Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 03.03.2021

Datum vydání: 24.03.2021

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syrovátka č. 16 ze dne 03.03.2021

 

Přítomni: Jaroslav Žalský, ing. arch. Jana Marečková, ing. Petr Richter, Aleš Saidl, ing. Lukáš Smejkal, Hynek Souček

Omluveni: Alena Kakrdová

Zasedání bylo zahájeno v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce ve středu 03.03.2021 v 17,00 hodin.

 

Program:

 1.        Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2.        Schválení programu zasedání
 3.        Vyhláška VZ – změna
 4.        Prominutí pohledávky
 5.        Hradecké služby – plná moc, Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů
 6.        Hradecké služby – dodatek č. 26 na svoz odpadu od 01.01.2021
 7.        Delegování zástupce obce na valnou hromadu VaK a.s. HK
 8.        Prodej pozemku p.č. 200/3 v k. ú. Syrovátka
 9.        Projednání žádosti na stavbu rodinného domu na p.č. 326/7 v k.ú. Syrovátka
 10.        Změna směrnice na zadávání veřejných zakázek č. 1/2018
 11.        Diskuse, různé

 

 

 

Ad 1/    Starosta navrhnul na zapisovatele p. Petra Slonka, na ověřovatele Janu Marečkovou a Petra Richtera. Petr Slonek oznámil, že funkci zapisovatele přijímá. K ověřovatelům nebyly žádné připomínky. Bylo proto přistoupeno k návrhu na hlasování o funkcích zapisovatele Petra Slonka a ověřovatelů Jany Marečkové a Petra Richtera.

Návrh hlasování: Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem p. Petra Slonka a ověřovateli zápisu Janu Marečkovou a Petra Richtera.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 269/21 Z16 bylo schváleno.

 

 

 

Ad 2/    Schválení programu zasedání – starosta oznámil, že do programu zařadil chybně bod 3 – „Vyhláška VZ – změna“. Mělo se jednat o změnu směrnice na zadávání veřejných zakázek, která je pod bodem 10. Proto navrhuje bod 3 vypustit, směrnici projednat v bodě 10 a jako bod 3 projednat žádost o dotaci TJ Slavoj Syrovátka, z.s. na rok 2021. Nikdo z přítomných neměl dále nic k doplnění anebo úpravě programu zasedání. Bylo navrženo program zasedání schválit.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje program zasedání s tím, že se bod 3 „Vyhláška VZ – změna“ mění na „Projednání žádosti TJ Slavoj Syrovátka, z. s. o dotaci na rok 2021“. 

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 270/21 Z16 bylo schváleno.

 

 

 

Ad 3/   Projednání žádosti TJ Slavoj Syrovátka, z. s. o dotaci na rok 2021

Starosta – TJ Slavoj Syrovátka, z.s. zaslala jako každý rok žádost o dotaci. Žádost je na výši 95.000,00 Kč. Místostarosta – žádost je na stejnou částku jako v předchozích letech, stále je předpoklad, že fotbalová soutěž začne a bude probíhat tak jako obvykle. Pokud se vše bude kvůli epidemii odkládat, spolek se bude snažit finance ušetřit a vrátit alespoň část. Pokud to bude možné, mohly by se použít na opravu makrolonového přístřešku u kabin, který je ve velmi špatném stavu.

Příloha č. 1 (žádost spolku)

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje žádost pro TJ Slavoj Syrovátka, z.s. o dotaci na rok 2021

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 1 (Saidl – předseda spolku) .

Usnesení č. 271/21 Z16 bylo schváleno.

 

 

 

Ad 4/    Prominutí pohledávky

Starosta – v účetnictví obce zůstává už deset let pohledávka ve výši nevymožená pohledávka v celkové výši 2.980,30 Kč. Jedná se o nedoplatky p. xxxxxxxxxxxx, které vznikly z vyúčtování energií v bytě domu čp. 35, kde tehdy žil. Místo pobytu není známo, trvalý pobyt má stále u nás. Za celé roky zde ale nebyl. Vzhledem u uplynulé době je pohledávka zřejmě i promlčená.

Návrh usnesení: ZO schvaluje prominutí pohledávky ve výši 2.980,30 Kč, která vznikla v roce 2010 z nájemní smlouvy a nedoplacených doplatků za energie.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 272/21 Z16 bylo schváleno

 

 

 

Ad 5/    Hradecké služby – plná moc, Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů

Starosta – na konci roku vznikl nový zákon o odpadech, v souvislosti s tím vznikají i nové povinnosti a s tím je nutné řešit i související administrativu. Hradecké služby zaslaly dokumenty, týkající se celé problematiky. Firma na základě Dohody a plné moci bude jednat s provozovatelem o inkasování slevy za ukládání odpadu. Místostarosta – v obecním e-mailu je diskuse, kdy starosta Lhoty pod Libčany a starostka Hoříněvsi oslovili svozovou firmu a následně zaslali i odpovědi na dotazy. Z celého vyplývá, že novela zákona celý systém likvidace odpadů zkomplikovala, bude jiná cena za uložení odpadu do určitého limitu na občana atd.

