Schválený Závěrečný účet obce Syrovátka za rok 2020

Datum vydání: 13.05.2021

 

Schválený Závěrečný účet obce Syrovátka na rok 2020

(§ 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

 

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 (údaje jsou v Kč)

 

 

Schválený rozpočet

Rozpočtová opatření

Upravený rozpočet

Plnění k 31.12.2020

% plnění k upravenému rozpočtu

Třída 1 – Daňové příjmy

6.195.500,00

-313.614,70

5.881.885,30

5.881.885,30

100,0

Třída 2 – Nedaňové příjmy

659.899,00

30.229,00

690.128,00

690.128,00

100,0

Třída 3 – Kapitálové příjmy

0,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

100,0

Třída 4 – Přijaté transfery

131.699,00

645.703,38

777.402,38

797.417,38

109,1

Příjmy celkem

6.987.098,00

422.317,68

7.409.415,68

7.429,431,12

100,3

Konsolidační položky (převody mezi vlastními účty)

0,00

0,00

0,00

20.015,44

 

Příjmy celkem (po konsolidaci)

6.987.098,00

422.317,68

7.409.415,68

7.409.415,68

100,0

 

 

 

 

 

 

Třída 5 – Běžné výdaje

4.238.340,10

-478.628,53

3.759.711,57

3.779.727,01

100,5

Třída 6 – Kapitálové výdaje

7.677.700,00

-660.132,54

7.017.567,46

7.017.567,46

100,0

Výdaje celkem

11.916.040,10

-1.138.761,07

10.777.279,03

10.797.294,47

100,2

Konsolidační položky (převody mezi vlastními účty)

0,00

0,00

0,00

-20.015,44

 

Výdaje celkem (po konsolidaci)

11.916.040,10

-1.138.761,07

10.777.279,03

10.777.279,03

100,0

8124 – Uhrazené splátky dlouhodobého úvěru

-2.158.282,00

 

-1.158.720,00

-1.158.720,00

100,0

8115 - Změny prostředků na účtech

7.087.224,10

 

-4.526.583,35

-4.526.583,35

100,0

 

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky), případně na úřední desce obce.

 

 

Rozpočet obce

 

Rozpočet obce na rok 2020 byl schválen dne 11.12.2019, rozpočet byl schválen jako schodkový: příjmy 6.987.098,00 Kč, výdaje 11.916.040,10 Kč. Zůstatek na účtech byl částečně použit na splátky úvěru za stavbu splaškové kanalizace.

V průběhu roku bylo provedeno osm rozpočtových změn, kde byly zařazeny nové, nepředvídané příjmy a nové nepředvídané výdaje. Rovněž byly provedeny přesuny rozpočtových prostředků s ohledem na skutečné výdaje. V rozpočtových změnách byly zohledněny i získané dotace,

 

Údaje o schváleném rozpočtu, upraveném rozpočtu a plnění rozpočtu jsou uvedeny v podrobném členění ve „Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, sestavený k 31. 12. 2020“ (výkaz Fin 2 – 12 M), který je přílohou závěrečného účtu.

 

Příjmy rozpočtu zůstaly ve třídě 1 nenaplněny o cca 313 tisíc Kč, a to především z důvodu nižších daňových výnosů, vybíraných státem a převáděným obcím. Navýšení plnění v třídě 2 bylo především díky příjmu z pronájmu bytů, nebytových prostor (samoobsluha), a vyššímu výběru za stočné. Příjmy třídy 3 (kapitálové příjmy) jsou za prodej traktoru YANMAR. Navýšení příjmů ve třídě 4 – kompenzační bonus Covid2, dále přijaté dotace v průběhu roku, podrobně popsané dále v textu.

 

Výdaje – proti schválenému rozpočtu došlo k vytvoření § 3639, kde cca 311 tis. Kč byly platby za stavební a autorský dozor a archeologický výzkum, související s výstavbou inženýrských sítí. Drtivá většina výdajů byla oproti plánovanému rozpočtu nižší. Největší úspora byla u paragrafu odpadů, kdy se nerealizovaly úpravy prostor u kontejnerů na separovaný odpad. Výrazně nižší výdaje jsou rovněž u paragrafů péče o veřejnou zeleň, místní správě silnicích a sportovním zařízení obce, kdy se uspořilo na službách, provozních výdajích a opravách. Nižší výdaje byly i u bytů a nebytových prostor, ale i u kulturních akcí a akcí pro děti, protože byly většinu roku omezeny možnosti pořádání těchto akcí.

