Schválený Závěrečný účet obce Syrovátka za rok 2022

Datum vydání: 22.05.2023

 

Schválený Závěrečný účet obce Syrovátka na rok 2022

 

(§ 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

 

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2022 (údaje jsou v Kč)

 

 

Schválený rozpočet

Rozpočtová opatření

Upravený rozpočet

Plnění k 31.12.2022

% plnění k upravenému rozpočtu

Třída 1 – Daňové příjmy

5.654.850,00

1.684.457,63

7.339.307,63

7.339.307,63

100,0

Třída 2 – Nedaňové příjmy

703.772,00

38.451,93

742.223,93

742.223,93

100,0

Třída 3 – Kapitálové příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

100,0

Třída 4 – Přijaté transfery

1.842.752,00

88.510,48

1.907.085,78

1.931.262,48

101,3

Příjmy celkem

8.201.374,00

1.787.243,34

9.988.617,34

10.012.794,04

100,2

Konsolidační položky (převody mezi vlastními účty)

0,00

0,00

0,00

24.176,70

 

Příjmy celkem (po konsolidaci)

8.201.374,00

1.787.243,34

9.988.617,34

9.988.617,34

100,0

 

 

 

 

 

 

Třída 5 – Běžné výdaje

4.968.270,00

-670.366,71

4.297.903,29

4.322.079,99

100,6

Třída 6 – Kapitálové výdaje

6.200.000,00

-1.327.776,01

4.872.223,99

4.872.223,99

100,0

Výdaje celkem

11.168.270,00

-1.998.142,72

9.170.127,28

9.194.303,98

100,3

Konsolidační položky (převody mezi vlastními účty)

0,00

0,00

0,00

-24.176,70

 

Výdaje celkem (po konsolidaci)

11.168.270,00

-1.998.142,72

9.170.127,28

9.170.127,28

100,0

8118 – Aktivní krátkodobé operace

 

 

 

-5.000.000,00

 

8115 - Změny prostředků na účtech

2.966.896,00

 

-818.490,06

-818.490,06

 

 

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky), případně na úřední desce obce.

 

 

Rozpočet obce

 

Rozpočet obce na rok 2022 byl schválen dne 08.12.2021, rozpočet byl schválen jako schodkový: příjmy 8.201.374,00 Kč, výdaje 11.168.270,00 Kč. Schodek rozpočtu byl kryt ze zůstatku na běžných účtech obce.

V průběhu roku bylo provedeno šest rozpočtových změn, kde byly zařazeny nové, nepředvídané příjmy a nové nepředvídané výdaje. Rovněž byly provedeny přesuny rozpočtových prostředků s ohledem na skutečné výdaje. V rozpočtových změnách byly zohledněny i získané dotace.

 

Údaje o schváleném rozpočtu, upraveném rozpočtu a plnění rozpočtu jsou uvedeny v podrobném členění ve „Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, sestavený k 31. 12. 2022“ (výkaz Fin 2 – 12 M), který je přílohou závěrečného účtu.

 

Příjmy rozpočtu zůstaly ve třídě 1 byly překročeny především díky vyšším daňovým výnosům, vybíraných státem a převáděným obcím. Třída 2 nedaňových příjmů zůstala nenaplněna v bytovém hospodářství (nájmy + související zálohy na energie) a v příjmech za kulturní akce, vyšší než plánované byly naopak příjmy za stočné, od EKO-KOMu za třídění odpadu a v přijatých úrocích ze zřízeného termínovaného vkladu. Příjmy třídy 3 (kapitálové příjmy) nebyly použity. Navýšení příjmů ve třídě 4 – kompenzační bonus Cov-2, dále přijaté dotace v průběhu roku, podrobně popsané dále v textu.

 

Výdaje – proti schválenému rozpočtu došlo k nejvýraznější změně v paragrafu 2219 ostatních komunikací (chodníků), kde došlo k velké úspoře financí za stavební práce na akci „Chodník s vjezdy a lávka pod Třesickým potokem“. Významná úspora oproti rozpočtu je rovněž v paragrafu 6171 místní správy, 3745 péči o místní zeleň, § 3639 územního rozvoje, § 3631 veřejného osvětlení.  

