Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 05.05.2021

Datum vydání: 24.05.2021

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syrovátka č. 18 ze dne 05.05.2021

 

Přítomni: Jaroslav Žalský, Ing. Petr Richter, Aleš Saidl, Alena Kakrdová, Ing. arch. Jana Marečková, Ing. Lukáš Smejkal,

Omluveni:  Hynek Souček

Zasedání bylo zahájeno v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce ve středu 05. 05.2021 v 17:00 hodin.

 

Body zasedání:

 

1.  Určení ověřovatelů a zapisovatele

2.  Schválení programu zasedání

3.  Schválení Závěrečného účtu Obce Syrovátka za rok 2020

4.  Schválení účetní závěrky za rok 2020

5.  Zpráva kontrolního výboru

6.  Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací

7.  Vyjádření k novostavbě RD na parc. č. 332/11 v k.ú. Syrovátka

8.  Vyjádření k novostavbě RD na parc. č. 229/2 v k.ú. Syrovátka

9.  Povolení prodeje odstaveného vozidla KIA na místní komunikaci p.č. 215  v k.ú. Syrovátka

10.Změna rozpočtu č. 2 / 2021

     11.Diskuse, různé.

 

 

Ad 1)   Starosta navrhnul na zapisovatele Aleš Saidla, na ověřovatele Alenu Kakrdovou a Ing. arch. Janu Marečkovou. Aleš Saidl oznámil, že funkci zapisovatele přijímá. K ověřovatelům nebyly žádné připomínky. Bylo proto přistoupeno k návrhu na hlasování zapisovatele Aleše Saidla a ověřovatelů Aleny Kakrdové a Ing. arch. Jany Marečkové.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 284/21 Z18 bylo schváleno.

 

Ad 2)   Schválení programu zasedání – nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění. Bylo proto navrženo program zasedání schválit.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 285/21 Z18 bylo schváleno.

 

Ad 3)   Schválení Závěrečného účtu Obce Syrovátka za rok 2020.

Návrh Závěrečného účtu obce byl zveřejněn podle zákona na úřední desce od 19. 04. 2021 do 05. 05. 2021. Byl zveřejněn text, který shrnuje všechny podstatné informace o hospodaření, jako přílohy byly zveřejněny účetní výkazy a zpráva o kontrole hospodaření, kterou provedly auditorky Krajského úřadu. Z textu hospodaření vyplynulo, že při kontrole nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad.

Příloha č.1

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 286/21 Z18 bylo schváleno.

 

Ad 4)   Schválení účetní závěrky za rok 2020.

 

Schválení účetní závěrky k 31.12.2020. Z výkazu zisku a ztrát obce Syrovátky je zřejmé, že za účetní období roku 2020 dosáhly náklady výše 4.758.279,93 Kč a výnosy 7.719.018,82 Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období tedy činí + 2.960.738,89 Kč. Uvedený výsledek hospodaření bude k datu schválení účetní závěrky obce převeden na účet „Výsledek hospodaření minulých účetních období“. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření se týkají hlavní činnosti obce. Hospodářskou činnost obec Syrovátka neprovozuje.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Syrovátka, sestavenou k 31.12.2020, a dále schvaluje převod výsledku hospodaření běžného účetního období roku 2020 ve výši + 2.960.738,89 Kč, který vyplývá z výkazu zisku a ztráty, na účet „Výsledek hospodaření minulých účetních období“.

Příloha č. 2

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 287/21 Z18 bylo schváleno.

 

Ad 5)   Zpráva kontrolního výboru

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.

 

Příloha č. 3

 

Ad 6)   Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací.

Obecní úřad v Syrovátce, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve smyslu ust. § 40, odst. 5, písm. a), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a ust. § 109,odst.3,písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění musí rozhodnout o zařazení dotčených pozemních komunikací do kategorie místních komunikací.

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka schvaluje Rozhodnutí obecního úřadu obce Syrovátka, kterou se zařazují pozemní komunikace v majetku obce do kategorie místních komunikací III. a IV. .

 

Příloha č. 4 Rozhodnutí

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 288/21 Z18 bylo schváleno.

 

 

Ad 7)   Vyjádření k novostavbě RD na parc. č. 332/11 v k.ú. Syrovátka.

Obec obdržela dne 15. 04. 2021 e-mailem žádost o vyjádření k umístění a výstavbě rodinného domu na výše uvedeném pozemku. Žádost respektuje podmínky územního plánu, není důvod nevyhovět.

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr stavby rodinného domu na pozemku p.č. 332/11 v k.ú. Syrovátka za podmínek stanovených ve vyjádření obce přiloženém v příloze.

 

Příloha č. 5 Vyjádření k novostavbě

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 289/21 Z18 bylo schváleno.

 

Ad 8)   Vyjádření k novostavbě RD na parc. č. 229/2 v k.ú. Syrovátka.

