Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 08.07.2020

Datum vydání: 05.08.2020

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syrovátka č. 13 ze dne 8.7.2020.

 

Přítomni: Jaroslav Žalský , Aleš Saidl, Alena Kakrdová, Jana Marečková, Hynek Souček

Omluveni z důvodu nemoci Petr Richter, Lukáš Smejkal

Zasedání bylo zahájeno v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce ve středu 8.7.2020 v 17:00 hodin .

 

Program:

 1. určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. schválení programu zasedání
 3. záměr pronájmu prodejny Syrovátka – vyhodnocení
 4. záměr podeje obecního pozemku p.č. 200/3 v k.ú. Syrovátka
 5. projednání dotace – workoutové hřiště
 6. koupě pozemku p.č. 162 v k.ú. Syrovátka do vlastnictví obce
 7. změna rozpočtu č. 4 na rok 2020
 8. diskuze, různé

 

 

Ad 1) Starosta navrhnul na zapisovatele Hynka Součka, na ověřovatele Alena Kakrdová a Janu Marečkovou. Hynek Souček oznámil, že funkci zapisovatele přijímá. K ověřovatelům nebyly žádné připomínky. Bylo proto přistoupeno k návrhu na hlasování zapisovatele Hynka Součka a ověřovatelů Aleny Kakrdové a Jany Marečkové.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 129/20 Z13 bylo schváleno.

 

 

Ad 2) Nikdo z přítomných neměl nic k doplnění anebo úpravě programu zasedání. Bylo navrženo program zasedání schválit.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 130/20 Z13 bylo schváleno.

 

 

Ad 3) vyhodnocení záměru pronájmu prodejny potravin v obci Syrovátka. Zájem o pronájem projevil 1 zájemce. Nabídl nájemné 1.000,- Kč měsíčně bez DPH a platby za služby. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka schvaluje záměr na pronájem obchodu v obci Syrovátka, tak jak byl zveřejněn jediné nabídce. Pověřil starostu podepsáním smlouvy od 1. 11. 2020.

Příloha č. 1 (žádost o pronájem nebytového prostoru)

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 131/20 Z13 bylo schváleno.

 

 

Ad 4) záměr prodeje obecního pozemku p.č. 200/3 v k.ú Syrovátka.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka schvaluje zveřejnit záměr na prodej obecního pozemku p.č. 200 /3 v k.ú. Syrovátka dle podmínek uvedených v záměru.

Hlasování: Pro 3 (Souček, Saidl, Žalský), Proti 2 (Marečková, Kakrdová), zdržel se 0

Usnesení č. 132/20 Z13 nebylo schváleno.

 

Ad 5)     projednání dotace – workoutové hřiště v obci Syrovátka. Po diskuzích všech zastupitelů se zastupitelstvo obce Syrovátka shodlo na nepřijmutí dotace.

Příloha č. 2 (Návrh na přidělení dotace)

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka neschvaluje přijetí dotace na workoutové hřiště v obci Syrovátka

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 133/20 Z13 bylo schváleno.

 

Ad 6) koupě pozemku p.č. 162 v k.ú. Syrovátka do vlastnictví obce.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy na koupi pozemku p.č. 162 v k.ú. Syrovátka do vlastnictví obce od Z.S. Kratonohy a.s. za cenu 5.250,- Kč

Příloha č. 3 (Smlouva Z. S. Kratonohy a.s.)

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 134/20 Z13 bylo schváleno.

 

Ad 7) změna rozpočtu č. 4 na rok 2020.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka schvaluje změnu rozpočtu č. 4/2020.

Příloha č. 4 (změna rozpočtu)

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 135/20 Z13 bylo schváleno.

 

Ad 8) diskuze

 1. dodatek č. 26 – 205/1997 navýšení služeb od Hradecké Služby a.s.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka pověřuje starostu podpisem dodatku č. 26 Smlouvy 205/1997 mezi Hradecké Služby a.s. a obcí Syrovátka.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 236/20 Z13 bylo schváleno.

 1. pan Saidl požádal xxxxxxxxxxxxxx o údržbu zeleně v obci Syrovátka na dohodu o provedení práce.  xxxxxxxxxxxxx s tímto souhlasí.
 2. Schválení kroniky za rok 2019.

 

Starosta Žalský ukončil jednání zastupitelstva v 18:00 hodin.

Zapisovatel:                       Hynek Souček

Ověřovatelé podpisů:    Jana Marečková

                                               Alena Kakrdová

                                               Jaroslav Žalský - starosta

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>