Vyšší výdaje byly pouze v paragrafech 3612 bytového hospodářství (výměny dvou plynových kotlů v bytech), § 3341 místního rozhlasu (výměna vedení v horní části obce), § 3633 (platba za přeložku elektriky).

 

 

Stav účtů:

 

01.01.2022

Běžný účet u České spořitelny:

1080846309 / 0800

5.116.578,16 Kč

Běžný účet u České národní banky:

94-10413511 / 0710

4.348.942,19 Kč

Vkladový účet u České spořitelny (prostředky na obnovu kanalizace)

3367002399 / 0800

180.000,00 Kč

-------------------------------------------

CELKEM

-------------------------------

-----------------------------

9.645.520,35 Kč

 

 

31.12.2022

Běžný účet u České spořitelny:

1080846309 / 0800

3.651.922,62 Kč

Běžný účet u České národní banky:

94-10413511 / 0710

1.612.087,79 Kč

Vkladový účet u České spořitelny (prostředky na obnovu kanalizace)

3367002399 / 0800

200.000,00 Kč

Vkladový účet u České spořitelny (termínovaný vklad)

336805419 / 0800

5.000.000,00 Kč

-------------------------------------------

CELKEM

-------------------------------

-----------------------------

10.464.010,41 Kč

 

 

Stav účelových fondů:

 

Obec netvoří účelové fondy a neprovozuje hospodářskou činnost.

 

 

 

 

Hospodaření s majetkem obce

 

V roce 2022 obec uzavřela Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., věcné břemeno se zřizuje na p.č. 36/3, 332/1 a 428/3 v k.ú.Syrovátka za jednorázovou úplatu 2.000,00 Kč. Usnesení zastupitelstva bylo schváleno 20.04.2022.

 

Obec rovněž uzavřela Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., VB se zřizuje na p.č. 215 v k.ú.Syrovátka za jednorázovou úplatu 2.000,00 Kč. Usnesení zastupitelstva bylo schváleno 12.10.2022.

 

Obec uzabřela Darovací smlouvu se Správou silnic Královéhradeckého kraje na převod pozemku p.č. 321/7 o výměře 519 m2 pozemku p.č. 321/8 v k.ú. Syrovátka o výměře 10 m2. Záměr byl vyvěšen od 16.03.2022 do 21.04.2022, usnesení zastupitelstva bylo schváleno 20.04.2022.

 

 

K 31.12.2022 byla provedena řádná inventarizace, o které byl proveden zápis. Zjištěné údaje odpovídají výkazu „Rozvaha organizačních složek státu, státních fondů, územně samosprávných celků a příspěvkových organizací, sestavená k 31.12.2022“, která je součástí závěrečného účtu.

 

 

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí a jiným rozpočtům

 

V průběhu roku obec čerpala a byly obci poskytnuty tyto dotace:

 

Dotace Státního fondu dopravní infrastruktury – projekt „Chodník s vjezdy a lávka pod Třesickým potokem – II. etapa“

ÚZ 91628 (investiční dotace v celkové výši 1.737.452,00 Kč, čerpáno 1.737.452,00 Kč, vráceno 0,00 Kč)

 

Prostřednictvím Krajského úřadu neinvestiční dotace na volby do Zastupitelstva obce Syrovátka

ÚZ 98187 (dotace 32.000,00 Kč, čerpáno 18.228,00 Kč, 09.01.2023 vráceno 13.772,00 Kč)

 

Prostřednictvím Krajského úřadu neinvestiční dotace na volby do funkce Prezidenta České republiky

ÚZ 98008 (dotace 9.800,00 Kč, čerpáno 592,00 Kč, 09.01.2023 vráceno 8.808,00 Kč)

 

Kompenzační bonus Cov-2

ÚZ 98043 – příjem ve výši 22.933,78 Kč

 

 

V průběhu roku obec přijala tyto finanční dary:

 

žádné

 

 

 

 

Poskytnuté dotace:

 

V průběhu roku obec poskytnula tyto dotace a transfery:

 

Knihovna města Hradce Králové – „Smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb“ – 6.000,00 Kč. Neinvestiční dotace byla knihovně poskytnuta na základě smlouvy, knihovna poskytnutou částku řádně vyúčtovala. Byla provedena finanční kontrola se závěrem, že dotace byla čerpána v souladu podle smlouvy a nevyplývá žádná povinnost vrácení poskytnutých finančních prostředků.

