Volby do obecních zastupitelstev a do Senátu 10. - 11. října 2014

Datum vydání: 23.06.2014

V pátek 20. června bylo ve Sbírce zákonů pod č. 112/2014 zveřejněno rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí. Tímto rozhodnutím byly vyhlášeny rovněž volby do Senátu v některých volebních obvodech (v Královéhradeckém kraji letos proběhnou volby do Senátu ve volebním obvodu č. 39 se sídlem v Trutnově, ve volebním obvodu č. 45 se sídlem v Hradci Králové a ve volebním obvodu č. 48 se sídlem v Rychnově nad Kněžnou). Dny konání voleb do zastupitelstev obcí i voleb do Senátu byly prezidentem stanoveny na pátek 10. října a sobotu 11. října 2014.

 

Volby do zastupitelstva obce Syrovátka:

Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu,že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 11. 10. 2014, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 11. 10. 2014, dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních úmluv. Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupitelstev obcí je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), výkon vojenské základní nebo náhradní služby nebo služba vojáka z povolání v zahraničí

Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají. Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.

Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu. Voliče, který není státním občanem České republiky, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen pro volby podle tohoto zákona, jestliže tento volič prokáže státní občanství státu (EU) a dále přihlášení se k trvalému pobytu v obci. Z dodatku stálého seznamu voličů lze voliče vyškrtnout na jeho vlastnížádost nebo z důvodu pozbytí práva volit.

Občan, který po sestavení stálého seznamu voličů nabude nebo pozbude práva volit, bude do tohoto seznamu zapsán nebo z něho vyškrtnut. Každý volič může být zapsán pouze v jednom stálém seznamu voličů nebo dodatku stálého seznamu voličů. Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřaděověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

U voliče, u kterého nastala překážka ve výkonu volebního práva, se tato skutečnost poznamená v seznamu.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 8. 10. 2014, obecní úřad seznam v 16.00 hodin uzavře.

 

V první den voleb – v pátek 10. 10. 2014 proběhne hlasování od 14.00 hodin do 22.00 hodin, druhý den voleb – v sobotu 11. 10. 2014 se bude hlasovatod 8.00 hodin do 14.00 hodin. Sčítání hlasů proběhne v sobotu 11. 10. 2014 ihned po uzavření volebních místností. Každý volič může v týchž volbách do zastupitestev obcí hlasovat pouze jednou.

Odkaz na informace a vzory pro volební strany, zpracované na stránkách města Hradce Králové:

http://www.hradeckralove.org/urad/informace-a-vzory-pro-volebni-strany

 

Podle předběžné informace (oficiální bude zveřejněna registračním úřadem 17. července) je potřebný počet podpisů na peticích v Syrovátce 21 podpisů (nezávislí kandidáti) nebo 30 podpisů (sdružení nezávislých kandidátů).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Volby do Senátu:

Právo volit do Senátu Parlamentu ČR má občan obce za předpokladu,že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 11. 10. 2014, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Voličský průkaz pro volby do Senátu se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, popřípadě voličům zapsaným ve zvláštním seznamu.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 20. 6. 2014, a to buďosobně u příslušného úřadu (obecní úřad v místě trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán) do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 8. 10. 2014 nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 3. 10. 2014 tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podoběpodepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 25.09.2014 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 8. 10. 2014, obecní úřad seznam v 16.00 hodin uzavře.

 

V první den voleb – v pátek 10. 10. 2014 proběhne hlasování od 14.00 hodin do 22.00 hodin, druhý den voleb – v sobotu 11. 10. 2014 se bude hlasovatod 8.00 hodin do 14.00 hodin. Sčítání hlasů proběhne v sobotu 11. 10. 2014 ihned po uzavření volebních místností. Každý volič může v týchž volbách do Senátu Parlamentu ČR hlasovat pouze jednou.

 

_____________________________________________________________________________

 

Odkaz na další informace k volbám:

http://www.mvcr.cz/volby.aspx

 

Informace budou postupně doplňovány a aktualizovány.

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>