Obecně závazná vyhláška č. 4 / 2019 o poplatku za komunální odpad

Datum vydání: 03.02.2020

Obecně závazná vyhláška

č. 4/2019,

o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Syrovátka se na svém zasedání dne 11.12.2019  usnesením č. 88/19 Z9 usneslo vydat na základě § 17a zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Obec touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území obce.

 

Čl. 2

Správa poplatku

  1. Správu poplatku vykonává obec Syrovátka.
  2. Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. 1

 

Čl. 3

Sazba poplatku

Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na sběrné nádoby a frekvenci svozu činí sazba poplatku pro kalendářní rok:

 

            a) nádoba do 120 l včetně při svozu 1× za 4 týdny …………………          1.128,-Kč;

            b) nádoba do 120 l včetně při svozu 1× za 2 týdny …………………          1.740,-Kč;

            c) nádoba do 240 l včetně při svozu 1× za 4 týdny …………………          1.868,- Kč;

            d) nádoba do 240 l včetně při svozu 1× za 2 týdny …………………          3.008,- Kč;

            e) jednorázový pytel …………………………………………………. .           80,- Kč.

 

Čl. 4

Splatnost poplatku

  1. Poplatek je splatný do 28. 02. příslušného kalendářního roku.
  2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu stanoveném v odst. 1, je poplatek splatný do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy poplatková povinnost vznikla.

 

Čl. 5

Zrušující ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Syrovátka č. 1/2016, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad, ze dne 7. 12. 2016.

 

Čl. 6

Všeobecná ustanovení

Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní předpisy.2 

 

Čl. 7

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

 

 

 

----------------------------                                                                         ------------------------                                          

   Aleš Saidl                                                                                      Jaroslav Žalský

místostarosta                                                                                         starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.12.2019

Sejmuto z úřední desky dne:

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

 


 

1 § 17a odst. 2 zákona č. 185/2001, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších  předpisů

2 zákon  č.  280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>