Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2019 o odpadech

Datum vydání: 03.02.2020

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2019,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Syrovátka

 

Zastupitelstvo obce Syrovátka se na svém zasedání dne 11.12.2019 usnesením  č.80/19 Z9 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Syrovátka, včetně nakládání se stavebním odpadem1.

 

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

 1. Komunální odpad se třídí na složky:
 1. biologické odpady rostlinného původu,
 2. papír,
 3. plasty včetně PET lahví (dále jen „plasty“),
 4. sklo barevné
 5. sklo čiré,
 6. kovy,
 7. jedlé oleje a tuky2,
 8. nebezpečné odpady,
 9. objemný odpad,
 10. směsný komunální odpad.

 

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.

 

 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a) až i).

 

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného komunálního odpadu

 

 1. Složky tříděného komunálního odpadu, a to biologické odpady rostlinného původu, papír, plasty, sklo čiré, sklo barevné, kovy, jedlé oleje a tuky jsou shromažďovány do zvláštních sběrných nádob označených uvedením příslušné tříděné složky.

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby na tříděné složky komunálního odpadu uvedené v odst. 1 jsou umístěny na těchto stanovištích:
 1. u bývalé autobusové zastávky,
 2. ulice K Remízku,
 3. u Třesického potoka,
 4. křižovatka - p. č. 205,
 5. pod areálem bývalého cukrovaru,
 6. u fotbalového hřiště.

 

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu3 je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích (místech pro mobilní svoz) přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce, webu obce a vyhlášeny místním rozhlasem.

 

 1. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích (místech pro mobilní svoz) přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce, webu obce a vyhlášeny místním rozhlasem.

 

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob a sběrných pytlů označených logem svozové společnosti. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
 1. typizované sběrné nádoby - popelnice určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
 2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

 1. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. Stanoviště sběrných pytlů je vedle sběrných nádob nebo na místech pro mobilní svoz.

 

 1. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

 

Čl. 4

Informace o nakládání se stavebním odpadem

 

 1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 

 1. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 

 

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

 

 1. Ruší se obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Syrovátka, ze dne 27. června 2018.

 

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

            ...................................                                                       ..........................................

                  Aleš Saidl                                                                             Jaroslav Žalský

                  místostarosta                                                                              starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 17.12.2019

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

 

 

 

1 vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

2 do sběrné nádoby se ukládají v uzavřené plastové lahvi nebo kanystru o maximálním objemu 2 litry

3 vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>