Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 02.10.2019

Datum vydání: 01.11.2019

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syrovátka č. 8 ze dne  2.10.2019

 

Přítomni: Jaroslav Žalský, Jana Marečková, Alena Kakrdová, Petr Richter, Hynek Souček, Lukáš Smekal, Aleš Saidl

Zasedání bylo zahájeno v zasedací místnosti  Obecního úřadu v Syrovátce ve středu 2.10.2019 v 17:00 hodin.

 

Program:

1.            určení ověřovatelů a zapisovatele

2.            schválení programu zasedání

3.            Dodatek nájemní smlouvy – firma Hruška

4.            Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Syrovátka

5.            prodej malotraktoru YANMAR

6.            diskuze, různé

 

Ad 1) Starosta navrhnul na zapisovatele Hynka Součka, na ověřovatele Aleše Saidla a Janu Marečkovou. Hynek Souček oznámil, že funkci zapisovatele přijímá. K ověřovatelům nebyly žádné připomínky. Bylo proto přistoupeno k návrhu na hlasování zapisovatele Hynka Součka a ověřovatelů Aleše Saidla a Jany Marečkové

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 70 / 19 Z8 bylo schváleno.

 

Ad 2) Nikdo z přítomných neměl nic k doplnění anebo úpravě programu zasedání. Bylo navrženo program zasedání schválit.

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 71 / 19 Z8 bylo schváleno.

 

Ad 3) dodatek nájemní smlouvy – firma Hruška. Na základě provedeného vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-4443/2019-602 došlo ke změně majitele prodejny potravin na adrese Syrovátka 20, 50327 Syrovátka. Nový majitel prodejny je Obec Syrovátka, viz LV č. 10001 vydaný Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště  Hradec Králové, katastrální území 761826 Syrovátka. Na základě žádosti společnosti Hruška, spol. s.r.o. o změnu výše měsíčního nájmu se smluvní strany dohodly dle bodu 14.4. Smlouvy na následujících změnách a uzavírají tento dodatek.

  1. změna majitele
  2. změna výše nájmu
  3. doba nájemní smlouvy
  4. zkrácení doby nájmu do 30.9.2020

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o Nájmu prostor sloužících k podnikání.

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 72/2019 Z8 bylo schváleno

Příloha č. 1 – dodatek č. 1

Příloha č. 2 – zdůvodnění snížení nájmu

 

Ad 4) Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Syrovátka.

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Syrovátka schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Syrovátka.  

Před hlasováním byla dána možnost občanům se k této vyhlášce vyjádřit.  Pan xxxxxxxxxxx sdělil, že děkuje, že obec zahrnula černou skládku do vyhlášky.

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 73 /2019 Z8 bylo schváleno.

Příloha č. 3 - vyhláška

 

Ad 5 ) prodej malotraktoru YANMAR – po zakoupení nového traktoru se obec Syrovátka rozhodla prodat starý malotraktor YANMAR F 175 z majetku obce. Po provedení průzkumu trhu se zastupitelstvo rozhodlo navrhnout prodejní cenu 60.000,- Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka schvaluje prodej malotraktoru YANMAR za minimální cenu 60.000,- Kč.

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 74/2019  Z8 bylo schváleno.

Příloha č. 4 – zápis o stanovení prodejní ceny malotraktoru.

 

Ad 6) diskuze, různé

Obec obdržela žádost o umístění stavby (do 25m2) se zdí společnou s pozemkem obce Syrovátka. Žádost podal pan xxxxxxxxxx – parcelní číslo xxxxxx. Žádost bude projednána po doplnění veškerých podkladů.

Pan xxxxxxxxxx podal stížnost na vývoz kontejneru v brzkých ranních hodinách. Pan starosta slíbil, že osloví firmu Marius Pedersen a bude se snažit tento problém vyřešit.

Pan xxxxxxxxxx uvedl, že je špatný provozní řád na novém multifunkčním hřišti. Bude opraveno – bude nový uvnitř.

Pan xxxxxxxxxx dále se ptal na činnost kontrolního výboru, jak funguje a kdo ho kontroluje. Pan Smejkal v květnu po prvním čtvrtletí kontroloval plnění usnesení.

Pan xxxxxxxxxx se ptal na výhled obce a plán rozvoje obce, v jakém je horizontu. Plán rozvoje obce je do roku 2021 (výhled a strategický plán do budoucna prakticky není). Pan Saidl slíbil, že se na tuto problematiku podívá.

Pan xxxxxxxxxx se informoval na financování terénních úprav okolo nového multifunkčního hřiště. Pan starosta odpověděl, že částka 75.000,- Kč je ve změně rozpočtu č. 8 2019 ze dne 11.9.2019.

 

Přílohy celkem 4 + prezenční listiny zastupitelů a občanů.

Starosta Žalský ukončil jednání zastupitelstva ve 17:50 hodin.

Zapisovatel:       Hynek Souček

Ověřovatelé podpisů:    Aleš Saidl

                                               Jana Marečková

                                               Jaroslav Žalský - starosta

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>