímu řádu multifunkčního sportoviště.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Doplněk č. 1 k provoznímu řádu multifunkčního sportoviště, který upravuje provoz hřiště v zimním období.

Příloha č.13 (Dodatek)

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 268/20 Z15 bylo schváleno.

 

 

Ad 22/Diskuze, různé

 

Stavoka Kosice zaslala Dodatek č. 1 na stavební práce inženýrských sítí. Jedná se o problém napojení plynovodu, protože nejprve musí proběhnout kolaudace stavby a až potom napojení, které je ve smlouvě. Podle stavebního dozoru není nutné toto řešit dodatkem, provede se dokončení a předání stavby (předpoklad 18.12.2020) s tím, že toto bude popsáno jako vada stavby a po kolaudaci bude provedeno napojení. Navíc dodatek má termín dokončení 31.05.2021, podle posledních informací bude napojení provedeno mnohem dřív. Proto zastupitelstvo o dodatku nejednalo ani nehlasovalo.

 

xxxxxxxxxx předal starostovi kroniku. Původní, psanou do roku 2009 odevzdal podle požadavku starosty do archivu. Doklad o tom předal na úřad už dvakrát, originál má u sebe.

Dále předal další věci, které měl u sebe – fotoaparát, digitalizovanou verzi kroniky, pamětní knihu, další materiály. Na připomenutí xxxxxxxxxx, že měl od roku 2017 půjčené z obecního trezoru půjčené historické fotografie obce, odpověděl, že už je dávno vrátil. Oznámil, že odměnu za zápis čistopisu nepožaduje. Starosta mu poděkoval za to, že kroniku vedl.

 

xxxxxxxxxx se zeptal, co má Stavoka složené v hasičské zbrojnici. Starosta odpověděl, že se jedná o nádrž, která má být použita pro stavbu přípojky pro multifunkční hřiště.

 

xxxxxxxxxx připomněl potřebu opravy obecního rozhlasu, který nefunguje. Starosta odpověděl, že si nechal poslat cenovou nabídku na nový bezdrátový rozhlas (cena cca 1 milión, dotace 80%), další možnost je udělat přeložky vedení, které by rovněž stály 200 tisíc. Třetí možností je zkusit propojení nadzemním kabelem od úřadu k prvnímu sloupu, protože existují reálné názory, že po několika kopáních technického zázemí, kanalizace a likvidace telefonní budky bude v těchto místech porušený kabel v zemi.

 

xxxxxxxxxx informoval, že s místostarostou Alešem Saidlem podali žádost o nové kontejnery na separovaný odpad, které shání mikroregion přes EKOKOM. V tuto chvíli už máme samolepky na stávající kontejnery EKOKOMu a na kontejnery na bioodpad, máme požádáno o sedm nových kontejnerů na plasty, papír a sklo.

 

xxxxxxxxxx – termín pro masopust je 13. února 2021, záleží na protiepidemických opatřeních.

 

Alena Kakrdová – má informace od občanů o spokojenosti ohledně nového prodejce ve zdejší samoobsluze.

 

Alena Kakrdová – informovala o problematice bydlení xxxxxxxxxx. Starosta informoval o jednáních s kominíky o komínech a potřebě vyvložkování jednoho z nich.

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy celkem     + prezenční listiny zastupitelů a občanů.

 

Starosta Žalský ukončil jednání zastupitelstva ve 19:30hod.

 

Zapisovatel:                 Petr Slonek

 

Ověřovatelé podpisů:   Alena Kakrdová

                       

                                    Jana Marečková

 

                                    Jaroslav Žalský - starosta

 

 

 

 

 

Datum vyhotovení zápisu: 16.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>