Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 08.12.2021

Datum vydání: 21.12.2021

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syrovátka č. 21 ze dne 08.12.2021.

Přítomni: Jaroslav Žalský, Alena Kakrdová, Ing. arch. Jana Marečková, Ing. Petr Richter, Aleš Saidl, Ing. Lukáš Smejkal,

Omluveni: Hynek Souček

 

Zasedání bylo zahájeno v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce ve středu 08.12.2021 v 17,00 hodin.

 

Program:

 1.        Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2.        Schválení programu zasedání
 3.        Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ p.č. 401
 4.        Dodatek č. 27 a 28 ke smlouvě 20599/97 Hradecké služby
 5.        Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 Knihovna města Hradce Králové
 6.        Žádost o dotaci na rok 2022 MS Háj Osice 
 7.        Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů Obec Syrovátka - VAK Hradec Králové
 8.        Převod vodovodu IČME 5205-761826-00269671-1/1 Obce Syrovátka do vlastnictví VAK Hradec                     králové formou nepeněžitého vkladu
 9.        Projednání výše stočného na rok 2022
 10.        Vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 11.        Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby Obec           Syrovátka – ČEZ Distribuce
 12.        Dohody o provedení práce
 13.        Schválení rozpočtu Obce Syrovátka na rok 2022
 14.        Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2023 – 2024
 15.        Inventarizace majetku Obce Syrovátka
 16.        Zpráva kontrolního výboru
 17.        Zpráva finančního výboru
 18.        Schválení přijetí dotace SFDI
 19.        Změna rozpočtu na rok 2021
 20.        Schválení a podepsání smlouvy na provoz aplikace Česká obec
 21.        Diskuse, různé

 

 

Ad 1/    Starosta navrhnul na zapisovatele Aleš Saidla, na ověřovatele Ing. Lukáše Smejkala a Ing. arch. Janu Marečkovou. Aleš Saidl oznámil, že funkci zapisovatele přijímá. K ověřovatelům nebyly žádné připomínky. Bylo proto přistoupeno k návrhu na hlasování zapisovatele Aleše Saidla a ověřovatelů Ing. Lukáše Smejkala a Ing. arch. Jany Marečkové.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 308/21 Z21 bylo schváleno.

 

Ad 2/    Schválení programu zasedání – nebyly vzneseny žádné připomínky a doplnění. Bylo proto navrženo program schválit.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 309/21 Z21 bylo schváleno.

 

Ad 3/   Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ p.č. 401

Žádost vyplynula z důvodu vzniku nového odběrného místa u p. č. 200/1. Přípojka zasahuje do obecního pozemku p.č. 401.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2021176/VB/2, název stavby: Syrovátka p.č. 200/1 smyčka KNN a pověřuje starostu jejím podpisem.

Příloha č. 1 (Smlouva)

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 310/21 Z21 bylo schváleno.

 

Ad 4/    Dodatek č. 27 a 28 ke smlouvě 20599/97 Hradecké služby

K projednání jsou připraveny dva dodatky základní smlouvy. Dodatek číslo 27 se týká navýšení kontejnerů na drobné kovy z jednoho na tři. Dodatek je s platností od 01.10.2021, kdy byly dva nové zvony na drobné kovy dodány. V ostatních bodech se ceny nemění.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 27 ke Smlouvě 20599/97 s Hradeckými službami s platností od 01.10.2021 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Příloha č. 2 (Dodatek)

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 311/21 Z21 bylo schváleno.

 

Druhý dodatek číslo 28 je navýšení cen od 01.01.2021. S ohledem na změny, které jsou v souvislosti s novým zákonech o odpadech a tím související novou obecně závaznou vyhláškou (bude projednávána jako bod 10) už obec nebude využívat svoz komunálního odpadu 1x28 dní, ale jen 1x za 14 dní. Ceny, zaslané Hradeckými službami a.s. se navyšují proti letošku o 12 %, pouze u svozu papíru o 6 %.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 28 ke Smlouvě 20599/97 s Hradeckými službami s platností od 01.01.2022 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Příloha č. 3 (Dodatek)

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 312/21 Z21 bylo schváleno.