 

TJ Slavoj Syrovátka, z.s. – „Smlouva o poskytnutí dotace“ na provozní výdaje – 95.000,00 Kč. Vyčerpáno bylo 62.030,41 Kč, na účet obce bylo vráceno 32.969,59 Kč. Smlouvou s TJ Slavoj Syrovátka, z.s. byla stanovena finanční kontrola poskytnutých prostředků, kontrola byla provedena se závěrem, že dotace byla čerpána v souladu s podmínkami smlouvy a nevyplývá žádná povinnost vrácení vyúčtovaných finančních prostředků.

 

Myslivecký spolek Háj Osice – „Smlouva o poskytnutí dotace“ na provozní výdaje – 15.000,00 Kč. Smlouvou s Mysliveckým spolkem Háj Osice, z.s. byla stanovena finanční kontrola poskytnutých prostředků, kontrola byla provedena se závěrem, že dotace byla čerpána v souladu s podmínkami smlouvy a nevyplývá žádná povinnost vrácení poskytnutých finančních prostředků.

 

Obec Osice – příspěvek podle „Smlouvy o zřízení společné jednotky požární ochrany a poskytování příspěvku na její činnost“ – 35.000,00 Kč. Příspěvek obci Osice na požární ochranu byl příspěvek odeslán na základě podepsané smlouvy.

 

Mikroregion urbanická brázda – členský příspěvek – 22.100,00 Kč. Členský příspěvek byl odeslán na základě zaslané faktury.

 

Svaz měst a obcí České republiky – členský příspěvek – 3.631,00 Kč. Členský příspěvek byl odeslán na základě zaslané faktury.

 

V roce 2018 byla na základě Dohody o partnerství byla odeslána částka 260.700,00 Kč na předfinancování projektu „Revitalizace zeleně v Mikroregionu Urbanická brázda“. MRG Urbanická brázda zaslal 20.05.2022 vyúčtování, ze které vyplývá, že celá zaslaná částka byla použita na předfinancování projektu (20% podíl partnera na realizaci projektu) a vratka obci je 0,00 Kč.

 

 

V průběhu roku obec poskytnula tyto finanční dary:

 

žádné

 

 

Další informace:

 

Průběžně byla prováděna kontrola hospodaření, plnění rozpočtu a efektivní a hospodárné využívání finančních prostředků. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 

Podle právního předpisu, upravujícího rozpočtovou odpovědnost, dluh obce nepřekročil 60 % příjmů za poslední čtyři roky. Tím obec dodržuje pravidla zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti.

 

 

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022

 

Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno auditory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dne 15.09.2022 a 30.01.2023.

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření – Obec Syrovátka – za rok 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420 / 2004 Sb.).

 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 je přílohou k závěrečnému účtu (k nahlédnutí na Obecním úřadu).

 

 

Závěr:

 

Návrh na usnesení:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2022 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 bez výhrad.

 

 

Přílohy závěrečného účtu: (jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě, případně na úřední desce)

 

Účetní výkazy:

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, sestavený k 31.12.2022 (výkaz Fin 2 – 12 M),

Rozvaha organizačních složek státu, státních fondů, územně samosprávných celků a příspěvkových organizací, sestavená k 31.12.2022

Výkaz zisku a ztráty, sestavený k 31.12.2022

Příloha účetní závěrky, sestavená k 31.12.2022

Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu k 31.12.2022

Údaje o poskytnutých garancích k 31.12.2022

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru k 31.12.2022

 

Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření obce za rok 2022

Inventarizační zpráva 2022

 

 

Závěrečný účet obce Syrovátka byl schválen na veřejném zasedání obce Syrovátka dne 18.05.2023 s výsledkem „bez výhrad“.

 

 

 

 

                                                                                                           Aleš Saidl v. r.

                                                                                                            starosta obce

 

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>