Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 09.02.2022

Datum vydání: 23.02.2022

 

Přítomni: Jaroslav Žalský, Alena Kakrdová, Ing. arch. Jana Marečková, Ing. Petr Richter, Aleš Saidl, Hynek Souček,

Omluveni: Ing. Lukáš Smejkal

 

Zasedání bylo zahájeno v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce ve středu 09.02.2022 v 17,00 hodin.

 

Program:

 1.        Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2.        Schválení programu zasedání
 3.        Podání žádosti o dotaci na SFDI pod názvem "Obnova chodníku v obci Syrovátka – I. Etapa"
 4.        Změna Vnitřní směrnice č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 5.        Vyhodnocení veřejné zakázky a pověření starosty podpisem smlouvy s vítěznou firmou na                                     realizaci  vybudování chodníku, sjezdů a lávky s názvem "Syrovátka chodník s vjezdy a lávka pod                         Třesickým  potokem – II. Etapa"
 6.        Projednání zprávy a rozhodnutí o dalším postupu ve věci případného vymáhání škody                                           občanskoprávní cestou po pachatelích
 7.        Změna rozpočtu č. 1 na rok 2022
 8.        Diskuse, různé

 

 

Ad 1/   Starosta navrhnul na zapisovatele Aleš Saidla, na ověřovatele Alenu Kakrdovou
a Ing. arch. Janu Marečkovou. Aleš Saidl oznámil, že funkci zapisovatele přijímá. K ověřovatelům nebyly žádné připomínky. Bylo proto přistoupeno k návrhu na hlasování zapisovatele Aleše Saidla a ověřovatelů Aleny Kakrdové a Ing. arch. Jany Marečkové.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 328/22 Z22 bylo schváleno.

 

 

Ad 2/   Schválení programu zasedání – nebyly vzneseny žádné připomínky a doplnění. Bylo proto navrženo program schválit.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 329/22 Z22 bylo schváleno.

 

 

Ad 3/   Podání žádosti o dotaci na SFDI pod názvem "Obnova chodníku v obci Syrovátka – I. Etapa"

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na získání dotace z programu SFDI –„Bezpečnost“ pod názvem „Obnova chodníku v obci Syrovátka – I. Etapa“. Žádost podá firma EGRANT ve spolupráci s místostarostou do 11.02.2022.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 330/22 Z22 bylo schváleno.

 

 

Ad 4/   Změna Vnitřní směrnice č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Změna z důvodu možnosti zadání veřejné zakázky malého rozsahu prostřednictvím elektronického tržiště Národní elektronický nástroj.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje změnu směrnice tak, jak ji navrhl místostarosta a pověřuje starostu podpisem Vnitřní směrnice č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a to se změnou s účinností od 10.02.2022.

Příloha č. 1 (Směrnice)

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 331/22 Z22 bylo schváleno.

 

 

Ad 5/   Vyhodnocení veřejné zakázky a pověření starosty podpisem smlouvy s vítěznou firmou na realizaci  vybudování chodníku, sjezdů a lávky s názvem "Syrovátka chodník s vjezdy a lávka pod Třesickým  potokem – II. Etapa"

VZ byla zadána na elektronickém tržišti Národní elektronický nástroj, byly obdrženy 3 cenové nabídky. Nejnižší nabídku podala firma Agrostav Pardubice a.s.. Komise vyhodnotila podané nabídky a doporučila starostovi nabídku firmy Agrostav přijmout a s firmou podepsat smlouvu na realizaci akce "Syrovátka chodník s vjezdy a lávka pod Třesickým  potokem – II. Etapa".

Návrh usnesení: Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Agrostav Pardubice a.s. na realizaci akce "Syrovátka chodník s vjezdy a lávka pod Třesickým  potokem – II. Etapa"

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 332/22 Z22 bylo schváleno.

 

 

Ad 6/   Projednání zprávy a rozhodnutí o dalším postupu ve věci případného vymáhání škody  občanskoprávní cestou po pachatelích

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje nevymáhání škody po pachatelích občanskoprávním řízením

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 333/22 Z22 bylo schváleno.

 

 

Ad 7/   Změna rozpočtu č. 1 na rok 2022

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č.1 na rok 2022

Příloha č.2  Změna rozpočtu

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 334/22 Z22 bylo schváleno.

 

 

Ad 8/   Diskuse, různé

xxxxxxx   informoval o předběžných rozpočtových opatřeních č.6 na finanční operace, které vznikly za období od 08.12. do 31.12.2021. Zastupitelstvo vzalo na vědomí předběžné rozpočtové opatření č. 6 na rok 2021.  Přiloženo jako příloha č. 3. 

 

Místostarosta   informoval o:

 • o výstavbě nového komínu v budově č.35,
 • o letošní údržbě zeleně revitalizace na Trávník a u nádraží,
 • o probíhající revizi souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu v katastrálním území Syrovátky,
 • o žádosti Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace o bezplatný převod pozemků 321/7 a 321/8 v k. ú. Syrovátka, a o souhlasu Obecního úřadu, aby Správa silnic Královéhradeckého kraje mohla vstoupit v jednání s vlastníky pozemků 321/3, 321/4 a 321/5 v k. ú. Syrovátka,
 • o jednání s Agrodružstvem Lhota pod Libčany a úpravách k zadržení dešťové vody v horní části obce,
 • poděkoval osobám podílejících se na přípravách obecního masopustu a informoval o probíhajících přípravách,
 • požádal xxxxxxx o úklid obecních pozemků, které využívá na rozebírání dřevěných palet a minimalizaci využití tohoto obecního prostoru a dále o odstranění vozidla s propadlou STK.

 

xxxxxxx vznesl dotazy:

 • na přeložení nebo zrušení v současnosti již nepoužívaného chodníku přes obecní pozemek u nádraží – místostarosta zjistí, jestli je zanesen v pasportu komunikací,
 • na vyhrnování sněhu v době dovolené obecního zaměstnance letos v lednu – starosta s místostarostou se po vzájemné dohodě rozhodli, vzhledem k množství napadaného sněhu v inkriminovaném čase externí vyhrnování neobjednávat,
 • na realizaci výměny stávajícího osvětlení za led osvětlení – o výměně zastupitelstvo uvažuje, v letošním roce je v plánu realizace pasportizace osvětlení, která je nutná při podání žádosti o dotaci,
 • na stav řešení dešťové kanalizace u nádraží – byla provedena kontrola průchodnosti kanalizace, v řešení je možnost odvodu vody pod pozemní komunikací, zadržení dešťové vody z pole u Osiček v remízku ve spolupráci s Agrodružstvem Lhota p. L. a Lesy ČR,
 • na možnost zavezení výmolů v zatravněné ploše u nádraží – plocha je pravidelně sekána a její stav nebude zatím řešen.

 

 

3 přílohy celkem + prezenční listiny zastupitelů a občanů.

 

Starosta Žalský ukončil jednání zastupitelstva v 18,10 hod.

 

Zapisovatel:                 Aleš Saidl

 

Ověřovatelé podpisů:   Ing. arch. Jana Marečková

                       

                                    Alena Kakrdová

 

                                    Jaroslav Žalský - starosta

 

 

 

 

 

Datum vyhotovení zápisu: 9.2.2022

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>