Veřejná vyhláška obce Syrovátka - povolení prodeje vozidla, odstaveného na místní komunikaci

Datum vydání: 13.05.2021

 

R O Z H O D N U T Í

Podle § 19, odst.4, zák.č.13/1997 Sb. v platném znění

 

Veřejnou vyhláškou

Podle § 25, odst.1 a § 144, odst. 6 Správního řádu v platném znění

 

Obecní úřad v Syrovátce, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve smyslu ust. § 40, odst.5, písm. a), zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a ust. § 109, odst.3, písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění r o z h o d l, ve správním řízení o návrhu obce Syrovátka, na povolení prodeje vozidla odstaveného na místní komunikaci IV. třídy na parc. č. 215, t a k t o:

 

  1. Vozidlo KIA SPORTAGE, VIN U5YPC814ABL013156 se na návrh obce dle § 19d, odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění povoluje prodat licitací.        

 

 

Odůvodnění

Vozidlo podle § 19, odst.2, písm. h, zákona č.13/1997 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích nesmělo být provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou po dobu více než 6 měsíců. Vlastník pozemní komunikace vyzval provozovatele silničního vozidla, které je v rozporu s § 19 odst. 2 písm. h) odstaveno na místní komunikaci, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, nebo vozidlo odstranil a odstavil mimo takovou pozemní komunikaci. Na základě § 19d, odst. 5 zákona bylo provedeno ztotožnění majitele a provozovatele vozidla pomocí Místního úřadu Bratislava-Ružinov. Dle vyjádření Oddělení veřejně prospěšných služeb a veřejného pořádku tohoto úřadu byla majitelem a držitelem vozidla společnost SGWS s.r.o., Sinokvetná 1569/21, BA-Ružinov. Dle § 19d, odst. 1 zákona byla oslovena doporučeným dopisem společnost „Výzvou na odstranění důvodu, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích“ (dále jen Výzva). Dopis se vrátil jako nedoručený, z tohoto důvodu bylo využito ustanovení § 19b, odst. 7 zákona a „Výzva“ byla zveřejněna na úřední desce obce s vyvěšením 4. 1. 2021 a sejmutím 5. 3. 2021. Po uplynutí této doby byla na úřední desce obce uveřejněna dle § 19d, odst. 2 zákona „Výzva na vyzvednutí vozidla“ s vyvěšením 9. 3. 2021 a sejmutím 9. 4. 2021. Ve lhůtě 3 měsíců od uveřejnění výzvy na úřední desce obce Syrovátka si majitel nevyzvedl výše uvedené silniční vozidlo a na základě této skutečnosti dle § 19d, odst. 4 zákona požádal majitel komunikace silniční správní úřad příslušný podle pozemní komunikace o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě. Vlastník (obec Syrovátka) pozemní komunikace je oprávněn prodat vozidlo na náklady jeho provozovatele. § 19b odst. 4 až 6 a 8 se použijí přiměřeně.

Poučení:

     Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, a to cestou Obecního úřadu v Syrovátce, u něhož se odvolání podává.

                                                                                                         

 

 

 

 

 

Jaroslav Žalský                                                                                 Aleš Saidl

……………………………                                                                 ……………………….

starosta                                                                                             místostarosta

 

                                                                                   

 

 

 

Rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce

 

 

Vyvěšeno dne:

 

Sňato dne:                                                                         Podpis odp. osoby

 

 

 

 

 

 

 

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>