Veřejná vyhláška - vydání opatření obecné povahy: Změna č. 2 Územního plánu Syrovátka

Datum vydání: 22.04.2021

OBEC SYROVÁTKA

Syrovátka 69, 503 27

Královéhradecký kraj

 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

oznámení o vydání opatření obecné povahy

a vyhotovení úplného znění Územního plánu

Zastupitelstvo Obce Syrovátka, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební zákon)

oznamuje

v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen: správní řád)

vydání opatření obecné povahy:

Změna č. 2 Územního plánu Syrovátka

o kterém rozhodlo na svém zasedání dne 16.3.2021 v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona, za použití § 171 a následujících správního řádu.

Zastupitelstvo Obce Syrovátka současně oznamuje, že Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, jako úřad územního plánování dle § 6 odst. 1 stavebního zákona, který je příslušným pořizovatelem, zajistil v souladu s ustanovením § 55 odst. 5 stavebního zákona vyhotovení

Územního plánu Syrovátka

 zahrnujícího úplné znění po vydání jeho Změny č.2

Opatření obecné povahy „Změna č. 2 Územního plánu Syrovátka“ a úplné znění Územního plánu Syrovátka (dále jen ÚP Syrovátka) po vydání jeho Změny č.2 se týká všech vlastníků pozemků a staveb v katastrálním území Syrovátka, dotčených řešením změny a úplného znění územního plánu.

Základní údaje o obsahu opatření obecné povahy (tj. o obsahu změny územního plánu a jejího odůvodnění) a o obsahu úplného znění územního plánu jsou zveřejněny na úředních deskách Obecního úřadu Syrovátka.

Změna č.2 ÚP Syrovátka a její odůvodnění obsahuje:

- Změna č.2           Textová část

                            Grafická část

                            1 Výkres základního členění území - výřez                                     1 : 5 000

                            2 Hlavní výkres - výřez                                                             1 : 5 000  

                            3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - výřez      1 : 5 000

- ODŮVODNĚNÍ     Textová část

            Grafická část

            4 Koordinační výkres - výřez                                                         1 : 5 000

            5 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - výřez                     1 : 5 000

Úplné znění územního plánu obsahuje:

                            Textová část

                            Grafická část

                            I.1 Výkres základního členění území                                              1 : 5 000

                            I.2 Hlavní výkres                                                                      1 : 5 000

                            I.3 Technická infrastruktura – vodovod, kanalizace                           1 : 5 000

                            I.4 Technická infrastruktura – elektro, plynovod, vedení TKO              1 : 5 000

                            I.5 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací                1 : 5 000

  II. Koordinační výkres                                                                      1 : 5 000

 

Celý obsah opatření obecné povahy, včetně jeho odůvodnění a obsah úplného znění územního plánu jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových adresách https://www.hradeckralove.org

Opatření obecné povahy Změna č.2 ÚP Syrovátka, včetně odůvodnění, a úplné znění ÚP Syrovátka po vydání jeho změny č.2 jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Syrovátka a na odboru hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.

 

Poučení

Proti Změně č.2 Územního plánu Syrovátka, vydané formou opatření obecné povahy, nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy „Změna č. 2 Územního plánu Syrovátka“ nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 55c stavebního zákona dnem doručení této veřejné vyhlášky s oznámením o vydání opatření obecné povahy a o vyhotovení úplného znění Územního plánu Syrovátka po vydání jeho změny č.2 (podle ustanovení § 173 odst.1 správního řádu) – tj. patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce obce Syrovátka.

„Změna č.2 Územního plánu Syrovátka“ a úplné znění ÚP Syrovátka po vydání jeho Změny č.2 budou po nabytí účinnosti opatření obecné povahy uloženy na Obecním úřadu Syrovátka (Obec Syrovátka), včetně dokladů o jeho pořizování.

„Změnu č.2 Územního plánu Syrovátka“ a úplné znění ÚP Syrovátka po vydání jeho Změny č.2, opatřené záznamem o účinnosti, poskytne pořizovatel Magistrátu města Hradec Králové (stavebnímu úřadu a územního plánování) a Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

 

 

 

Aleš Saidl                                                                                                            Jaroslav Žalský                místostarosta obce                                                                                                starosta obce

razítko

 

 

 

 

 

Tato vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce:

 

Vyvěšeno dne: 22.04.2021                

 

Sejmuto dne: ....................................

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky na úřední desce a elektronické úřední desce.

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>