Veřejná vyhláška obce Syrovátka - zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací

Datum vydání: 13.05.2021

                                                              R O Z H O D N U T Í

Podle § 3, odst.1, zák.č.13/1997 Sb. v platném znění

 

Veřejnou vyhláškou

Podle § 25,odst.1 a § 144,odst.6 Správního řádu v platném znění

 

 

Obecní úřad v Syrovátce, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve smyslu ust. § 40, odst.5, písm.a), zákona č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích v platném znění a ust. § 109,odst.3,písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění rozhodl, ve správním řízení o návrhu obce Syrovátka, o zařazení níže uvedených pozemních komunikací do kategorie místních komunikací,  t a k t o:

 

1.    Účelová pozemní komunikace vedená po pozemku parc.č. 151,  zapsaná na LV č.10001 pro obec Syrovátka a kat.území 761826 Syrovátka, u Katastrálního úřadu-pracoviště Hradec Králové jako ostatní plocha-ostatní komunikace v délce 810 metrů,označená místně jako 1 c, 

a

2.    Účelová pozemní komunikace vedená po pozemku parc.č. 21/14,  zapsaná na LV č.10001 pro obec Syrovátka a kat.území 761826 Syrovátka, u Katastrálního úřadu-pracoviště Hradec Králové jako ostatní plocha-ostatní komunikace v délce 170 metrů,označená místně jako 2 c, 

a

3.    Účelová pozemní komunikace vedená po pozemku parc.č. 373/1,  zapsaná na LV č.10001 pro obec Syrovátka a kat.území 761826 Syrovátka, u Katastrálního úřadu-pracoviště Hradec Králové jako ostatní plocha-ostatní komunikace v délce 75 metrů,označená místně jako 3 c,

a

4.    Účelová pozemní komunikace vedená po pozemku parc.č. 271,  zapsaná na LV č.10001 pro obec Syrovátka a kat.území 761826 Syrovátka, u Katastrálního úřadu-pracoviště Hradec Králové jako ostatní plocha-ostatní komunikace v délce 285 metrů,označená místně jako 1 d, 

a

5.    Účelová pozemní komunikace vedená po pozemku parc.č. 271,  zapsaná na LV č.10001 pro obec Syrovátka a kat.území 761826 Syrovátka, u Katastrálního úřadu-pracoviště Hradec Králové jako ostatní plocha-ostatní komunikace v délce 177 metrů,označená místně jako 2 d,

a

6.    Účelová pozemní komunikace vedená po pozemku parc.č. 271,  zapsaná na LV č.10001 pro obec Syrovátka a kat.území 761826 Syrovátka, u Katastrálního úřadu-pracoviště Hradec Králové jako ostatní plocha-ostatní komunikace v délce 162 metrů,označená místně jako 3 d,

a

7.    Účelová pozemní komunikace vedená po pozemku parc.č. 215,  zapsaná na LV č.10001 pro obec Syrovátka a kat.území 761826 Syrovátka, u Katastrálního úřadu-pracoviště Hradec Králové jako ostatní plocha-ostatní komunikace v délce 191 metrů,označená místně jako 4 d,

a

8.    Účelová pozemní komunikace vedená po pozemku parc.č. 215,  zapsaná na LV č.10001 pro obec Syrovátka a kat.území 761826 Syrovátka, u Katastrálního úřadu-pracoviště Hradec Králové jako ostatní plocha-ostatní komunikace v délce 207 metrů,označená místně jako 5 d,

a

9.    Účelová pozemní komunikace vedená po pozemku parc.č. 223,  zapsaná na LV č.10001 pro obec Syrovátka a kat.území 761826 Syrovátka, u Katastrálního úřadu-pracoviště Hradec Králové jako ostatní plocha-ostatní komunikace v délce 208 metrů,označená místně jako 6 d,

a

10.  Účelová pozemní komunikace vedená po pozemku parc.č. 205,  zapsaná na LV č.10001 pro obec Syrovátka a kat.území 761826 Syrovátka, u Katastrálního úřadu-pracoviště Hradec Králové jako ostatní plocha-ostatní komunikace v délce 196 metrů,označená místně jako 7 d,

a

11.  Účelová pozemní komunikace vedená po pozemku parc.č. 189/5,  zapsaná na LV č.10001 pro obec Syrovátka a kat.území 761826 Syrovátka, u Katastrálního úřadu-pracoviště Hradec Králové jako ostatní plocha-ostatní komunikace v délce 102 metrů,označená místně jako 8 d,

a

12.  Účelová pozemní komunikace vedená po pozemku parc.č. 182,  zapsaná na LV č.10001 pro obec Syrovátka a kat.území 761826 Syrovátka, u Katastrálního úřadu-pracoviště Hradec Králové jako ostatní plocha-ostatní komunikace v délce 181 metrů,označená místně jako 9 d,

a

13.  Účelová pozemní komunikace vedená po pozemku parc.č. 74/3,  zapsaná na LV č.10001 pro obec Syrovátka a kat.území 761826 Syrovátka, u Katastrálního úřadu-pracoviště Hradec Králové jako ostatní plocha-ostatní komunikace v délce 308 metrů,označená místně jako 10 d,

a

14.  Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 36/1, 36/5,  zapsaných na LV č.10001 pro obec Syrovátka a kat.území 761826 Syrovátka, u Katastrálního úřadu-pracoviště Hradec Králové jako ostatní plocha-ostatní komunikace v délce 255 metrů,označená místně jako 11 d,

