Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 08.03.2023

Datum vydání: 20.03.2023

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syrovátka č. 4 ze dne 08.03.2023.

 

Přítomni: Aleš Saidl, Ing. arch. Jana Marečková, RNDr. František Bárta, Ing. Petr Richter, Alena Kakrdová, Pavel Rejmont, Daniel Renčín

Omluveni: 0

 

Zasedání bylo zahájeno v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce ve středu 08.03.2023 v 17,00 hodin.

 

 Program:

  1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu zasedání
  3. Projednání žádosti o stanovisko obce ke společnému oznámení záměru novostavby rodinného domu s názvem „Objekt pro rodinnou rekreaci v Syrovátce“ na p.č.: 358/8 v k.ú. Syrovátka.
  4. Vyhodnocení veřejné zakázky a pověření starosty podpisem smlouvy s vítěznou firmou na realizaci  vybudování místní komunikace v akci „Komunikace k novým rodinným domům v obci Syrovátka“
  5. Žádost TJ Slavoj Syrovátka, z.s. o dotaci na činnost na rok 2023.
  6. Změna rozpočtu č. 1 na rok 2023
  7. Diskuse, různé

 

Ad 1/   Starosta navrhnul na zapisovatele RNDr. Františka Bártu, na ověřovatele Alenu Kakrdovou a  Ing. arch. Janu Marečkovou. RNDr. František Bárta oznámil, že funkci zapisovatele přijímá. K ověřovatelům nebyly žádné připomínky. Bylo proto přistoupeno k návrhu na hlasování zapisovatele RNDr. Františka Bárty a ověřovatelů Aleny Kakrdové a Ing. arch. Jany Marečkové.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Syrovátka určuje ověřovateli zápisu paní Alenu Kakrdovou a paní Ing. arch. Janu Marečkovou a zapisovatelem pana RNDr. Františka Bártu.

Hlasování: Pro7, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 35/23  Z3 bylo schváleno.

 

 

Ad 2/   Schválení programu zasedání – nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění. Bylo proto navrženo program schválit.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka schvaluje program zasedání, tak jak byl zveřejněn na úřední desce obce Syrovátka.

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 36/23 Z3 bylo schváleno.

 

 

Ad 3/   Projednání žádosti o stanovisko obce ke společnému oznámení záměru novostavby rodinného domu s názvem „Objekt pro rodinnou rekreaci v Syrovátce“ na p.č.: 358/8 v k.ú. Syrovátka.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr novostavby rodinného domu s názvem „Objekt pro rodinnou rekreaci v Syrovátce“ na p.č.: 358/8 v k.ú. Syrovátka a pověřuje paní Ing. arch. Janu Marečkovou zpracováním stanoviska ke stavbě, starostu podpisem situace C 3 z projektové dokumentace a současně vydává souhlas se zřízením nové kanalizační přípojky dle požadavků stanovených obcí.

Příloha č.1 - Žádost

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 37/23  Z3 bylo schváleno.

 

 

Ad 4/   Vyhodnocení veřejné zakázky a pověření starosty podpisem smlouvy s vítěznou firmou na realizaci  vybudování místní komunikace v akci „Komunikace k novým rodinným domům v obci Syrovátka“.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou M-SILNICE  a.s. na realizaci akce „Komunikace k novým rodinným domům v obci Syrovátka“.

Příloha č. 2- Smlouva o dílo

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 38/23 Z3 bylo schváleno.

 

 

Ad 5/   Žádost TJ Slavoj Syrovátka, z.s. o dotaci na činnost na rok 2023.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení dotace TJ Slavoj Syrovátka, z.s. na činnost na rok 2023 ve výši 95.000,00 Kč a pověřuje starostu podpisem dotační smlouvy.

Příloha č.3 – Žádost

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 39/23 Z3 bylo schváleno.

 

 

Ad 6/   Změny rozpočtu č. 1 a č. 2 na rok 2023.

Zastupitelstvo bere na vědomí změnu rozpočtu č. 1 na rok 2023, schválenou starostou.

Příloha č. 4 – změna rozpočtu č. 1 na rok 2023.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 2 na rok 2023.

Příloha č. 5 – Změna rozpočtu č. 2 na rok 2023

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 40/23 Z3 bylo schváleno.

                                               

 

Ad 7/   Diskuze, různé

 

Starosta informoval:

  1. Účast na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Nikdo ze zastupitelů nemá zájem o účast na valné hromadě, a tak obec na valnou hromadu nikoho nevyšle.

 

  1. Setkání žen dne 10. 3. 2023.

 

  1. Vybudování dětské skupiny v obci. Obec obdržela avízo o připravované výzvě k žádostem o podporu této aktivity. Uznatelnými náklady je mimo jiné i demolice původní budovy a výstavba nové. Způsob možné realizace záměru bude projednán s projektantem záměru.

 

 

5 příloh celkem + prezenční listiny zastupitelů a občanů.

 

Starosta Saidl ukončil jednání zastupitelstva v 18,00 hod.

 

Zapisovatel:                 RNDr. František Bárta

 

Ověřovatelé podpisů:   Ing. arch. Jana Marečková

                       

                                    Alena Kakrdová

 

                                    Aleš Saidl - starosta

 

 

Datum vyhotovení zápisu: 8. 3. 2023

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>