Schválený Závěrečný účet obce Syrovátka za rok 2021

Datum vydání: 16.06.2022

 

Schválený závěrečný účet obce Syrovátka na rok 2021

(§ 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

 

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 (údaje jsou v Kč)

 

 

Schválený rozpočet

Rozpočtová opatření

Upravený rozpočet

Plnění k 31.12.2021

% plnění k upravenému rozpočtu

Třída 1 – Daňové příjmy

5.140.800,00

1.385.220,18

6.526.020,18

6.526.020,18

100,0

Třída 2 – Nedaňové příjmy

688.486,00

-23.733,27

664.752,73

664.752,73

100,0

Třída 3 – Kapitálové příjmy

0,00

32.603,00

32.603,00

32.603,00

100,0

Třída 4 – Přijaté transfery

105.000,00

142.795,00

247.795,00

267.812,58

108,1

Příjmy celkem

5.934.286,00

1.536.884,91

7.471.170,91

7.491,188,49

100,3

Konsolidační položky (převody mezi vlastními účty)

0,00

0,00

0,00

20.017,58

 

Příjmy celkem (po konsolidaci)

5.934.286,00

1.536.884,91

7.471.170,91

7.471.170,91

100,0

 

 

 

 

 

 

Třída 5 – Běžné výdaje

5.966.235,00

-2.164.090,52

3.802.144,48

3.822.162,06

100,5

Třída 6 – Kapitálové výdaje

5.348.029,00

-4.355.493,70

992.535,30

992.535,30

100,0

Výdaje celkem

11.314.264,00

-6.519.584,22

4.794.679,78

4.814.697,36

100,4

Konsolidační položky (převody mezi vlastními účty)

0,00

0,00

0,00

-20.017,58

 

Výdaje celkem (po konsolidaci)

11.314.264,00

-6.519.584,22

4.794.679,78

4.794.679,36

100,0

8124 – Uhrazené splátky dlouhodobého úvěru

-999.562,00

 

-999.562,00

-999.562,00

100,0

8115 - Změny prostředků na účtech

6.379.540,00

 

-1.676.929,13

-1.763.879,13

 

8901 – Operace z peněžních účtů, nemající charakter příjmů a výdajů

 

 

 

86.950,00 Kč

 

 

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky), případně na úřední desce obce.

 

 

Rozpočet obce

 

Rozpočet obce na rok 2021 byl schválen dne 09.12.2020, rozpočet byl schválen jako schodkový: příjmy 5.934.286,00 Kč, výdaje 11.314.264,00 Kč. Zůstatek na účtech byl částečně použit na splátky úvěru za stavbu splaškové kanalizace, a to ve výši 999.562,00 Kč.

V průběhu roku bylo provedeno šest rozpočtových změn, kde byly zařazeny nové, nepředvídané příjmy a nové nepředvídané výdaje. Rovněž byly provedeny přesuny rozpočtových prostředků s ohledem na skutečné výdaje. V rozpočtových změnách byly zohledněny i získané dotace.

 

Údaje o schváleném rozpočtu, upraveném rozpočtu a plnění rozpočtu jsou uvedeny v podrobném členění ve „Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, sestavený k 31. 12. 2021“ (výkaz Fin 2 – 12 M), který je přílohou závěrečného účtu.

 

Příjmy rozpočtu zůstaly ve třídě 1 byly překročeny především díky vyšším daňovým výnosům, vybíraných státem a převáděným obcím. Třída 2 nedaňových příjmů zůstala nenaplněna v bytovém hospodářství (nájmy + související zálohy na energie) a v příjmech za kulturních akce, vyšší než plánované byly naopak příjmy za stočné a od EKO-KOMu za třídění odpadu. Příjmy třídy 3 (kapitálové příjmy) jsou za prodej pozemku p.č. 200/3 v k.ú. Syrovátka. Navýšení příjmů ve třídě 4 – kompenzační bonus Cov-2, dále přijaté dotace v průběhu roku, podrobně popsané dále v textu.

 

Výdaje – proti schválenému rozpočtu došlo k nejvýraznější změně v paragrafech silnic a ostatních komunikací (chodníků), kde bylo ustoupeno od plánu zahájení výstavby k nových stavebním pozemkům. Převážná část dalších plánovaných výdajů byla rovněž nižší – největší úspory byly v činnosti místní správy, péče o vzhled obcí a zeleň, bytového i nebytového hospodářství. Nižší výdaje byly i u kulturních akcí a akcí pro děti, kde se opět projevily omezení možností pořádání takových akcí.

