Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Datum vydání: 03.02.2020

Obecně závazná vyhláška

 č. 3/2019,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Syrovátka se na svém zasedání dne 11.12.2019 usnesením č.82/19 Z9 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „ vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Syrovátka touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je obecní úřad 1 (dále jen „správce poplatku“).

 

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí  umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí.
 2. Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).2

 

Čl. 3  

Veřejná prostranství

            Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou graficky vyznačena na mapě v příloze č. 1.                  Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

 

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu 3 dny a kratší, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 2. V ohlášení poplatník uvede3
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.
 3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5
 5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.6

 

Čl. 5

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
  1. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje                    30 Kč,
  2. za umístění reklamních zařízení                                                      30 Kč.

 

 1. Sazba stanovená paušální částkou činí:
  1. za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí500 Kč/atrakce/týden,
  2. za umístění zařízení cirkusů                                               500 Kč/týden.

 

Čl. 6

Splatnost poplatku

 

 1. Poplatek ve stanovené výši je splatný:
  1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
  2. při užívání veřejného prostranství po dobu 7 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.
 2. Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.7
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.8

 

Čl. 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

                       

 

 

            ...................................                                                       ..........................................

                  Aleš Saidl                                                                             Jaroslav Žalský

                  místostarosta                                                                              starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.12.2019

Sejmuto z úřední desky dne:

 

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

 

 

Příloha č. 1 Mapa s přesným zákresem zpoplatněných veřejných prostranství

 

1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

2 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

3 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

5 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

6 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

7 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

8 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

E - podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Syrovátka

Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Telefon:
495 451 128
725 081 330 - starosta

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Aplikace pro obec Syrovátka

Mapa obec Syrovátka na mapě ČR

Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální informace.
Více informací >>