Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 06.05.2020

Datum vydání: 04.06.2020

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syrovátka č. 12 ze dne 6.5.2020.

 

Přítomni: Jaroslav Žalský , Aleš Saidl, Alena Kakrdová, Jana Marečková, Petr Richter, Lukáš Smejkal, Hynek Souček

Zasedání bylo zahájeno v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce ve středu 6.5.2020 v 17:00 hodin .

 

Program:

 1. určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. schválení programu zasedání
 3. schválení Závěrečného účtu Obce Syrovátka za rok 2019
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2019
 5. Valentová vodovodní přípojka
 6. Žádost změna územního plánu
 7. Záměr o nájmu obchodu
 8. Požadavek na směnu pozemků
 9. Točna Novák
 10. odměny zastupitelů – nepeněžní plnění
 11. Změna rozpočtu č. 2 a 3 / 2020
 12. Diskuze, různé

 

 

Ad 1) Starosta navrhnul na zapisovatele Hynka Součka, na ověřovatele Petra Richtera a Janu Marečkovou. Hynek Souček oznámil, že funkci zapisovatele přijímá. K ověřovatelům nebyly žádné připomínky. Bylo proto přistoupeno k návrhu na hlasování zapisovatele Hynka Součka a ověřovatelů Petra Richtera a Jany Marečkové.

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 119/20 Z12 bylo schváleno.

 

 

Ad 2) Nikdo z přítomných neměl nic k doplnění anebo úpravě programu zasedání. Bylo navrženo program zasedání schválit.

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 120/20 Z12 bylo schváleno.

 

 

Ad 3) schvální závěrečného účtu OS za rok 2019. Starosta navrhl schválení závěrečného účtu OS za rok 2019 – celoroční hospodaření obce.

Příloha č. 1 (celoroční hospodaření obce)

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 121/20 Z12 bylo schváleno.

 

 

Ad 4) schválení účetní uzávěrky za rok 2019.

Příloha č. 2 (účetní uzávěrka za rok 2019)

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka schvaluje účetní závěrku za rok 2019.

Hlasování: Pro 7, Proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 122/20 Z12 bylo schváleno.

 

Ad 5)     Paní xxxxxxx požádala obec o souhlas zřízení vodovodní přípojky do domu čp. xxx, která částečně vede po pozemku obce p.č. xxx/x.

Příloha č. 3

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka souhlasí se zřízením přípojky vody do domu č.p. xxx za podmínek obce (4 roky udržování a kontrola úpravy pozemku ze strany žadatele).

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 123/20 Z12 bylo schváleno.

 

Ad 6) žádost o změnu územního plánu. Pan xxxxxxx podal žádost o změnu územního plánu Syrovátka u p.p.č. xxx/x jako jeho vlastník. Návrh obsahu změny územního plánu – v územním plánu vymezenou rezervní plochu R 1 (BV) převést změnou do zastavitelných ploch pro bydlení.

Návrh usnesení:              

Zastupitelstvo obce Syrovátka, v souladu s ustanovením § 6 odst.5a) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), rozhoduje podle §55a) odst. 2) stavebního zákona o pořízení Změny č.2 územního plánu ÚP Syrovátka a jejím obsahu na návrh pana xxxxxx, Dohalice č. p. xxx, xxxxx.

Změna bude pořizována zkráceným postupem a jejím obsahem je:

- požadavek v územním plánu vymezenou rezervní plochu R1 (BV) převést změnou do zastavitelných ploch pro bydlení.

V souladu s ustanovením §45 odst.4) stavebního zákona zastupitelstvo obce Syrovátka podmiňuje pořízení této změny územního plánu úplnou úhradou nákladů, uvedených v §55a odst.2 písm. f), navrhovatelem.

 

Zastupitelstvo obce Syrovátka určuje paní Ing. Arch. Janu Marečkovou pro spolupráci s pořizovatelem dle § 47 a dalších stavebního zákona.

Zastupitelstvo obce Syrovátka schvaluje, v souladu s ustanovením § 6 odst. 6b) stavebního zákona, pořízení změny územního plánu Z2 ÚP Syrovátka úřadem územního plánování, tj. odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové. Požadavek na pořízení této změny územního plánu vyplynul z jiného podnětu.

 

Příloha č. 4 (Žádost)

Hlasování: Pro 5, Proti 1 (Smejkal), Zdržel se (Richter)

Usnesení č. 124/20 Z12 bylo schváleno.

 

Ad 7) Záměr o nájmu obchodu

Návrh usnesení: Obec Syrovátka jako vlastník objektu vyhlašuje výběrové řízení na pronájem výše uvedených nebytových prostor za účelem zajištění občanské dostupnosti obchodu s potravinami a smíšeným zbožím.  Předpokládaný termín pronájmu je od 1. 11. 2020. Příjem nabídek bude ukončen 15. 6. 2020.

Příloha č. 5 (záměr)

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 125/20 Z12 bylo schváleno.

 

Ad 8) Požadavek na směnu pozemků od p. xxxxxx se bude řešit na dalším zastupitelstvu obce Syrovátka vzhledem k nedodání veškerých podkladů.

 

Ad 9) Točna p. xxxxxx – tento bod se bude řešit souběžně s žádostí pana xxxxxx na dalším zastupitelstvu.

 

Ad 10) Odměny zastupitelů – nepeněžité plnění

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka schvaluje nefinanční plnění vyplývající z pojištění obce u pojišťovny DAS, poměrem dle výše odměn všech zastupitelů.

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 126/20 Z 12 bylo schváleno.

 

Ad 11) Změna rozpočtu č. 2 a č. 3 /2020.

Příloha č. 6 a č. 7.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka schvaluje změnu rozpočtu č. 2 a č. 3 /2020.

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 127/20 Z 12 bylo schváleno.

 

Ad 12) diskuze

 

 1. Žádost p. xxxxxx o zřízení vodovodní přípojky do č. p. xxx.

Příloha č. 8 (žádost)

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka souhlasí se zřízením vodovodní přípojky, která povede částečně pozemkem obce (travní pás) za podmínek obce (4 roky udržování a kontrola úpravy pozemku ze strany žadatele)

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 128/20 Z 12 bylo schváleno.

 1. firma Stavoka zahajuje stavební práce v obci Syrovátka od 1.6.2020
 2. poděkování p. xxxxxx a pí xxxxxx za zakoupení věnce k památníku.

 

 

Příloha č. 9 – Prezenční listina zastupitel a občanů obce Syrovátka

Starosta Žalský ukončil jednání zastupitelstva v 18:15 hodin.

Zapisovatel:                       Hynek Souček

Ověřovatelé podpisů:    Jana Marečková

                                               Petr Richter

                                               Jaroslav Žalský - starosta

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>