VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021)

Datum vydání: 10.05.2021

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021)

 

Návrh  zprávy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), pořídil podle požadavku § 42 odst. 1 stavebního zákona návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021), který ve svém obsahu stanoví požadavky na Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje je povinen podle požadavku § 42 odst. 2 stavebního zákona doručit návrh zprávy o uplatňování veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Tato veřejná vyhláška je vyvěšena na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, včetně elektronické úřední desky, a na úředních deskách všech obecních úřadů Královéhradeckého kraje, rovněž včetně elektronických. V souladu s ustanovením § 20 odst. 1 stavebního zákona je možné se s návrhem Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021) seznámit ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje:

a) na internetových stránkách Královéhradeckého kraje www.kr-kralovehradecky.cz, odrážka „rozvoj kraje, dotace“, sekce „územní plánování“ po rozkliknutí odrážky „Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje – zpráva o uplatňování“ nebo přímo na odkaze: https://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=160

b) nebo v listinné podobě: na odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, kancelář č. N2.416 (2.NP), v rámci úředních hodin, uvedených na internetových stránkách Královéhradeckého kraje nebo v jiný čas po předchozí telefonické dohodě.

Podle § 42 odst. 2 stavebního zákona do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky může každý k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021), uplatnit písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Adresa pro zasílání připomínek: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Závěrem připomínáme, že zásady územního rozvoje dle § 36 odst. 3 stavebního zákona v nadmístních souvislostech území kraje a v měřítku 1:100 000, zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí. Zásady územního rozvoje ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo navazujícím rozhodnutím.

 

 

Ing. Petr Háp

vedoucí oddělení územního plánování

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>