Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 30.09.2020

Datum vydání: 02.11.2020

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syrovátka č. 14 ze dne 30.9.2020.

 

Přítomni: Jaroslav Žalský , Aleš Saidl, Alena Kakrdová, Jana Marečková, Hynek Souček, Lukáš Smejkal

Omluveni z důvodu nemoci Petr Richter

Zasedání bylo zahájeno v zasedací místnosti Obecního úřadu v Syrovátce ve středu 30.9.2020 v 17:00 hodin .

 

Program:

 1. určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. schválení programu zasedání
 3. dodatek ke smlouvě mandátní s firmou Kalvoda služby s.r.o.
 4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ČEZ přípojky pro druhou etapu pod cukrovarem
 5. Žádost o souhlas s provedením stavby p.č. 229 v k.ú. Syrovátka
 6. Žádost o souhlas s umístěním stavby na hranici pozemku p.č. 332/1
 7. zpráva kontrolního výboru
 8. návrh na předčasné splácení úvěru za splaškovou kanalizaci
 9. změny rozpočtu na rok 2020
 10. diskuze, různé

 

 

Ad 1) Starosta navrhnul na zapisovatele Hynka Součka, na ověřovatele Alena Kakrdová a Janu Marečkovou. Hynek Souček oznámil, že funkci zapisovatele přijímá. K ověřovatelům nebyly žádné připomínky. Bylo proto přistoupeno k návrhu na hlasování zapisovatele Hynka Součka a ověřovatelů Aleny Kakrdové a Jany Marečkové.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 237/20 Z14 bylo schváleno.

 

 

Ad 2) Pan starosta navrhl změnu programu, bod č. 10 – záměr obce na prodej pozemku 200/3 k.ú. obce Syrovátka. Pan Saidl navrhl další změnu programu bod č. 11 -  Cenová nabídka č. 18/2020 – na zpracování žádostí a kompletní administraci projektu na získání dotace v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury. Diskuze programu bude bod č. 12.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 238/20 Z14 bylo schváleno.

 

 

Ad 3) dodatek ke smlouvě mandátní s firmou Kalvoda služby s.r.o.. Navýšení služby o cca ¼ .

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka pověřuje starostu obce Syrovátka podpisem dodatku ke smlouvě s firmou Kalvoda služby s.r.o.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 239/20 Z14 bylo schváleno.

 

 

Ad 4) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ČEZ přípojky pro druhou etapu pod cukrovarem.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene ČEZ přípojky pro druhou etapu pod cukrovarem – 1.000,- Kč za zřízení věcného břemene smlouvy.

Hlasování: Pro 6, Proti 0,zdržel se 0

Usnesení č. 240/20 Z14 bylo schváleno.

 

Ad 5)     Žádost o souhlas s provedením stavby p.č. 229 v k.ú. Syrovátka. Obec Syrovátka obdržela žádost o předběžný souhlas provedení stavby p.č. 229 v k.ú Syrovátka.

Příloha č. 1 (žádost o souhlas)

 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka souhlasí s provedením stavby na parcelním čísle 229 v k.ú. Syrovátka na základě žádosti.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 241/20 Z14 bylo schváleno.

 

Ad 6) 6. Žádost o souhlas s umístěním stavby na hranici pozemku p.č. 332/1.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka souhlasí s umístěním pozemku na p.č. 332/1 v k.ú. Syrovátka.

Příloha č. 2 (žádost)

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 242/20 Z14 bylo schváleno.

 

Ad 7) zpráva kontrolního výboru. Pan Smejkal Lukáš přednesl zprávu kontrolního výboru ze dne 7.9.2020 za období od XII./2019 – VII./2020.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.

Příloha č. 3 (zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 7.9.2020)

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 243/20 Z14 bylo schváleno.

 

Ad 8) návrh na předčasné splácení úvěru za splaškovou kanalizaci. Pan Smejkal přednesl návrh na předčasné splacení úvěru za splaškovou kanalizaci.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předčasné splacení úvěru ze Smlouvy č. 11670/11/LCD, který byl poskytnut Českou spořitelnou na výstavbu splaškové kanalizace, a uspořit tak obci finanční prostředky ve výši cca 25.000,- Kč, které by bylo nutné zaplatit na úrocích v případě pravidelného splácení.

Hlasování: Pro 3 (Saidl, Smejkal, Kakrdová), Proti 1 (Žalský), Zdržel se 2 (Souček, Marečková)

Usnesení č. 244/20 Z14 nebylo schváleno.

 

Ad 9) změny rozpočtu na rok 2020

Pan Slonek přednesl změny rozpočtu č. 5 a 6 na rok 2020.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka bere na vědomí změny rozpočtu č. 5 a 6 na rok 2020 schválené starostou.

Příloha č. 4 (změny rozpočtu)

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 245/20 Z14 bylo schváleno.

 

Změna rozpočtu č. 7 na rok 2020.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka schvaluje změnu rozpočtu č. 7 na rok 2020.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 246/20 Z14 bylo schváleno.

 

Ad 10) záměr obce Syrovátka na prodej pozemku č. 200/3.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Syrovátka schvaluje záměr na prodej pozemku č. 200/3 a pověřuje starostu zajištěním odborného znaleckého posudku na tento pozemek do 30.10.2020.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, zdržel se 1 (Marečková)

Usnesení č. 247/20 Z14 bylo schváleno.

 

Ad 11) Cenová nabídka č. 18/2020 – na zpracování žádostí a kompletní administraci projektu na získání dotace v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury.

Bezpečné a bezbariérové chodníky – nová výstavba směrem ke dráze a „Bezpečné a bezbariérové chodníky – směrem od OÚ k obci Osičky“

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti a administraci projektu na získání dotace v rámci SFDI firmou EGRAND s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Příloha č. 5 (cenová nabídka č. 18/2020)

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 248/20 Z14 bylo schváleno.

 

Ad 12) diskuze, různé

 1. Pan Žalský sdělil, že prodejna potravin bude předána obci firmou Hruška dne 06.10.2020.
 2. Pan xxxxxxx měl několik dotazů.
  1. kdy bude dokončena oprava chodníku směrem k železničnímu přejezdu. Pan starosta Žalský odpověděl, že to stále řeší.
  2. navrhl, aby zastupitelstvo popřemýšlelo o jiném termínu rozsvícení stromečku než mají okolní obce.
  3. informoval se, zda by bylo možno nahlédnout do kroniky obce Syrovátka. Pan Žalský domluví schůzku s kronikářem obce a bude informovat v který termín by toto bylo možno.

 

 

 

Starosta Žalský ukončil jednání zastupitelstva v 19:20 hodin.

Zapisovatel:                       Hynek Souček

Ověřovatelé podpisů:    Jana Marečková

                                               Alena Kakrdová

                                               Jaroslav Žalský - starosta

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>