 

Ad 5/    Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 Knihovna města Hradce Králové.

Knihovna města Hradce Králové zaslala žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022. Žádost je stejně jako v předchozích letech na částku 6.000 Kč, celá částka bude podle žadatele použita na nákup knih. S ohledem na to, že dotace je pravidelně poskytována a nejsou problémy s vyúčtováním, bylo navrženo finanční příspěvek schválit.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace Knihovně města Hradce Králové ve výši 6.000,- Kč na nákup knih v rámci regionálních knihovnických služeb a pověřuje starostu, aby si vyžádal smlouvu a podepsal ji.

Příloha č. 4 (Žádost o poskytnutí finančního příspěvku).

Hlasování: Pro 6, Proti 6, Zdržel se 0.

Usnesení č. 313/21 Z21 bylo schváleno.

 

Ad 6/   Žádost o dotaci na rok 2022 MS Háj Osice

Myslivecký spolek Háj Osice podal žádost o dotaci na provoz myslivosti v roce 2022. Žádost je stejná jako v předchozích letech na částku 15.000 Kč. Celá částka bude podle žadatele využita na mysliveckou činnost, jakou je např. odchov bažantů, nákup medikace a krmení, dřevěný materiál na opravu krmelců a zásypů, venkovní napáječky pro volně žijící zvěř, pachové ohradníky, umělé nory apod. Myslivecký spolek nabízí pomoc při organizování dětských dnů či brigádní pomoci v případě, že ji obec o to požádá.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace Myslivecké mu spolku Háj Osice na rok 2022 na provoz myslivosti dle podané žádosti a pověřuje starostu, aby si vyžádal smlouvu a podepsal ji.

Příloha č. 5 (Žádost o dotaci na provoz myslivosti rok 2022).

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 314/21 Z21 bylo schváleno.

 

Ad 7/    Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů Obec Syrovátka- VAK Hradec Králové

Účelem této dohody je možnost případného zahájení provozu nově vybudovaného vodovodního řádu v lokalitě pod cukrovarem.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi Obcí Syrovátka a společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., a pověřuje starostu jejím podpisem.

Příloha č. 6 (Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů).

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 315/21 Z21 bylo schváleno.

 

Ad 8/    Převod vodovodu IČME 5205-761826-00269671-1/1 Obce Syrovátka do vlastnictví VAK Hradec Králové formou nepeněžitého vkladu

Ve smyslu usnesení ze zářijového zasedání projednal starosta návrh převod vodovodu IČME 5205-761826-00269671-1/1 Obce Syrovátka do vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. formou nepeněžitého vkladu. Na základě toho Obec Syrovátka převede společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. vodovodní řád, vybudovaný v roce 2020, a na základě tohoto převodu obdrží Obec Syrovátka od společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. nepeněžitý vklad.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo schvaluje převod vodovodu IČME 5205-761826-00269671-1/1 Obce Syrovátka do vlastnictví VAK Hradec Králové formou nepeněžitého vkladu. Hodnota bude určena vypracovaným znaleckým posudkem.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 316/21 Z21 bylo schváleno.

 

Ad 9/    Schválení ceny stočného na rok 2022.

Společnost Kalvoda služby, která pro obec zajišťuje technickou pomoc, připravila k projednání kalkulaci stočného pro rok 2022.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje výši stočného20 Kč/1m3 na rok 2022. Při směrném čísle odběru 36 m3 na osobu a rok je částka 720 Kč / osoba / rok.     

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 317/21 Z21 bylo schváleno.

 

Ad 10/ Vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Schválení nové vyhlášky z důvodu novelizace zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Navrhovaná výše poplatku 660 Kč/osoba s trvalým pobytem nebo majitel nemovitosti/ za rok 2022.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje novou Obecně závaznou vyhlášku č. 1 / 2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a pověřuje starostu a místostarostu jejím podpisem. Vyhláška vstupuje v účinnost ke dni 01.01.2022.

Příloha č. 7 (Vyhláška)

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 318/21 Z21 bylo schváleno.

