Veřejná vyhláška

Datum vydání: 16.06.2006

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
O SLOUČENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ SE STAVEBNÍM A ZAHÁJENÍ SLOUČENÉHO ŘÍZENÍ


ČEZ Distribuce a.s., Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2, IČ 27232425

(dále jen "stavebník") dne 3.5.2006 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Stavební úpravy vedení NN v části U nádraží Dobřenice, SyrovátkaUsnesením ze dne 13.6.2006 sloučil Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební územní řízení se stavebním. Usnesení bylo poznamenáno do spisu.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení, sloučené s územním řízením.

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e) a § 118 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, které podle § 32 odst. 3 stavebního zákona slučuje s územním řízením. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a pro dané území je zpracována územně plánovací dokumentace, upouští ve smyslu § 36 odst. 2 a § 61 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření.

Účastníci řízení mohou své námitky podat do

28.7.2006,

jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, úřední dny pondělí a středa od 8 hod. do 17hod.).

Popis stavby:

Z TS č. 201 se provedou dva nové, kabelové vývody AYKY 3Bx240+120, z nichž jeden končí v novém plastovém pilíři SR402/PPW1 umístěným před prodejnou stavebnin, z něho se provede kabelový vývod AYKY 3Bx120+70 na první betonový sloup/směr Dobřenice/ dále již pokračuje svazkový vodič 4x AES 120 na betonových sloupech, ze kterých jsou jednotlivé domy částečně napojeny pomocí vrchních přípojek zhotovených závěsným kabelem AYKY z 4Bx16, částečně jsou domy napojeny pomocí hlavního domovního vedení zhotovené kabelem CYKY 4Bx16 uloženým v zemi. Z pilíře SR402, který je umístěn před prodejnou stavebnin je proveden druhý, kabelový vývod AYKY 3Bx240+120, který smyčkuje jednotlivé domy od čp. 70 až po čp. 119, tento kabel končí v pilíři SR402, umístěným před čp. 64, do tohoto pilíře je přiveden druhý kabelový vývod z TS č. 201, ze kterého jsou pomocí kabelu AYKY 3Bx240+120 smyčkově napojeny jednotlivé domy od čp. 65 /včetně drážního domku/ až po čp. 81. Jednotlivé přípojkové skříně /pilíře/ pro jednotlivé domy jsou umístěny na pozemcích jednotlivých rodinných domů.

Stávající vrchní vedení v obci Syrovátka, které navazuje na toto nové /rekonstruované/ vedení a které již není předmětem této rekonstrukci se u čp. 92 a čp. 91 pomocí nových pilířů SR302/PPW1 a nových betonových sloupů napojí na tento rozvod, u čp. 81 bude stávající vrchní vedení ukončeno na novém betonovém sloupu a nebude připojeno na nové /rekonstruované/. Stávající vrchní vedení bude demontováno.

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.

K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při projednávání územně plánovací dokumentace se podle § 61 odst. 1 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Petr Zima

oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřaduPříloha :

- 2x přehledná situace v měřítku 1:1000 (k vyvěšení)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.Doručí se : k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení

Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Obec Dobřenice, 503 25

Obec Syrovátka, 503 27


dotčené správní úřady
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, Československé armády 408, 502 00 H.K.
Drážní úřad oblast Praha, Wilsonova 80, 121 06 Praha 2

Obdrží na vědomí:ČEZ Distribuce a.s., Sladkovského 215, 500 02 Hradec KrálovéE - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>