Výdaje některých paragrafů ovlivnilo i to, že stavba inženýrských sítí nebyla do konce roku ukončena bez vad a závěrečná faktura ve výši cca 725 tisíc byla placena až po dokončení v polovině března 2021, přestože s tím bylo počítáno v rozpočtu 2020.

 

Obec má s Českou spořitelnou uzavřenou Smlouvu o úvěru na stavbu Kanalizace Syrovátka č. 11670/11/LCD. Smlouva byla uzavřena 25. 1. 2012, k ní byl 11.04.2012 uzavřen dodatek č. 1. Tento dodatek byl uzavřen na základě výzvy Ministerstva zemědělství, aby Smlouva o úvěru vyhověla všem podmínkám k proplácení části úroků z úvěru. Úvěr ve výši 10.269.322 Kč s úrokem 3,08 % p. a. splácí obec na základě Smlouvy o úvěru a dodatku č. 1 od 15.01.2013 v měsíčních splátkách jistiny ve výši 96.560 Kč, termín poslední splátky je 15.01.2022. V roce 2020 obec zaplatila na úrocích 49.275,80 Kč.

 

Na základě uzavřené Smlouvy o úvěru obdržela obec Rozhodnutí Ministerstva zemědělství – Rozhodnutí čj. 40003/2012-MZE-15131. Podle něj ministerstvo proplácí část zaplacených z úvěru, čerpaného na stavbu hlavních stok kanalizace (zbývající část úvěru byla použita na přípojky a není proplácena). Na základ této smlouvy obec přijala proplacenou část úroků ve výši 39.953,38 Kč.

 

 

 

Stav účtů:

 

01.01.2020

Běžný účet u České spořitelny:

1080846309 / 0800

8.910.728,76 Kč

Běžný účet u České národní banky:

94-10413511 / 0710

3.357.495,81 Kč

Vkladový účet u České spořitelny (prostředky na obnovu kanalizace)

3367002399 / 0800

140.000,00 Kč

Úvěrový účet u České spořitelny:

336805419 / 0800

  • 2.158.282,00 Kč

 

-------------------------------------------

CELKEM

-------------------------------

 

-----------------------------

10.249.942,57 Kč

 

 

 

31.12.2020

Běžný účet u České spořitelny:

1080846309 / 0800

3.602.240,63 Kč

Běžný účet u České národní banky:

94-10413511 / 0710

4.119.400,59 Kč

Vkladový účet u České spořitelny (prostředky na obnovu kanalizace)

3367002399 / 0800

160.000,00 Kč

Úvěrový účet u České spořitelny:

336805419 / 0800

  • 999.562,00 Kč

 

-------------------------------------------

CELKEM

-------------------------------

-----------------------------

6.882.079,22 Kč

 

 

Stav účelových fondů:

 

Obec netvoří účelové fondy a neprovozuje hospodářskou činnost.

 

 

Hospodaření s majetkem obce

 

V roce 2020 obec koupila do svého majetku pozemek p. č. 205 v k. ú. Syrovátka za celkovou cenu 7.250,00 Kč (kupní smlouva 5.250,00 + 2.000,00 Kč vklad do KN) – usnesení o koupi bylo schváleno 07.12.2016.

 

K 31.12.2020 byla provedena řádná inventarizace, o které byl proveden zápis. Zjištěné údaje odpovídají výkazu „Rozvaha organizačních složek státu, státních fondů, územně samosprávných celků a příspěvkových organizací, sestavená k 31.12.2020“, která je součástí závěrečného účtu.

 

 

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí a jiným rozpočtům

 

V průběhu roku obec čerpala a byly obci poskytnuty tyto dotace:

 

Prostřednictvím Krajského úřadu neinvestiční dotace na volby do Evropského parlamentu

ÚZ 98193 (dotace 47.000,00 Kč, čerpáno 28.886,00 Kč, 11.01.2021 vráceno 18.114,00 Kč)

 

Dotace Ministerstva zemědělství – projekt „Kanalizace Syrovátka“

ÚZ 29021 (neinvestiční dotace v celkové výši 39.953,38 Kč na základě zaslaných potvrzení o zaplacených úrocích)

 

Dotace Státního fondu životního prostředí ČR – projekt „Výsadba zeleně v obci Syrovátka“

ÚZ 90002 (neinvestiční dotace). Na základě předložených dokumentů, týkajících se realizace výsadby zeleně a následné péče v roce 2018, byla v průběhu roku 2018 proplacena část přislíbené dotace ve výši 262.727,00 Kč. V roce 2019 byly předloženy dokumenty, týkající se následné péče za rok 2019, na jejich základě byla proplacena částka 34.599,00 Kč. V roce 2020 byly předloženy dokumenty, týkající se následné péče za rok 2020, na jejich základě byla opět proplacena částka 34.599,00 Kč. Projekt má být ukončen v roce 2021.