 

Ad 11/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby p.č. 229/2.

Žádost vyplynula z důvodu vzniku nového odběrného místa u p. č. 200/1. Přípojka zasahuje do obecního pozemku p.č. 215 a 398/1.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2022733/VB/1, název stavby Syrovátka p.č.: 229/2, smyčka KNN.

Příloha č. 8 (Smlouva)

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 319/21 Z21 bylo schváleno.

 

Ad 12/ Dohody o provedení práce

1/ Smlouva na dohodu

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o provedení prací pro obec pro Ing. arch. Janu Marečkovou na administrativní práce, spojené s vedením stavební agendy Obecního úřadu. Dohoda se uzavírá na dobu od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 1.

Usnesení č. 320/21 Z21 bylo schváleno.

 2/ Smlouva na dohodu

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o provedení prací pro obec pro Aleš Saidla na údržbu zeleně obecních pozemků obce Syrovátka. Dohoda se uzavírá na dobu od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Příloha č. 9 (Dohody)

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 1.

Usnesení č. 321/21 Z21 bylo schváleno.

 

Ad 13/ Schválení rozpočtu Obce Syrovátka na rok 2022

Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2022, jak ho připravil účetní obce ve spolupráci s místostarostou. Rozpočet byl vyvěšen 22.11.2021 minimálně po dobu 15 dní, jak ukládá zákon. Žádné připomínky ani návrhy nebyly po dobu vyvěšení vzneseny.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Syrovátka na rok 2022. Předpokládané celkové příjmy rozpočtu jsou 8.201.374,00 Kč, předpokládané celkové výdaje rozpočtu jsou 11.168.270,00 Kč. Zastupitelstvo schvaluje rozpočet jako schodkový s tím, že schodek rozpočtu ve výši 2.966.896,00 Kč bude kryt zůstatkem na běžných účtech obce. Zastupitelstvo schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tříd (příjmy) a dle paragrafů (výdaje), a to podle tabulky č. 1 v tabulkové části materiálu „Návrh rozpočtu“, který je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva. 

Příloha č. 10 (Návrh rozpočtu)

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 322/21 Z21 bylo schváleno.

 

Ad 14/ Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2024.

Zastupitelstvo projednalo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2024, jak byl připraven. Střednědobý výhled rozpočtu byl před projednáním vyvěšen, jak ukládá zákon.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2024.

Příloha č. 11 (Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2024)

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 1.

Usnesení č. 323/21 Z21 bylo schváleno.

 

Ad 15/ Inventarizace majetku Obce Syrovátka

Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2021 – jmenování předsedy a členů komise

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi v níže uvedeném složení předseda: Aleš Saidl a členové: Hynek Souček a Petr Slonek. Pověřuje starostu proškolením členů inventarizační komise a členy komise provedením inventur majetku obce do 25. 01. 2022.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 1.

Usnesení č. 324/21 Z21 bylo schváleno.

 

Ad 16/ Zpráva kontrolního výboru

Byla přednesena zpráva činnosti kontrolního výboru – kontrole plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 29.05.2021, 29.06.2021 a 29.09.2021. Bylo konstatováno, že Usnesení č. 301/21 Z20 je v řešení a ostatní usnesení byla splněna.

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu na vědomí.    

Příloha č. 12 (Zpráva kontrolního výboru)       

 

Ad 17/ Zpráva finančního výboru.

Byla přednesena zpráva o činnosti – finančního výboru – kontrole vyúčtování dotací, poskytnutých Mysliveckému spolku Háj Osice, TJ Slavoj Syrovátka a Knihovně města Hradce Králové. Bylo konstatováno, že nedošlo k žádnému pochybení při vyúčtování dotací. Dotace byly ve všech případech čerpány podle stanovených podmínek, dotace Mysliveckému spolku Háj Osice a Knihovně města Hradce Králové byly plně vyčerpány. Z dotace pro TJ Slavoj Syrovátka bylo vyčerpáno 84 016,21 Kč – zbývající finanční obnos ve výši 10 983,79 byl zaslán zpět na účet obce Syrovátka, tj. vrácen. Kontrola a zápis byly provedeny 08. 12. 2021.