Příloha č. 2 (plná moc, Dohoda o výběru poplatků)

Návrh usnesení: ZO schvaluje Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou Hradecké služby a.s. a pověřuje starostu podpisem.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 273/21 Z16 bylo schváleno.

 

 

 

Ad 6/    Hradecké služby – dodatek č. 26 ke smlouvě č. 20599/97 na svoz odpadu od 01.01.2021

Starosta - Hradecké služby zaslaly dodatek na rok 2021. Ceny za klasický směsný komunální, papír, plasty, sklo, kovy a oleje byly navýšeny o 5%. Objemný zůstal beze změny, nebezpečný taky, ale cena dopravy se navýšila o 10%. Navýšen byl recyklační poplatek za plast, a to z 690 Kč na 890 Kč / tunu.

Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek ke smlouvě č. 20599/97 na svoz odpadu, platný od 01.01.2021 a pověřuje starostu jeho podpisem.

Příloha č. 3 (Dodatek č. 26 ke smlouvě č. 20599/97)

Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek č. 26 ke Smlouvě 20599/97 s firmou Hradecké služby a.s. na rok 2021 a pověřuje starostu jeho podpisem.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 274/21 Z16 bylo schváleno.

 

 

 

Ad 7/    Delegování zástupce obec na valnou hromadu VaK a.s. HK

Starosta – Obec dostala jako akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. pozvánku na valnou hromadu, která se koná 02.06.2021 v Hradci Králové. Jsme minoritní akcionář s malou pravomocí cokoliv ovlivnit, přesto máme právo se zúčastnit. Nikdo ze zastupitelů neprojevil zájem o účast.

Příloha č. 4 (pozvánka na valnou hromadu)

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozhodnutí, že se nikdo jako zástupce obce na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. nezúčastní.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 275/21 Z16 bylo schváleno.

 

 

 

Ad 8/    Prodej pozemku p.č. 200/3 v k.ú. Syrovátka

Místostarosta – zastupitelstvo obce Syrovátka na svém jednání dne 30. 9. 2020 schválilo prodej pozemku parc. číslo 200/3 o výměře 167 m2 (dále jen pozemek). Záměr č. 2 na prodej pozemku byl zveřejněn na úřední desce za odhadní cenu 92.000,- Kč vč. DPH. Záměr byl vyvěšen dne 03.11.2020 a z úřední desky byl sejmut 19.11.2020. Obec neobdržela žádnou nabídku.

            Na základě Metodického doporučení MVČR získaného internetovým průzkumem (příloha č. 1 zápisu) byla prodejní cena ponížena o 5% z celkové odhadní ceny a zveřejněn Záměr č. 3 na prodej za cenu 87.619,- Kč vč. DPH. Záměr byl vyvěšen dne 20.11.2020 a z úřední desky byl sejmut 07.12.2020. Obec neobdržela opět žádnou nabídku.

Místostarosta proto navrhl využít § 39, odstavec 2 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a prodejní cenu snížit.

Důvody pro snížení prodejní ceny: přístup k pozemku je možný pouze přes pozemky, které nevlastní obec, a je nedostupný pro obecní techniku. Obec pozemek nevyužívala a nebylo v jejích možnostech pozemek udržovat. Pozemek bez pravidelné údržby zarostl travními a keřovými nálety, které přerůstají na sousední pozemky. Za několik let se stal skládkou biologicky rozložitelného odpadu a dalšího nerozložitelného odpadu.

Na základě schváleného usnesení byla prodejní cena snížena na 32.603,00 Kč. Záměr byl vyvěšen 16.12.2020 a obec obdržela nabídku na odkoupení, a to od xxxxxxxxxxxxx. Její nabídka respektuje cenu a přislíbila i vyčištění pozemku od náletů a odpadů.

Příloha č. 5 (žádost o odkup, kupní smlouva, vklad do KN)

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 200/3 v k.ú. Syrovátka o výměře 167 m2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za prodejní cenu 32.603,00 Kč.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 276/21 Z16 bylo schváleno.