 

Kompenzační bonus Cov-2

ÚZ 98024 – příjem ve výši 558.750,00 Kč

 

 

 

V průběhu roku obec přijala tyto finanční dary:

 

žádné

 

 

Poskytnuté dotace:

 

V průběhu roku obec poskytnula tyto dotace a transfery:

 

Knihovna města Hradce Králové – „Smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb“ – 6.000,00 Kč. Neinvestiční dotace byla knihovně poskytnuta na základě smlouvy, knihovna poskytnutou částku řádně vyúčtovala. Byla provedena finanční kontrola se závěrem, že dotace byla čerpána v souladu podle smlouvy a nevyplývá žádná povinnost vrácení poskytnutých finančních prostředků.

 

TJ Slavoj Syrovátka, z.s. – „Smlouva o poskytnutí dotace“ na provozní výdaje – 95.000,00 Kč. Smlouvou s TJ Slavoj Syrovátka, z.s. byla stanovena finanční kontrola poskytnutých prostředků, kontrola byla provedena se závěrem, že dotace byla čerpána v souladu podle smlouvy a nevyplývá žádná povinnost vrácení poskytnutých finančních prostředků.

 

Myslivecký spolek Háj Osice – „Smlouva o poskytnutí dotace“ na provozní výdaje – 15.000,00 Kč. Smlouvou s Mysliveckým spolkem Háj Osice, z.s. byla stanovena finanční kontrola poskytnutých prostředků, kontrola byla provedena se závěrem, že dotace byla čerpána v souladu podle smlouvy a nevyplývá žádná povinnost vrácení poskytnutých finančních prostředků.

 

Obec Osice – příspěvek podle „Smlouvy o zřízení společné jednotky požární ochrany a poskytování příspěvku na její činnost“ – 35.000,00 Kč. Příspěvek obci Osice na požární ochranu byl příspěvek odeslán na základě podepsané smlouvy.

 

Mikroregion urbanická brázda – členský příspěvek – 26.700,00 Kč. Členský příspěvek byl odeslán na základě zaslané faktury.

 

Svaz měst a obcí České republiky – členský příspěvek – 3.512,74 Kč. Členský příspěvek byl odeslán na základě zaslané faktury.

 

V roce 2018 byla na základě Dohody o partnerství byla odeslána částka 260.700,00 Kč na předfinancování projektu „Revitalizace zeleně v Mikroregionu Urbanická brázda“. Projekt pokračuje.

 

 

V průběhu roku obec poskytnula tyto finanční dary:

 

žádné

 

 

Další informace:

 

Průběžně byla prováděna kontrola hospodaření, plnění rozpočtu a efektivní a hospodárné využívání finančních prostředků. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 

Podle právního předpisu, upravujícího rozpočtovou odpovědnost, dluh obce nepřekročil 60 % příjmů za poslední čtyři roky. Tím obec dodržuje pravidla zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti.

 

 

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

 

Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno auditory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dne 10.09.2020 a 26.01.2021 (dálkovým způsobem).

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření – Obec Syrovátka – za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420 / 2004 Sb.).

 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 je přílohou k závěrečnému účtu (k nahlédnutí na Obecním úřadu).

 

 

 

Přílohy závěrečného účtu: (jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě, případně na úřední desce)

 

Účetní výkazy:

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, sestavený k 31.12.2020 (výkaz Fin 2 – 12 M),

Rozvaha organizačních složek státu, státních fondů, územně samosprávných celků a příspěvkových organizací, sestavená k 31.12.2020

Výkaz zisku a ztráty, sestavený k 31.12.2020

Příloha účetní závěrky, sestavená k 31.12.2020

Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu k 31.12.2020

Údaje o poskytnutých garancích k 31.12.2020

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru k 31.12.2020

 

Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření obce za rok 2020

Inventarizační zpráva 2020

 

 

 

Schválené usnesení:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad.

 

Usnesení bylo schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce Syrovátka 05.05.2021, kde byl závěrečný účet za rok 2020 projednán.

 

 

 

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>