Obec obdržela dne 16. 04. 2021 e-mailem žádost o vyjádření k nové kanalizační přípojce, novému sjezdu, vedení nových přípojek (kanalizace, voda, elektro, plyn) v rámci pozemku obecní komunikace a vyjádření z pozice vlastníka sousední parcely.  
 

Vyjádření k novostavbě zastupitelstvo odložilo a vyzvalo žadatele o přehodnocení a doplnění připomínek obce.

 

Příloha č. 6 Vyjádření k záměru

 

 

Ad 9)   Povolení prodeje odstaveného vozidla KIA na místní komunikaci p.č. 215 v k.ú. Syrovátka.

Obecní úřad v Syrovátce, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve smyslu ust. § 40, odst.5, písm.a), zákona č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích v platném znění a ust.§ 109,odst.3,písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění pro místní komunikaci IV. třídy na parc.č. 215, obdržel žádost na povolení prodeje vozidla KIA SPORTAGE, VIN U5YPC814ABL013156 odstaveného na této komunikaci veřejnou dražbou dle § 19d, odst. 4 Zákona o pozemních komunikacích.

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce na základě předložených dokumentů schvaluje Rozhodnutí obecního úřadu obce Syrovátka o prodeji vozidla KIA SPORTAGE, VIN U5YPC814ABL013156 a pověřuje místostarostu Aleš Saidla objednáním služby na zprostředkování prodeje vozidla oprávněnou osobou.

 

Příloha č. 7 Rozhodnutí

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 290/21 Z18 bylo schváleno.

 

Ad 10) Změna rozpočtu č. 2 / 2021.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka schvaluje Změna rozpočtu č. 2 / 2021.

Příloha č.8 Rozpočet

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 291/21 Z18 bylo schváleno.

 

Ad 11) Diskuze, různé.

  1. Starosta informoval o problému bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Syrovátka. Obec podala v roce 2001 žádost na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků p.č.: 178/1,178/11,204 a 340/7, které jsou v katastru nemovitostí vedeny v duplicitním vlastnictví. SPÚ ve své odpovědi ze dne 26. 3. 2021 uvedl, že do doby vyřešení duplicitního vlastnictví nemůže s těmito pozemky majetkově nakládat a naší žádost zamítá. Starosta oslovil pana xxxxxxxxxx a pověřil ho jednáním v této záležitosti.

 

  1. Místostarosta informoval o:

a) výsledku ankety “ využití plochy pod cukrovarem“. Ze 140 anketních lístků se vrátilo 13 odpovědí. Souhrnné vyhodnocení bude vyvěšeno na obecních vývěskách a zveřejněno v aplikaci Česká obec;

b) provedení opravy elektroinstalace objektu bývalé hasičské zbrojnice. Byla provedena oprava rozvaděče a el. rozvodů dle zákonných norem a následně byly vystaveny revizní zprávy objektu;

c) možnosti nákupu nového programu GIS Kompas 5. Jde o komplexní řešení pro práci s prostorovými daty, jako jsou pasporty majetku, data katastru nemovitostí nebo geodetická zaměření. Program přináší několik novinek, mezi něž patří vylepšené uživatelské rozhraní nebo nové možnosti pro připojení webových mapových služeb včetně možnosti využít přímo v mapovém okně službu Panorama z portálu mapy.cz. V programu lze provozovat takzvané aplikační moduly, tedy připravené databáze, které upravují prostředí a funkce programu tak, aby co nejlépe odpovídaly řešené agendě (např. modul Komunikace, modul ISKN, apod...). Program navíc funguje také jako prohlížečka celé řady CAD a GIS formátů. V jednom programu tak získáte robustní GIS řešení a jednoduchý nástroj na prohlížení dokumentací od architektů, projektantů či zhotovitelů stavebních prací. Cena instalace 3000,- Kč bez DPH. Bylo rozhodnuto o koupi programu;

d) o ukončení všech vyhlášených opatření v souvislosti s ptačí chřipkou dne 5.5.2021;

e) o budoucí demolici skladu techniky u samoobsluhy a výstavbě nové garáže;

f) o provedené opravě obecního rozhlasu.

 

  1. Paní Alena Kakrdová oznámila, že obec obdržela od divadla Broadway vouchery za zrušené představení „Muže se železnou maskou“. Po rozvolnění epidemiologické situace bude objednán nový termín představení. Vouchery umožňují vybrat i jiné představení.

 

  1. Pan xxxxxxxxxx informoval o pátečním převzetí projektu „Výsadba zeleně v obci Syrovátka u železniční trati“. Výsadbu převezmou od firmy OK Zahrady místostarosta a xxxxxxxxxx v pátek dne 7. 5. 2021 v 13,30 hod. .

 

 

 

 

Starosta Žalský ukončil jednání zastupitelstva v 19:00 hodin.

Zapisovatel:                Aleš Saidl

Ověřovatelé podpisů: Ing. arch. Jana Marečková

                                    Alena Kakrdová

                                    Jaroslav Žalský - starosta

 

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>