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu na vědomí.    

Příloha č.13 (Zpráva finančního výboru)          

 

Ad 18/ Schválení přijetí dotace SFDI

Na konci loňského roku bylo přijato usnesení o podání žádosti na získání dotace z programu SFDI –„Bezpečnost“ pod názvem „Bezpečné a bezbariérové chodníky - nová výstavba směrem ke dráze“. Žádost podala dle usnesení firma EGRANT ve spolupráci s místostarostou.

Žádost byla úspěšná, Státní fond dopravní infrastruktury schválil finanční prostředky ve výši 1.737.452,00 Kč. Celá akce „Chodník s vjezdy a lávka pod Třesickým potokem“ má náklady 4.429.121,00 Kč. Uznatelné náklady jsou z toho 2.044.061,71 Kč, přiznaný příspěvek je 84,99% z uznatelných nákladů. Projekt musí být realizován nejpozději do 31.12.2022.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 1.737.452,00 Kč od Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Syrovátka – Chodník s vjezdy a lávka pod Třesickým potokem – II. etapa“.

Příloha č.14 (Informace o rozhodnutí výboru SFDI o schválení příspěvku)        

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 325/21 Z21 bylo schváleno.

 

Ad 19/ Změna rozpočtu na rok 2021. Jedná se o předběžné rozpočtové opatření na finanční operace, které vzniknou za období od 08.12. do 31.12.2021.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předběžné rozpočtové opatření č. 6 na rok 2021.          

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 326/21 Z21 bylo schváleno.

 

Ad 20/ Schválení a podepsání smlouvy na provoz aplikace Česká obec.

Provoz aplikace je úspěšný, za první rok, kdy byla uzavřena smlouva na dobu určitou do 31.12.2021 jsou pozitivní ohlasy. Proto byla s dodavatelem firmou Urbicus s.r.o. Brno projednána nová smlouva od 01.01.2022 s tím, že smlouva je na dobu určitou na jeden rok, ale pokud nebude některou ze stran vypovězena, automaticky se prodlužuje o další rok.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje využívání komunikační mobilní aplikace „Česká obec“ v roce 2022 a pověřuje starostu podpisem smlouvy do 31.12.2021.

Příloha č. 15 (Návrh smlouvy) 

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 327/21 Z21 bylo schváleno.

 

Ad 21/ Diskuse, různé

 

 1. Místostarosta informoval o odpovědi SSKH k dotazu na realizaci stezky pro pěší mezi obcemi Syrovátka a Osičky a o zadání řešení studie proveditelnosti tohoto projektu autorizovanému projektantovi.
 2. Místostarosta informoval o odpovědi Odboru dopravně správních agend na žádost o metodickou pomoc o řešení problémů silniční dopravy v obci.
 3. Pan Lukáš Smejkal informoval a vydání souhlasu s dopravním značení pro místní komunikace v obytné zóně (křižovatky u Třesického potoka a Rafandy), které stanovuje místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Syrovátka a upozorní na pravidlo přednosti v jízdě.
 4. Paní Alena Kakrdová informovala o novém termínu představení muzikálu Muž se železnou maskou. Pokud situace dovolí, termín je 26.03.2022.
 5. xxxxxxx informoval o ukončení projektu „Výsadba zeleně v obci Syrovátka“, která byla realizována v letech 2018 – 2020 a podpořena finančními prostředky Státního fondu životního prostředí ČR. Na základě předloženého závěrečného vyhodnocení akce byla přiznána celá podpora ve výši 331.925 Kč. Podpora byla zasílána v průběhu projektu, financování je ukončeno.

 

15 příloh celkem + prezenční listiny zastupitelů a občanů.

 

Starosta Žalský ukončil jednání zastupitelstva ve 18,40 hod.

 

Zapisovatel:                 Aleš Saidl

 

Ověřovatelé podpisů:   Ing. arch. Jana Marečková

                       

                                    Ing. Lukáš Smejkal

 

                                    Jaroslav Žalský - starosta

 

 

Datum vyhotovení zápisu: 9.12.2021

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>