 

 

 

Ad 9/    Projednání žádosti na stavbu rodinného domu na p.č. 326/7 v k.ú. Syrovátka

Starosta – obec obdržela 18.12.2020 e-mailem žádost projektanta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (zástupce stavebníka xxxxxxxxxxxxxx) o vyjádření ke stavbě rodinného domu – celkový souhlas se stavbou, souhlas s napojením na obecní kanalizaci, napojení vodovodní přípojky, provedení zpevněných ploch přes obecní pozemky. Jana Marečková – celou věc s projektantem i stavebníkem prodiskutovala, žádost respektuje podmínky územního plánu, není důvod nevyhovět.

Příloha č. 6 (žádost o vyjádření – odpověď)

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr stavby rodinného domu a pozemku p.č. 326/7 v k.ú. Syrovátka

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 277/21 Z16 bylo schváleno.

 

 

 

Ad 10/ Změna směrnice na zadávání veřejných zakázek č. 1/2018

Místostarosta – v lednu jsme dostali z Královéhradeckého kraje informaci o novele zákona o zadávání veřejných zakázek. Připravil proto změnu obecní směrnice na zadávání veřejných zakázek, která na informace Kraje reaguje. Zároveň navrhuje změnu – v případě objednávky služeb ponechat hranici 50 tisíc Kč jako limit pro průzkum trhu. Pro stavební práce částku zvýšit na 150 tisíc Kč. Je to především proto, že ceny stavebních prací výrazně stoupají a je těžké získat cenovou nabídku na menší akce, protože firmy nejsou ochotné je zpracovávat a nabízet, když nemají jistotu, že zakázku budou realizovat.

Příloha č. 7 (směrnice VZMR)

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu směrnice o zadávání veřejných zakázek č. 1/2018, jak byla předložena.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 278/21 Z16 bylo schváleno.

 

 

 

Ad 11/ Diskuze, různé

Místostarosta – projednání následné péče nové výsadby směrem na Trávník: na konci roku 2020 byla skončena následná péče firmou Vykrut, která akce realizovala a udržovala. Proběhla výměna uschlých dřevin a následně předání. Mikroregion následnou péči nezajišťuje, každá z obcí si to řeší sama s tím, že udržitelnost dotace je deset let. Oslovil tedy xxxxxxxxxxxxxxxxxx, který na projektu mikroregionu spolupracoval. Ten si zjistil stav toho, co patří obci, rozsah prací, a zaslal cenovou nabídku za údržbu. Ta je na letošní rok 27.289 Kč.

 

 

 

Místostarosta – projednání stavu obecních bytů budova č.35: po odstěhování xxxxxxxxxxxx došlo k vyklizení jejího bytu. Stav bytu je velmi špatný, další dva jsou na tom podle informací dost podobně. Otázka je, co s budovou dál. Jsou tři alternativy – oslovit současné nájemníky, jestli mají zájem budovu odkoupit, další možností je sehnat projektanta a řešit s ním celkovou rekonstrukci budovy, ale bude to stát velmi hodně peněz, takže jedině s dotacemi. Poslední možností je demolice budovy. Je potřeba, aby se všechny možnosti zvážily.

 

 

 

Místostarosta – projednání osazení mříží na technické zázemí: je potřeba vyřešit zabezpečení provozně – technického zázemí, aby odpovídalo pojistné smlouvě. Proto oslovil xxxxxxxxxxxxxx, který se tady byl podívat, oznámí cenu, za kterou připraví na okna mříže. Zřejmě zajistí i montáž.

 

 

 

Místostarosta – projednání odstranění vozidla KIA: dlouhodobý problém. Majitelem je firma SGWS se sídlem v Bratislavě, dopisy se vrací nevyzvednuté. Provozovatel xxxxxxxxxxx se před časem vyjádřil, že to nechce řešit. Proběhla novela zákona o pozemních komunikacích, která usnadňuje odstraňovat vraky. Auto je sice bez značek, ale podle technického stavu se asi za vrak označit nedá. Na úřední desce a autě byla vyvěšena výzva k odstranění vozidla, bude končit. Následně se vyvěšuje jednoměsíční lhůta na odstavení vozidla. Byl poslán dotaz na dopravní odbor Magistrátu, jak postupovat dál.

 

 

 

Místostarosta – realizace odstranění skladu zahradní techniky(azbest) a umístění nové garáže: je téměř vyklizeno, plán je v květnu zlikvidovat zbytek, poté zbourat, cenovou nabídku máme. Následně v době prázdnin postavit novou montovanou garáž. Jana Marečková zajišťuje dokladovou část akce.

 

 

 

Místostarosta – je dohodnuté školení BOZP na 22.03.2021 od 14,00 hodin.

 

 

 

Místostarosta – e-mailem přišla v únoru nabídka na odstranění vlhkosti v budovách. Oslovil je kvůli kabinám. Zástupce firmy se zastavil, zjistil aktuální stav, během pár dní nainstaluje měření. To probíhá cca půl roku.