Vyšší výdaje byly pouze v paragrafech knihovnických činností z důvodu přijaté dotace, místního rozhlasu (byly realizovány jeho opravy), sportovního zařízení v majetku obce (poplatek za vynětí plochy multifunkčního hřiště ze ZPF), inženýrských sítí (doplatek ČEZ za připojení nových odběrných míst).

 

Obec má s Českou spořitelnou uzavřenou Smlouvu o úvěru na stavbu Kanalizace Syrovátka č. 11670/11/LCD. Smlouva byla uzavřena 25. 1. 2012, k ní byl 11.04.2012 uzavřen dodatek č. 1. Tento dodatek byl uzavřen na základě výzvy Ministerstva zemědělství, aby Smlouva o úvěru vyhověla všem podmínkám k proplácení části úroků z úvěru. Úvěr ve výši 10.269.322,00 Kč s úrokem 3,08 % p. a. splácela obec na základě Smlouvy o úvěru a dodatku č. 1 od 15.01.2013 v měsíčních splátkách jistiny ve výši 96.560 Kč. Poslední splátka ve výši 33.963,00 Kč byla uhrazena 15.11.2021. V roce 2021 obec zaplatila na úrocích 13.315,40 Kč.

 

Na základě uzavřené Smlouvy o úvěru obdržela obec Rozhodnutí Ministerstva zemědělství – Rozhodnutí čj. 40003/2012-MZE-15131. Podle něj ministerstvo proplácí část zaplacených z úvěru, čerpaného na stavbu hlavních stok kanalizace (zbývající část úvěru byla použita na přípojky a není proplácena). Na základě této smlouvy obec přijala z úroků, zaplacených od ledna do listopadu, proplacenou část ve výši 9.110,36 Kč.

 

Stav účtů:

 

01.01.2021

Běžný účet u České spořitelny:

1080846309 / 0800

3.602.240,63 Kč

Běžný účet u České národní banky:

94-10413511 / 0710

4.119.400,59 Kč

Vkladový účet u České spořitelny (prostředky na obnovu kanalizace)

3367002399 / 0800

160.000,00 Kč

Úvěrový účet u České spořitelny:

336805419 / 0800

  • 999.562,00 Kč

-------------------------------------------

CELKEM

-------------------------------

-----------------------------

6.882.079,22 Kč

 

 

31.12.2021

Běžný účet u České spořitelny:

1080846309 / 0800

5.116.578,16 Kč

Běžný účet u České národní banky:

94-10413511 / 0710

4.348.942,19 Kč

Vkladový účet u České spořitelny (prostředky na obnovu kanalizace)

3367002399 / 0800

180.000,00 Kč

Úvěrový účet u České spořitelny:

336805419 / 0800

0,00 Kč

-------------------------------------------

CELKEM

-------------------------------

-----------------------------

9.645.520,35 Kč

 

 

Stav účelových fondů:

 

Obec netvoří účelové fondy a neprovozuje hospodářskou činnost.

 

 

Hospodaření s majetkem obce

 

V roce 2021 obec uzavřela 04.03.2021 Kupní smlouvu o převodu vlastnictví nemovitých věcí na prodej pozemku p.č. 200/3 v k.ú. Syrovátka za dohodnutou kupní cenu 32.603,00 Kč. Usnesení o koupi bylo schváleno 03.03.2021.

 

K 31.12.2021 byla provedena řádná inventarizace, o které byl proveden zápis. Zjištěné údaje odpovídají výkazu „Rozvaha organizačních složek státu, státních fondů, územně samosprávných celků a příspěvkových organizací, sestavená k 31.12.2021“, která je součástí závěrečného účtu.

 

 

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí a jiným rozpočtům

 

V průběhu roku obec čerpala a byly obci poskytnuty tyto dotace:

 

Prostřednictvím Krajského úřadu neinvestiční dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

ÚZ 98071 (dotace 31.000,00 Kč, čerpáno 19.968,00 Kč, 12.01.2022 vráceno 14.032,00 Kč)

 

Dotace Ministerstva zemědělství – projekt „Kanalizace Syrovátka“

ÚZ 29021 (neinvestiční dotace v celkové výši 15.250,60 Kč na základě zaslaných potvrzení o zaplacených úrocích)

 

Dotace Ministerstva kultury – projekt „Zapojení knihovny Syrovátka do regionálního systému Tritius REKS Knihovny města Hradce Králové“