a

15.  Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 36/1, 153/1, 154/4, 428/5, 428/6, zapsaných na LV č.10001 pro obec Syrovátka a kat.území 761826 Syrovátka, u Katastrálního úřadu-pracoviště Hradec Králové jako ostatní plocha-ostatní komunikace v délce 180 metrů,označená místně jako 12 d,

a

16.  Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 162, 402, 428/13, zapsaných na LV č.10001 pro obec Syrovátka a kat.území 761826 Syrovátka, u Katastrálního úřadu-pracoviště Hradec Králové jako ostatní plocha-ostatní komunikace v délce 186 metrů,označená místně jako 13 d,

a

17.  Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 400, 428/15, zapsaných na LV č.10001 pro obec Syrovátka a kat.území 761826 Syrovátka, u Katastrálního úřadu-pracoviště Hradec Králové jako ostatní plocha-ostatní komunikace v délce 96 metrů,označená místně jako 14 d,

a

18.  Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 172/3, 401, 428/14 zapsaných na LV č.10001 pro obec Syrovátka a kat.území 761826 Syrovátka, u Katastrálního úřadu-pracoviště Hradec Králové jako ostatní plocha-ostatní komunikace v délce 98 metrů,označená místně jako 15 d,

a

19.  Účelová pozemní komunikace vedená po pozemku parc. č. 428/4,  zapsaná na LV č.10001 pro obec Syrovátka a kat.území 761826 Syrovátka, u Katastrálního úřadu-pracoviště Hradec Králové jako ostatní plocha-ostatní komunikace v délce 153 metrů,označená místně jako 16 d,

a

20.  Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 205, 428/3 zapsaných na LV č.10001 pro obec Syrovátka a kat.území 761826 Syrovátka, u Katastrálního úřadu-pracoviště Hradec Králové jako ostatní plocha-ostatní komunikace v délce 188 metrů,označená místně jako 17 d,

a

21.  Účelová pozemní komunikace vedená po pozemku parc. č. 36/3,  zapsaná na LV č.10001 pro obec Syrovátka a kat.území 761826 Syrovátka, u Katastrálního úřadu-pracoviště Hradec Králové jako ostatní plocha-ostatní komunikace v délce 454 metrů,označená místně jako 18 d,

a

22.  Účelová pozemní komunikace vedená po pozemcích parc.č. 271, 428/2 zapsaných na LV č.10001 pro obec Syrovátka a kat.území 761826 Syrovátka, u Katastrálního úřadu-pracoviště Hradec Králové jako ostatní plocha-ostatní komunikace v délce 160 metrů,označená místně jako 19 d,

a

23.  Účelová pozemní komunikace vedená po pozemku parc. č. 311,  zapsaná na LV č.10001 pro obec Syrovátka a kat.území 761826 Syrovátka, u Katastrálního úřadu-pracoviště Hradec Králové jako ostatní plocha-ostatní komunikace v délce 13 metrů,označená místně jako 20 d,

a

24.  Účelová pozemní komunikace vedená po pozemku parc. č. 271,  zapsaná na LV č.10001 pro obec Syrovátka a kat.území 761826 Syrovátka, u Katastrálního úřadu-pracoviště Hradec Králové jako ostatní plocha-ostatní komunikace v délce 29 metrů,označená místně jako 21 d,

a

25.  Účelová pozemní komunikace vedená po pozemku parc. č. 271,  zapsaná na LV č.10001 pro obec Syrovátka a kat.území 761826 Syrovátka, u Katastrálního úřadu-pracoviště Hradec Králové jako ostatní plocha-ostatní komunikace v délce 12 metrů,označená místně jako 22 d,

        

 

se, na návrh obce Syrovátka a v souladu s ust. § 3, odst. 1, 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, tímto rozhodnutím zařazují  do kategorie  m í s t n í   k o m u n i k a c e  a budou takto zapsány v pasportu místních komunikací.

 

Odůvodnění

Pozemní komunikace 1c až 3c slouží převážně místní dopravě na území obce Syrovátka, čímž splňují znaky uvedené pro tuto kategorii v ust. § 6, odst.1, zákona o pozemních komunikacích a svým dopravně-technickým stavem a dopravním významem pak znaky místní komunikace III. třídy  ve smyslu ust. § 6, odst.3,písm. c,  uvedeného zákona.

Pozemní komunikace 1d až 22d slouží převážně místní dopravě na území obce Syrovátka, čímž splňují znaky uvedené pro tuto kategorii v ust. § 6, odst.1, zákona o pozemních komunikacích a svým dopravně-technickým stavem a dopravním významem pak znaky místní komunikace IV. třídy  ve smyslu ust. § 6, odst.3,písm.d uvedeného zákona.

 

 

Je obecný zájem na tom, aby tyto byly užívány účastníky silničního provozu k uvedenému účelu bez omezení, provoz na těchto plně podléhal režimu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a provozu na nich pak režimem zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění. Současně tím dojde k jednoznačnějšímu vymezení práv a povinností jak správce dotčených komunikací, tak i uživatelů.

Na základě zjištěných a uvedených skutečností a naplnění zákonných důvodů, silniční správní úřad rozhodl, jak shora uvedeno.

 

Poučení:

     Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, a to cestou Obecního úřadu v Syrovátce, u něhož se odvolání podává.

                                                                                                         

 

 

 

 

 

Jaroslav Žalský                                                                                 Aleš Saidl

……………………………                                                                 ……………………….

starosta                                                                                             místostarosta

 

                                                                                   

 

 

 

Rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce

 

 

Vyvěšeno dne:

 

Sňato dne      :                                                                         Podpis odp.osoby

 

 

 

 

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>