 

 

 

Místostarosta – připravuje se pasport místních komunikací, který je nutný při žádostech o dotace např. na opravy. Byl osloven projektant, objednávka je na 17.300 Kč. S ostatními zastupiteli reagují na dotazy projektanta.

 

 

Místostarosta – mezi občany byly rozdány anketní lístky ohledně využití pozemku pod cukrovarem. Zatím přišlo málo odpovědí, navíc někteří to nevzali příliš vážně.

 

 

 

P. Slonek – změna rozpočtu na rok 2020. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 na rok 2020, provedené v období od 10.12.2020 do 31.12.2020. Usnesení bylo schváleno na posledním veřejném zasedání 09.12.2020.

Příloha č. 8 (změna rozpočtu 8 na rok 2020)

 

 

 

P. Slonek – změna rozpočtu č. 1 na rok 2021. V příjmech i výdajích proúčtování daně z příjmu za obec, v příjmech peníze za prodaný pozemek a proplacení části úroků z úvěru na splaškovou kanalizaci, ve výdajích peníze na pasport komunikací, navýšení peněz na probíhající opravu rozhlasu.

Příloha č. 9 (změna rozpočtu č. 1 na rok 2021)

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 1 na rok 2021.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 279/21 Z16 bylo schváleno.

 

 

 

L. Smejkal – informoval o záležitosti vykradení Obecního úřadu v roce 2018. Poslední zprávy byly o odsouzení a následném odvolání pachatelů. Současný stav je takový, že o odvolání ještě nebylo rozhodnuto, předpoklad je červen.

 

 

 

xxxxxxxxxxx – problém psích exkrementů na pozemcích, navrhují rozmístění košů. Starosta – úvahy byly, otázka je, jestli by pejskaři byli ochotní po psech přesto uklízet. Před časem řešil návrh navýšení poplatku za psa s tím, že vybrané peníze by se investovaly do stojanů na pytlíky a koše. Zřejmě bude potřeba celou věc znovu otevřít.

 

 

 

xxxxxxxxxx – byl schválen projekt rodinného domu na p.č. 326/7 v k.ú. Syrovátka, to je soused. K pozemku není sjezd, pokud pojede nákladní auto přes provizorní sjezd xxxxxxxxxxxxxx, těžké auto ho poškodí. Starosta – stavebník bude osloven, že než začne stavět, bude informovat Obecní úřad. Bude mu buďto vybudován rovněž provizorní sjezd, možná už v té době bude probíhat stavba chodníků a sjezdů a problém bude vyřešený.

 

 

 

Místostarosta – na stavbu chodníků a sjezdů pod Třesickým potokem byla podána žádost o dotaci na SFDI, čeká se na vyhodnocení. Dotace by ale byl jen na chodník, sjezdy jsou placené obcí. Jana Marečková – stavba proběhne podle shody zastupitelů, ať bude dotace nebo ne. Bude potřeba projednat postup prací s jednotlivými majiteli domů.

 

 

 

xxxxxxxxxxxx – problém se sousedy, kteří na svém pozemku postavili vozidlo, v něm topí a komín má xxxxxxxxxxxxxxx pod okny. Navíc má obavu, aby se neopakoval nedávný požár, při kterém měli poškozený plot. Starosta – vyhlášku na kouř jako obec nemáme, asi je nutné řešit celou věc podle občanského zákoníku. Možná by mohla pomoci Česká inspekce životního prostředí.  

 

 

 

L. Smejkal – dotaz, jak to vypadá s dokončením propoje plynu u inženýrských sítí? Starosta – propoj je už hotový, plynovod je natlakovaný. Dosud nemáme předávací protokol, stavební firma do dnešního dne ani nekontaktovala úřad kvůli zaplacení faktury, kterou vystavili, ale kvůli nedokončené práci dosud nebyla proplacena. Už máme kolaudaci.

 

 

 

xxxxxxxxxxx – dotaz, jak to vypadá s opravami zápisu do kroniky za rok 2019? Starosta – už byly provedeny, má je v šuplíku. Až si zápis přečte a podepíše ho, předá ho k založení.

 

 

 

 

Starosta Žalský ukončil jednání zastupitelstva v 18,50 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy celkem     + prezenční listiny zastupitelů a občanů.

 

 

Zapisovatel:                 Petr Slonek

 

Ověřovatelé podpisů:   Jana Marečková

                       

                                    Petr Richter

 

                                    Jaroslav Žalský - starosta

 

 

 

 

 

 

Datum vyhotovení zápisu: 11.03.2021

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>