ÚZ 34053 (neinvestiční dotace ve výši 18.000,00 Kč, celá částka vyúčtována a vyčerpána)

 

Kompenzační bonus Cov-2

ÚZ 98037 – příjem ve výši 78.544,40 Kč

 

 

V průběhu roku obec přijala tyto finanční dary:

 

žádné

 

 

Poskytnuté dotace:

 

V průběhu roku obec poskytnula tyto dotace a transfery:

 

Knihovna města Hradce Králové – „Smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb“ – 6.000,00 Kč. Neinvestiční dotace byla knihovně poskytnuta na základě smlouvy, knihovna poskytnutou částku řádně vyúčtovala. Byla provedena finanční kontrola se závěrem, že dotace byla čerpána v souladu podle smlouvy a nevyplývá žádná povinnost vrácení poskytnutých finančních prostředků.

 

TJ Slavoj Syrovátka, z.s. – „Smlouva o poskytnutí dotace“ na provozní výdaje – 95.000,00 Kč. Vyčerpáno bylo 84.016,21 Kč, na účet obce bylo vráceno 10.983,79 Kč. Smlouvou s TJ Slavoj Syrovátka, z.s. byla stanovena finanční kontrola poskytnutých prostředků, kontrola byla provedena se závěrem, že dotace byla čerpána v souladu s podmínkami smlouvy a nevyplývá žádná povinnost vrácení vyúčtovaných finančních prostředků.

 

Myslivecký spolek Háj Osice – „Smlouva o poskytnutí dotace“ na provozní výdaje – 15.000,00 Kč. Smlouvou s Mysliveckým spolkem Háj Osice, z.s. byla stanovena finanční kontrola poskytnutých prostředků, kontrola byla provedena se závěrem, že dotace byla čerpána v souladu s podmínkami smlouvy a nevyplývá žádná povinnost vrácení poskytnutých finančních prostředků.

 

Obec Osice – příspěvek podle „Smlouvy o zřízení společné jednotky požární ochrany a poskytování příspěvku na její činnost“ – 35.000,00 Kč. Příspěvek obci Osice na požární ochranu byl příspěvek odeslán na základě podepsané smlouvy.

 

Mikroregion urbanická brázda – členský příspěvek – 30.340,00 Kč. Členský příspěvek byl odeslán na základě zaslané faktury.

 

Svaz měst a obcí České republiky – členský příspěvek – 3.594,64 Kč. Členský příspěvek byl odeslán na základě zaslané faktury.

 

V roce 2018 byla na základě Dohody o partnerství byla odeslána částka 260.700,00 Kč na předfinancování projektu „Revitalizace zeleně v Mikroregionu Urbanická brázda“. Projekt pokračuje.

 

 

V průběhu roku obec poskytnula tyto finanční dary:

 

žádné

 

 

Další informace:

 

Průběžně byla prováděna kontrola hospodaření, plnění rozpočtu a efektivní a hospodárné využívání finančních prostředků. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 

Podle právního předpisu, upravujícího rozpočtovou odpovědnost, dluh obce nepřekročil 60 % příjmů za poslední čtyři roky. Tím obec dodržuje pravidla zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti.

 

 

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021

 

Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno auditory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dne 09.09.2021 a 14.02.2022 (dálkovým způsobem).

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření – Obec Syrovátka – za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420 / 2004 Sb.).

 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 je přílohou k závěrečnému účtu (k nahlédnutí na Obecním úřadu).

 

 

Závěr:

 

Návrh na usnesení:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad.

 

 

Přílohy závěrečného účtu: (jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě, případně na úřední desce)

 

Účetní výkazy:

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, sestavený k 31.12.2021 (výkaz Fin 2 – 12 M),

Rozvaha organizačních složek státu, státních fondů, územně samosprávných celků a příspěvkových organizací, sestavená k 31.12.2021

Výkaz zisku a ztráty, sestavený k 31.12.2021

Příloha účetní závěrky, sestavená k 31.12.2021

Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu k 31.12.2021

Údaje o poskytnutých garancích k 31.12.2021

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru k 31.12.2021

 

Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření obce za rok 2021

Inventarizační zpráva 2021

 

 

Závěrečný účet obce Syrovátka byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Syrovátka dne 15.06.2022 s výsledkem „bez výhrad“.

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Jaroslav Žalský v. r.

                                                                                                      starosta obce

 

 

 

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>