Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 05.02.2020

Datum vydání: 03.03.2020

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syrovátka č. 10 ze dne 5.2.2020.

 

Přítomni: Jaroslav Žalský, Jana Marečková, Aleš Saidl, Alena Kakrdová, Petr Richter, Lukáš Smejkal, Hynek Souček

Zasedání bylo zahájeno v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce ve středu 5.2.2020 v 17:00 hodin .

 

Program:

 1. určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. schválení programu zasedání
 3. Hradecké služby dodatek č. 25 ke smlouvě č. 20599/97
 4. Smlouva o zřízení věcného břemene Povodí Labe, státní podnik
 5. Projednání výsledku výběrového řízení pro zakázku „Syrovátka – inženýrské sítě pro nové RD“
 6. vyjádření k doplňkové stavbě ke stavbě hlavního rodinného domu p.č.332/6
 7. diskuze, různé

 

 

Ad 1) Starosta navrhnul na zapisovatele Hynka Součka, na ověřovatele Janu Marečkovou a Petr Richter. Hynek Souček oznámil, že funkci zapisovatele přijímá. K ověřovatelům nebyly žádné připomínky. Bylo proto přistoupeno k návrhu na hlasování zapisovatele Hynka Součka a ověřovatelů Janě Marečkové a  Petra Richtera.

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 96/20 Z10 bylo schváleno.

 

 

Ad 2) Nikdo z přítomných neměl nic k doplnění anebo úpravě programu zasedání. Bylo navrženo program zasedání schválit.

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 97/20 Z10 bylo schváleno.

 

 

Ad 3) Hradecké služby dodatek č. 25 ke smlouvě č. 20599/97 o odvozu odpadu. S platností od 1.1.2020 se smluvní strany dohodli uzavřít tento dodatek ve smlouvě, kterým se smlouva upravuje v následujících článcích (viz příloha).

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Syrovátka pověřuje starostu k podpisu dodatku č. 25 ke smlouvě č. 20599/97 ke dni 5.2.2020.

Příloha č. 1 (dodatek č. 25 ke smlouvě č. 20599/97)

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 98/20 Z10 bylo schváleno.

 

 

Ad 4) Smlouva o zřízení věcného břemene Povodí Labe, státní podnik.

Příloha č. 2 (smlouva o zřízení věcného břemene)

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene Povodí Labe, státní podnik do 29.2.2020.

Hlasování: Pro 7, Proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 99/20 Z10 bylo schváleno.

 

 

Ad 5) Projednání výsledku výběrového řízení pro zakázku „Syrovátka – inženýrské sítě pro nové RD“. Bylo osloveno 5 firem, nabídku podaly 3 firmy. Byla vybrána firma PP-Group CZ, s.r.o. s nejnižší nabídkou 7.251.570,51 Kč včetně DPH.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo s firmou PP-Group CZ, s.r.o.

Příloha č. 3 (protokol z jednání hodnotící komise a z posouzení a hodnocení nabídek)

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 100/20 Z10 bylo schváleno.

 

 

Ad 6)     vyjádření k doplňkové stavbě ke stavbě hlavního rodinného domu p.č.332/6

Pan xxxxxxxxxx požádal o výjimku na doplňkovou stavbu na svém pozemku č. 332/6, sousedící s pozemkem obce (přímo na hranici) 0,5 – 1 metr od plotu. Paní Marečková nedoporučuje schválit výjimku na postavení stavby, dokud nebudou dokončeny inženýrské sítě a komunikace na sousedních obecních pozemcích.

Návrh usnesení: Obec nesouhlasí s umístěním stavby.

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 101/20 Z10 bylo schváleno

 

 

Ad 7)     diskuze, různé

 1. Změny rozpočtu č.10 na rok 2019 (rozpočtové opatření)

          Příloha č. 4

          Návrh usnesení: Zastupitelé obce berou na vědomí rozpočtové opatření – změny rozpočtu na rok 2019.

          Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0

          Usnesení č. 102/20 Z10 bylo schváleno

 

 1. ČEZ  distribuce – smlouva o uzavření  budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 20_SOBSO 1_4121618909 k novým rodinným domům.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy v termínu požadovaných navrhovatelem do 25.2.2020 a schvaluje zaplacení zálohy ve výši 37.500,- Kč do 15 dní od podpisu smlouvy

Příloha č. 5 (smlouva ČEZ distribuce)

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 103/20 Z10 bylo schváleno.

 

 1. zajištění projekčních prací a vypracování projektu pro elektrické přípojky nových parcel (6x)

           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k zajištění projekčních prací a vypracování projektu pro             elektrické přípojky nových parcel.

           Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0

           Usnesení č. 104/20 Z10 bylo schváleno

 

 1. Smlouva o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti.

          Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka pověřuje starostu k podpisu smlouvy o právu provést stavbu                sjezdu a omezení užívání nemovitosti se správou silnic Královéhradeckého kraje („7x sjezd do 6bm pro                      napojení chodníku v celkové délce 168 bm v obci Syrovátka u komunikace III/32316“) za úplatu v celkové výši            5.929,- Kč.

          Příloha č. 6 (smlouva)

          Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0

          Usnesení č. 105/20 Z10 bylo schváleno.

 

 1. Pozvání na valnou hromadu VAK Hradec Králové, a.s.

          Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka nebude delegovat starostu ani jiného zástupce na valnou                    hromadu VAK a.s., které se bude konat dne 3.6.2020v kongresovém centru Aldis HK.

          Příloha č. 7

          Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0

          Usnesení č. 106/20 Z10 bylo schváleno.

 

 1. Technický a autorský dozor pro nové inženýrské sítě pro rodinné domy.

          Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka pověřuje starostu k uzavření smlouvy s firmou Prois na                      zajištění technického a autorského dozoru.

          Hlasování: Pro 1 (Žalský), Proti 1(Petr Richter), Zdrželo se 5 (Jana Marečková, Alena Kakrdová, Lukáš                      Smejkal, Aleš Saidl, Hynek Souček)

          Usnesení č. 107/20 Z10 nebylo schváleno.

 

 1. Oslovení dalších firem na zajištění technického dozoru pro nové inženýrksé sítě pro rodinné domy.

Návrh usnesení: Do 7 dnů předloží zastupitelé nové návrhy technického dozoru (oslovení dalších firem na trhu)

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 1 (Jaroslav Žalský)

Usnesení č. 108/20 Z10 bylo schváleno

 

 1. Pan xxxxxxx požádal o zajištění místnosti na obecním úřadu pro pořádání oblíbených deskových her na 22.2.2020 od 15 – 18 hodin.

 

 1. pan xxxxxxx vznesl dotaz, jak vypadá oprava propadlých chodníků v dolní části obce (před jeho domem). Tuto záležitost řeší pan starosta osobně a upozorní viníky písemně.

 

 

Přílohy celkem 7 + prezenční listina zastupitelů a prezenční listina občanů.

Starosta Žalský ukončil jednání zastupitelstva v 18:35 hodin.

Zapisovatel:                 Hynek Souček

Ověřovatelé podpisů:    Jana Marečková

                                  Petr Richter

                                  Jaroslav Žalský - starosta

 

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>