Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva dne 19.10.2022

Datum vydání: 04.11.2022

 

Zápis

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Syrovátky

konaného dne 19. října 2022 od 17.00 hodin.

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Syrovátka (dále též jako „zastupitelstvo”), bylo zahájeno v 17:00 hod. dosavadním starostou obce Jaroslavem Žalským (dále jako „předsedající”).

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle §53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 07.10.2022). Žádný návrh nebyl podán. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Syrovátka zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 11. 10. do 19. 10. 2022. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je všech 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedajících upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradami má za následek zánik mandátu podle § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Syrovátky a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky” a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji” a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

a) určení ověřovatelů a zapisovatele.

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Alenu Kakrdovou a paní Ing. arch. Janu Marečkovou a zapisovatelem pana RNDr. Františka Bártu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Syrovátka určuje ověřovateli zápisu paní Alenu Kakrdovou a paní Ing. arch. Janu Marečkovou a zapisovatelem pana RNDr. Františka Bártu.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 1/22 Z1 bylo přijato.

 

b) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka schvaluje následující program ustanovujícího zasedání

1. Volba starosty a místostarosty

- určení počtu místostarostů

- určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

- určení způsobu volby starosty a místostarosty

- volba starosty

- volba místostarosty

2. Zřízení finančního a kontrolního výboru

- určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

- volba předsedy finančního výboru

- volba předsedy kontrolního výboru

- volba členů finančního výboru

- volba členů kontrolního výboru

3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
4. Zvolení zástupců na jednáních Mikroregionu Urbanické brázdy
5. Diskuze

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 2/22 Z1 bylo přijato

 

Ad 1/ Volba starosty a místostarosty:

1 a. Určení počtu místostarostů

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Syrovátka schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 3/22 Z1 bylo schváleno.

 

1 b. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

Předsedající navrhl, aby žádná funkce členů zastupitelstva a starosty obce nebyla vykonávána jako uvolněná. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Syrovátka v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, určuje, že pro výkon funkce starosty obce nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněný.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 4/22 Z1 bylo schváleno.

 

1 c. Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k předložení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Syrovátky schvaluje hlasování veřejně.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 5/22 Z1 bylo schváleno.

 

1 d. Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Člen zastupitelstva pan Ing. Petr Richter navrhl zvolit do funkce starosty pana Aleše Saidla. Předsedající dal hlasovat o návrhu na zvolení starostou obce Aleše Saidla. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Syrovátka volí starostou obce Syrovátka pana Aleše Saidla.

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0 Zdržel se 1

Usnesení č. 6/22 Z1 bylo schváleno.

Po zvolení starosty předal vedení zasedání dosavadní starosta Jaroslav Žalský panu Aleši Saidlovi (dále jen předsedající).

 

1 e. Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhu na funkci místostarosty. Člen zastupitelstva Pavel Rejmont navrhl zvolit do funkce místostarosty pana RNDr. Františka Bártu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Syrovátka volí místostarostou obce Syrovátka pana RNDr. Františka Bártu.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 1

Usnesení č. 7/22 Z1 bylo schváleno.

 

Ad 2/ Zřízení finančního a kontrolního výboru

2 a. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta ani osoba zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý bude mít tři členy. Jiný návrh nebyl podán. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Syrovátka zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 8/22 Z1 bylo schváleno.

 

2 b. Volba předsedy finančního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány tyto návrhy. Předsedající Saidl navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru paní Ing. arch. Janu Marečkovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Syrovátka volí předsedou finančního výboru paní Ing. arch. Janu Marečkovou.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 1

Usnesení č. 9/22 Z11 bylo schváleno

 

2 c. Volba předsedy kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podána následující návrhy. Předsedající Saidl navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Pavla Rejmonta. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Syrovátka volí předsedou kontrolního výboru Pavla Rejmonta.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 1

Usnesení č. 10/22 Z1 bylo schváleno.

 

2 d. Volba členů finančního a kontrolního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány následující návrhy. Předsedající Saidl navrhl zvolit členem finančního výboru paní Boženu Duškovou a Alenu Kakrdovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Syrovátka volí členy finančního výboru paní Boženu Duškovou a Alenu Kakrdovou.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 11/22 Z1 bylo schváleno.

 

2 e. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy. Předsedající navrhl zvolit členem kontrolního výboru pana Ing. Petra Richtera a Daniela Renčína. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Syrovátka volí členy kontrolního výboru pana Ing. Petra Richtera a pana Daniela Renčína.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 12/22 Z1 bylo schváleno.

 

Ad 3/ Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a  nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,  poskytována měsíční odměna ve výši:

starosta                                                                                         20.800,-Kč, 

místostarosta                                                                               18.720,- Kč,

předseda výboru                                                                           2.080,- Kč,

člen výboru zastupitel                                                                   1.733,- Kč,

člen výboru který není členem zastupitelstva obce                 1.560,- Kč,

zastupitel                                                                                           800,- Kč.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Syrovátka v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zá­kona o obcích stanoví odměnu za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:

starosta                                                                                         20.800,-Kč, 

místostarosta                                                                                18.720,- Kč,

předseda výboru                                                                             2.080,- Kč,

člen výboru zastupitel                                                                    1.733,- Kč,

člen výboru který není členem zastupitelstva obce                  1.560,- Kč,

zastupitel                                                                                            800,- Kč.

 

Odměny budou poskyto­vány ode dne 20. 10. 2022.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 13/22 Z1 bylo schváleno.

 

Ad 4/ Zvolení zástupců na jednáních Mikroregionu Urbanické brázdy

Předsedající Saidl oznámil, že zastupitelstvo obce musí zvolit 2 statutární zástupce obce na jednání Mikroregionu Urbanické brázdy. Předsedající Saidl navrhuje pana RNDr. Františka Bártu a místostarosta RNDr. Bárta navrhuje Aleš Saidla. Oba navrhovaní s kandidaturou souhlasí.

Návrh usnesení:

Statutárním zástupcem obce Syrovátky na jednáních Mikroregionu Urbanické brázdy bude za obec Aleš Saidl a RNDr. František Bárta.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 14 /22 Z1 bylo schváleno.

 

 

Ad 5/Diskuze

          V rámci diskuze se vzájemně informovali členové zastupitelstva a veřejnost o rámcových cílech a plánech v rámci tohoto volebního období.

První akcí pro veřejnost bude rozsvěcení vánočního stromu a zahájení adventu v neděli dne 27. 11.

 

Předsedající ukončil jednání zastupitelstva v 18:00 hodin.

 

Přílohy zápisu:

Prezenční listina
Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 25.10.2022

 

Zapisovatel:                          RNDr. František Bárta

Ověřovatelé podpisu:         Alena Kakrdová                        dne

                                               Ing. arch. Jana Marečková     dne

 

Starosta                                Aleš Saidl                                  dne

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>